Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA23NAK35M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Haladó makroökonómia II.
A tantárgy neve (angolul):Intermediate Macroeconomics II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:hivatalosan nincs, de korábban megszerzett tudásra támaszkodik a kurzus
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Szabó-Bakos Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Haladó makroökonómia II. kurzus a fiskális-, és monetáris politikai döntéshozó céljaira és eszközeire, valamint azon modellek kiépítésének és használatának módszertani elemeire koncentrál, amelyek segítéségével a gazdaságpolitikai politikai döntéshozó alternatív beavatkozási lehetőségeket képes kvantitatív módon értékelni.

A kurzus tartalmilag négy részre osztható.

Az első rész a technikai ismeretek továbbfejlesztéséről szól. Egy hagyományos RBC modellből kiindulva megtanuljuk azokat a technikai elemeket, melyek segítségével az ilyen típusú egyenletrendszer megoldható, kipróbáljuk a megoldást biztosító szoftvereket, log-linearizálunk, kalibrálunk, megoldást találunk, értelmezzük az eredményeket, s ha kell, módosítjuk a modellszerkezetet (beillesztünk számos reálrigiditást, új piacokat, új gazdasági szereplőket). A technikai ismeretek továbbfejlesztése mellett a modell adott heti változatát releváns gazdasági kérdések megválaszolására is használni kívánjuk, beszélünk majd a multiplikátor-hatásról (főként annak nagyságáról), az adórendszerekről (egykulcsos, vagy többkulcsos; munkára kivetett adó, vagy fogyasztásra kivetett adó; beruházási adókedvezmény), az alapjövedelemről, az államadósságról, háborúkról (és azok finanszírozásáról), az oktatás finanszírozásáról, a technológiai fejlődés munkaerőpiaci hatásairól, az átképzés értelméről és eredményességéről ... (Ehhez a szakaszhoz háttérként a The ABCs of RBCs könyvet, illetve a Romer könyv 4. és 11. fejezetét fogjuk használni -- valamint rengeteg Economist cikket.)

Majd egy rövid, a monetáris makroökonómia alapfogalmaira koncentráló bevezető szakasz következik, amelyben a monetáris politikai döntéshozó céljairól, eszközeiről, és a célok elérésének folyamatáról, azaz a monetáris politika transzmissziós mechanizmusáról lesz szó olyan környezetben, ahol a döntéshozó különösebb kihívásokkal még nem szembesül.

Az alapfogalmak és alapösszefüggések bemutatása után már azokra az elvekre és modellépítési módszerekre koncentrálunk, amelyek segítségével a döntéshozó kiépítheti és működtetheti a monetáris politikával kapcsolatos kérdésekre kvantitatív válaszokat szolgáltató mesterséges gazdaságot. A pénz számos helyen megjeleníthető a modellben. Közvetlenül is befolyásolhatja a hasznosságot (MIU), de tranzakciókat is korlátozhat, vagy egyszerűsíthet (CIA, Shopping time). Függetlenül attól, mit gondolunk a pénz elsődleges hatásáról (hogyan jelenítjük meg a pénzt a modellben), a monetáris politika mesterséges gazdaságunk reálváltozóira gyakorolt hatása nominális rigiditás hiányában vagy elhanyagolható mértékű, vagy a ténylegesen megfigyelhető hatásnál jóval kisebb lesz, így ezen blokk jelentős részét a nominális rigiditásokkal való foglalkozás, valamint a nominális rigiditásokat tartalmazó új-keynesi modell felépítése és működtetése teszi ki.

Az előző két blokk normális, azaz különösebb kihívásoktól mentes környezetben tárgyalja a monetáris politikával kapcsolatos kérdéseket és módszertani elemeket. A döntéshozó ritkán képes kihívásoktól mentes környezetben működni. A kihívások egy része a gazdaság normális működésének velejárója (inflációs torzításra való hajlam), más része a rossz gazdasági működésből fakad (hiperinfláció, pénzügyi válság, új eszközök, makroprudenciális politika), végül kihívások származnak a társadalom és a technológia fejlődéséből is (virtuális pénz).

Hét Témakör
1. hét Stilizál tények, makroökonómiai modell
2. hét RBC modell
3. hét Fiskális politika egyösszegű adó mellett, multiplikátorhatás
4. hét Fiskális politika jövedelemtől függő adó mellett, optimális adó, heterogén fogyasztók, dynare
5.hét DOLGOZAT
6. hét A pénz
7. hét Pénzkínálat, pénzkereslet
8. hét Transzmissziós mechanizmus csatornái.
9. hét Sajnos ez a hét húsvét hétfő miatt kimarad.
10. hét Nominális rigiditás
11. hét Nyitott gazdaságta felírt modell.
12. hét DOLGOZAT
Felhívjuk a kurzus hallgatóinak figyelmét arra, hogy a tematika ezen változata egy általános leírást tartalmaz a kurzus lényegi elemeiről. Az adott félévre vonatkozó specifikumokat a kurzus konkrét félévhez tartozó moodle oldalára feltöltött tematika-változat tartalmazza.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: