Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Calculus

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK57B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Calculus
A tantárgy neve (angolul): Calculus
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Előadás+szeminárium
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Érettségihez szükséges matematika anyag, kiegészítve Sydsææter, Hammond: Matematika Közgazdászoknak c. könyve első 5 fejezetével.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Magyarkuti Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: Az elsajátítandó tananyag Tallós Péter: Matematika előadások c. könyvének első 12 fejezete, amely a klasszikus differenciál és integrálszámítást foglalja össze.
Ugyanez megtalálható angol nyelven Sydseater Hammond könyvben is.

Évközi tanulmányi követelmények: 4db írásbeli kisdolgozat. Az órák utolsó 30 percében, a 4., 6., 10. és 13. héten.

Vizsgakövetelmény: Összefoglaló dolgozat a vizsgaidőszakban.

Az értékelés módszere: Az írásbeli dolgozatokra kapott max pontszám 50.
00-19 elégtelen
20-26 elégséges
27-34 közepes
35-42 jó
43-50 jeles

Tananyag leírása: A határérték definíciója, Végtelenbe tartó sorozatok,
A rendőr-elv, Korlátosság és monotonitás, Az Euler-féle e szám, Végtelen sorok konvergenciája, A geometriai sor, Konvergencia a részletösszegek alapján, Feltételek konvergenciára, Abszolút konvergencia, Hányados-kritérium, Függvények határértéke,
A rendőr-elv, Egyoldali határérték, Folytonosság, Folytonos függvények tulajdonságai,
A derivált fogalma, Görbék érintője, Differenciálási szabályok, Függvények kompozíciója, Láncszabály, Az inverz függvény, Az inverz függvény differenciálhatósága, Az exponenciális és a logaritmus függvény, A szélsőérték szükséges feltétele, Lagrange-féle középérték-tétel, A L' Hospital-szabály, Monoton függvények, A szélsőértékhely megkeresése, Magasabbrendű deriváltak, Másodrendű feltételek, Konvex és konkáv függvények, A határozatlan integrál fogalma, Alapintegrálok, Kezdetiérték-feladatok,
Határozott integrálok, Newton-Leibniz-formula, Parciális integrálás, Parciális integrálás határozott integrálokra, Integrálás helyettesítéssel, Lineáris differenciálegyenlet, Improprius integrálok, Improprius integrálok a számegyenesen, Parciális integrálás Improprius integrálban, Harmonikus sorok vizsgálata, Hatványsorok összege, A konvergencia-sugár, Hatványsor differenciálhatósága, Az együtthatók meghatározása, Az exponenciális függvény hatványsora, Parciális deriváltak, Érintősíkok, A láncszabály Lokális szélsőérték, Elsőrendű szükséges feltétel, Implicit függvények, Feltételes szélsőérték, Lagrange-multiplikátorok, A szélsőérték-feladat megoldása

Órarendi beosztás: Szerda 11.40-13.10
Szerda 13.40-15.10

Kompetencia leírása: Sorozatok, Végtelen sorok, Függvények határértéke és folytonosság, Függvények deriváltja, A középérték-tétel, A teljes függvényvizsgálat, Integrálás, Integrálási technikák, Az integrálás kiterjesztése, Hatványsorok, Kétváltozós függvények deriválása, Feltételes szélsőérték

Félévközi ellenőrzések: Lásd fent.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Beadandó házifeladatok, Kisdolgozatok

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tallos Péter: Matematika előadások, https://doi.org/10.14267/cb.2018k01

Ajánlott irodalom:

  • A kurzus weblapja: http://146.110.110.35/mediawiki/index.php/Gazdas%C3%A1gmatematika
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-17 08:53:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.