Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Haladó makroökonómia III.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAK36M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó makroökonómia III.
A tantárgy neve (angolul): Intermediate Macroeconomics III.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Az őszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: gyakorlati jegyes
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Varga Gergely

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus a Közgazdasági elemző mesterszak tárgyaként tovább mélyíti a hallgatóknak a makroökonómiáról szerzett
ismereteit. Ennek során épít a Haladó makroökonómia 1. és 2.. Emellett használja a hallgatók alapszintű MATLAB
programozási ismereteit is. A kurzus célja, hogy a nyitott gazdaságok makroökonómiai modelljeinek az ismertetésén túl
a hallgatók számára feltárja az egyes témakörök kiterjesztési lehetőségeit, kutatási irányait is. A kurzus tananyagának
elsajátításával a hallhatók így képesek lesznek a nemzetközi szakirodalom olvasására és fontos makroökonómiai kérdések
önálló tanulmányozására.

Évközi tanulmányi követelmények: 2 évközi zárthelyi dolgozat megírása, 2 házi feladat beadása és egy kiselőadás megtartása

Vizsgakövetelmény: Nincs, a tárgy gyakorlati jeggyel zárul.

Az értékelés módszere: Zárthelyi dolgozatokból a pontok 30-30%-át, házi feladatokból 10-10%-át, kiselőadásból a pontok 20%-át lehet megszerezni.
0-50% : elégtelen (1)
51-61% : elégséges (2)
62-72% : közepes (3)
73-83% : jó (4)
84%-: jeles (5)

Tananyag leírása: 1. hét: Alapfogalmak, a nyitott gazdaságok kétidőszakos modellje
2. hét: Stilizált tények, a nyitott gazdaságok végtelen időszakos modellje: készletgazdaság
3. hét: A nyitott gazdaságok végtelen időszakos modellje tőkével
4. hét: RBC modell kis nyitott gazdaságban
5. hét: RBC modell kis nyitott gazdaságban: kiterjesztések
6. hét: Első zárthelyi dolgozat
7. hét: A cserearány
8. hét: A reálárfolyam
9. hét: Együttélő korosztályok és a nyitott gazdaság
10. hét Pénz, nominális árfolyam, fizetési mérleg válság
11. hét: Nemzetközi pénzügyek, szuverén adósságkockázat
12. hét: Második zárthelyi dolgozat
13. hét: Kiselőadások

Órarendi beosztás: Szerda 9.50-11.20 Sóház A3
Szerda 11.40-13.10 Sóház A3

Kompetencia leírása: Lásd A tantárgy szakmai tartalma

Félévközi ellenőrzések: Lásd Évközi tanulmányi követelmények

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: közgazdasági elemző

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • S. Schmitt-Grohé - M. Uribe: Open Economy Macroeconomics. 2016.
  • Obstfeld, M., Rogoff, K.: Foundations of International Macroeconomics. 1996.
  • S. Schmitt-Grohé - M. Uribe - M. Woodford: International Macroeconomics 2016.
  • Órai jegyzetek és kiadott olvasmányok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-27 10:40:59

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.