Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MI25NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Haladó mikroökonómia
A tantárgy neve (angolul):Advanced Microeconomics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:alapfokú mikroökonómiai és piacszerkezeti ismeretek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Berde Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Problémaelemző képesség fejlesztése, Gyakorlatias feladat értelmezési képességének fejlesztése, szakmai ismeretek átadása; Együttműködő készség fejlesztése. Annak megmutatása, hogy a gyakorlati élet problémáit a mikroöknómia eszköztára hogyan tudja megragadni, és mily módon tudja megmagyarázni. Hangsúlyosan vizsgáljuk a hasznossági függvény fogyasztói választáson keresztüli megközelítését. Megmutatjuk, hogy milyen esetben szükséges a problémák modellezéséhez a várható hasznosság, illetve mikor vezethet téves következtetésre. Állapottér diagrammal dolgozva is megvizsgáljuk a várható hasznosság biztosította modellezési lehetőségeket. Külön témaként a mikroökonómia és a piacszerkezet határán levő elemekkel is foglalkozunk : a monopolisztikus versennyle, és a munkaerőpiac mikroökonómiai megközelítésével. Ez utóbbi két témában szabályozási kérdésekkel is foglalkozunk.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus végén a hallgató képes a befogadott ismereteket megtartani és azokat később előhívni. Képes tudását, ismereteit a valósághoz kötni, alkalmazni, és munkafolyamattá fordítani. Képes a saját tevékenységének megszervezésére.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
• Ismeri és érti a mikro- és makroökonómia fogalmi kereteit, továbbá a gazdasági rendszer működési elveit, automatizmusait és intézményi sajátosságait.
• Rendelkezik a közgazdaságtan területén jelentkező problémák beazonosításához és megoldásához szükséges szakértői tudással.
• Ismeri és érti a közgazdaságtan és a tudományos munka szakmai és etikai normáit.


Képesség:
• Képes önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat megfogalmazni, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
• Képes a társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú elemzésére, önálló megfogalmazására.
• Képes magyar és idegen nyelven elméleti, módszertani és ténybeli forrásokat feltárni, szakterületének, a szakterület szerint releváns kapcsolódó tudományoknak a szakmai közleményeit követni
• Képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a megoldás megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági szereplők számára szakmai tanácsadásra


Attitűd:
• Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
• Ismeri a közgazdaságtani elemzés alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: