Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA23NAK36M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Haladó makroökonómia III.
A tantárgy neve (angolul):Intermediate Macroeconomics III.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Az őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Haladó makroökonómia II
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Major Klára

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja a másodéves közgazdasági elemző mesterszakos hallgatók számára a gyakorlatban alkalmazott közgazdasági empíria egyes területein való jártasság szerzése, az empirikus elemzésekben gyakran alkalmazott szoftverek (Stata, R, Matlab, Dynare) alkalmazásának készség szintre történő fejlesztése. A tárgy keretében minden órán új empirikus módszertannal ismerkednek meg a hallgatók és gyakorolják azokat. A kurzus szerves részét képező házi feladatokon keresztül a hallgatók begyakorolják az órán szerzett ismereteket, tovább gondolják az ott megtárgyalt összefüggéseket. A tárgy kifejezetten gyakorlatorientált, az ismeretek elsajátítását a házi feladatokon túlmenően az önállóan készítendő empirikus kutatási miniprojekt (ld. alább beszámoló) is segíti.

A fenntarthatóság szempontjai:
Nincs.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató a tárgy elvégzése esetén
- ismeri a gazdasági növekedés stilizált tényeit
- ismeri a gazdasági növekedés empirikus vizsgálatához alkalmazott adatbázisokat
- ismeri a GDP különböző megközelítéseit
- ismeri az üzleti ciklusok stilizált tényeit
- ismeri a szakirodalomban szokásos üzleti ciklus megközelítéseket
- ismeri az üzleti ciklusok elemzéséhez alkalmazható adatbázisokat
- ismeri az üzleti ciklusok empirikus vizsgálata során alkalmazott módszertani megoldásokat
- ismeri az RBC modellt
- ismeri a DSGE modelleket (nominális és reál rigiditással bővített dinamikus, sztochasztikus általános egyensúlyi modellek)
- ismeri ezen modellek empirikus megoldásának módjait, a vonatkozó szoftvereket
- ismeri a parciális és általános hatásvizsgálat módszereit,
- ismeri a CGE modellek megközelítéseit, alkalmazási körét,
- ismeri az ARIMAX modellek főbb jellemzőit
- ismeri a reálkovergencia különböző koncepcióit
- ismeri a hibakorrekciós és kointegrációs modellek főbb jellemzőit, célját
- ismeri a monetáris transzmissziós mechanizmus fontosabb csatornáit


Képesség:
A hallgató a tárgy elvégzése esetén
- képes a gazdasági növekedéssel kapcsolatos adatok begyűjtésére, elemzésre történő előkészítésére, elemzésére
- képes gyakorlati gazdasági növekedéssel kapcsolatos kérdések, problémák empirikus elemzésére
- képes az üzleti ciklusok elemzésénél alkalmazott negyedéves, aggregált makroadatok begyűjtésére, elemzésre történő előkészítésére, elemzésére
- képes üzleti ciklusokkal kapcsolatos kérdések, problémák empirikus elemzésére
- képes az empirikus vizsgálatokhoz alkalmazott szoftverek (Matlab, Dynare, Gretl vagy R) alapszintű alkalmazására
- képes a Stata programmal történő adatelemzésre (do file írása, do file értelmezése)
- képes DSGE modelleket programozni Dynare programmal
- képes CGE modell GAMS kódját értelmezni
- képes CGE modellek becslési eredményeit értelmezni
- képes nemlineáris egyenletek megoldani a MATLAB fsolve függvénye segítségével
- képes keresleti függvény, termelési függvény becslésére STATA programban
- képes a becslési eredmények értelmezésére, következtetések levonására
- képes regressziós tesztek és modellek (ARIMAX, hibakorrekciós, fix hatású panel) írására R-ben
- képes értelmezni a fontosabb ökonometiriai modellek eredményeit (regressziós tesztek, koefficiensek, impulzusválasz-függvények) R-ben


Attitűd:
A hallgató
- hozzáállásában alapvetően támaszkodik az empirikus eredményekre
- törekszik az objektivitásra
- törekszik az alapos elemzésre, türelmes
- csoportos feladatvégzés során konstruktív, együttműködő, kezdeményező


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: