Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Mikroökonómia I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAK30B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Mikroökonómia I.
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Habis Helga

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy keretében a hallgatók elsajátíthatják a sztenderd mikroökonómia alapjait. A félév során a keresletelmélet és a tökéletes versenyző gazdaság szűkebb témaköreihez kapcsolódóan ismerhetik meg a kurzus résztvevői a közgazdaságtani gondolkodásmódot az elméleti modellekkel párhuzamosan tárgyalt valós példák, problémák közös értelmezésének és alapvetően önálló munkán alapuló probléma-, illetve feladatmegoldás segítségével.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév folyamán folyamatosan kapnak házi feladatokat egyéni megoldásra, melyek ellenőrzésére havonta lesz lehetőségük konzultáció keretében. A hallgatók a 7. és a 14. héten (40-40 pontos), valamint az 5. és a 12, héten (10-10 pontos) dolgozatot írnak, melyekből legalább 60 pontot kell elérniük, hogy a szorgalmi időszakban szóbeli vizsgát tehessenek. Az évközi írásbeli számonkérések nem kumulatívak, hanem az előző időszak anyagához kapcsolódnak. A szóbeli vizsgára a hallgatók a pontjaikat nem viszik magukkal. Az egész félév teljes anyagát áttekintő szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján alakul ki az érdemjegy. A évközi dolgozatok pótlására nincs lehetőség. Javításra és a 60 %-os küszöb eléréséhez szükséges, az egész félév anyagát átölelő írásbeli pótdolgozatra a vizsgaidőszak első felében lesz lehetőség. Csak az előre meghirdetett időpontokban van lehetőség szóbeli vizsgára, amelyekre előzetesen a Neptunon jelentkezni kell!

Vizsgakövetelmény: Lásd fent.

Az értékelés módszere: Lásd fent az évközi tanulmányi követelmények között.

Tananyag leírása: tekinti át a piaci ármechanizmus, komparatív statika, keresletelmélet, az egyéni optimális döntés, egyéni és piaci keresleti függvény, termelés és nyereség maximalizálás, a költségfüggvények és dualitás, a rövid és hosszú távú iparági egyensúly, valamint a tényezőkereslet és társadalmi jólét alapkérdéseit.

Órarendi beosztás: 1. hét: Bevezetés, függvények, inverzek, szélsőértékek, feltételes optimalizálás
2. hét: Kereslet-kínálat, egyensúly, állami beavatkozás (kvóták, árszabályozás, adók)
3. hét: Preferenciák, hasznosság
4. hét: Költségvetési korlát, optimális választás
5. hét: Árajánlati görbe, jövedelemajánlati görbe, keresleti görbe, Engel-görbe
6. hét: Teljes árhatás felbontása, Szluckij- és Hicks-féle felbontás
7. hét: 1. ZH, empirikus elemzések, komparatív statika
8. hét: Termelés, nyereség maximalizálás
9. hét: Költségfüggvények
10. hét: Dualitás
11. hét: Kínálat, rövid és hosszú távú iparági egyensúly
12. hét: Tényezőkereslet
13. hét: Társadalmi jólét
14. hét: 2. ZH, alkalmazások

Kompetencia leírása: A hallgatónak a kurzus végére ismerniük kell a sztenderd árelmélet (mikroökonómia) egyéni fogyasztói, valamint a versenypiaci vállalati döntési alapmodelleket, az egyéni és piaci kereslet, egyéni haszon, vagy nyereség maximalizáció fogalmaihoz kapcsolódó alapvető közgazdaságtani fogalmakat és modelleket, gondolatokat. A hallgatók a komparatív statika, társadalmi jóléti elemzés eszköztárának és alkalmazási lehetőségeinek megismerésével képesek lesznek a közgazdasági szemléletmód alapvető helyzetekre való alkalmazására is.

Félévközi ellenőrzések: Lásd fent az évközi tanulmányi követelmények között.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok, példamegoldások elsajátítása és gyakorlása.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hal Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012
  • Berde, É. (szerk.) (2009): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, TOKK, Budapest

Ajánlott irodalom:

  • Hirshleifer, J – Glazer, A. – Hirshleifer, D. (2009): Mikroökonómia – Árelmélet és alkalmazásai – döntések, piacok és információ, Osiris, Budapest
  • Boettke, Peter - Heyne, Paul - Prychitko, David (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Boettke, Peter - Heyne, Paul - Prychitko, David (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Hirshleifer, J - Glazer, A. - Hirshleifer, D. (2009): Mikroökonómia - Árelmélet és alkalmazásai - döntések, piacok és információ, Osiris, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Boettke, Peter - Heyne, Paul - Prychitko, David (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai.
Boettke, Peter - Heyne, Paul - Prychitko, David (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai.
Kötelező irodalmak:
Hal Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés. Budapest, KJK, 2001
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Berde, É. (szerk.) (2009): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, TOKK, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-09-05 15:48:54

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.