Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Mikroökonómia II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAK31B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Mikroökonómia II.
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 sáv előadás + 2 sáv szeminárium
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 4MI25NAK30B
A tantárgy típusa: kötelező alaptárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Habis Helga

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy keretében a hallgatók elsajátíthatják a sztenderd árelmélet alapjait. A Mikroökonómia I. tárgy folytatásaként a félév során a csere és általános egyensúly, valamint a piackudarcok és a mikroökonómia egyéb sztenderd témaköreihez (monopólium, intertemporális döntések, bizonytalanság, aszimmetrikus információ, externáliák és közjavak, stb.) kapcsolódóan ismerhetik meg a kurzus résztvevői a közgazdaságtani gondolkodásmódot az elméleti modellekkel párhuzamosan tárgyalt valós példák, problémák segítségével.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév folyamán folyamatosan kapnak házi feladatokat egyéni megoldásra, melyek ellenőrzésére havonta egy alkalommal lesz lehetőségük konzultáció keretében. A hallgatók a 7. és a 14. héten (40-40 pontos), valamint az 4. és a 11. héten (10-10 pontos) dolgozatot írnak, melyekből legalább 60 pontot kell elérniük, hogy év végén szóbeli vizsgát tehessenek. Az évközi írásbeli számonkérések nem kumulatívak, hanem az előző időszak anyagához kapcsolódnak. Az évközi dolgozatok pótlására nincs lehetőség! Javításra és a 60 %-os küszöb eléréséhez szükséges, az egész félév anyagát átölelő írásbeli pótdolgozatra a vizsgaidőszak első felében lesz lehetőség. A tanév végén, csak az előre meghirdetett időpontokban van lehetőség szóbeli vizsgára. Ezekre előzetesen a Neptunon jelentkezni kell!

Vizsgakövetelmény: Lásd fent!

Az értékelés módszere: Lásd fent az évközi tanulmányi követelmények között!

Tananyag leírása: A tantárgy a sztenderd középfokú mikroökonómia témaköreiben és modelljeit követve tekinti át a piaci ármechanizmus, komparatív statika, a monopolista árazás elméletét, az intertemporális döntések, a bizonytalanság melletti döntések, az aszimmetrikus információ és biztosítás alapkérdéseit, a tiszta és a termeléssel bővített cseregazdaság egyensúlyi problémáit, valamint a társadalmi jólét és további piackudarcok (externáliák és közjavak) és az információ gazdaságtan kiemelt témaköreit.

Órarendi beosztás: 1. hét: Monopólium
2. hét: Árdiszkrimináció
3. hét: Intertemporális döntések, megtakarítás, infláció
4. hét: Bizonytalanság
5. hét: Aszimmetrikus információ, kontraszelekció, morális kockázat
6. hét: Biztosítás
7. hét: 1. ZH
8. hét: Tiszta cseregazdaság (2x2 Edgeworth)
9. hét: Walras törvénye, jóléti tételek
10. hét: Általános egyensúly termelés jelenlétében
11. hét: Társadalmi jólét
12. hét: Externáliák
13. hét: Közjavak
14. hét: Információ közgazdaságtana (2. ZH)

Kompetencia leírása: A hallgatónak a kurzus végére ismerniük kell a sztenderd árelmélet (mikroökonómia) egyéni és vállalati optimalizációs döntések fogalmaihoz kapcsolódó alapvető közgazdaságtani fogalmakat és modelleket, gondolatokat. A hallgatók döntéselmélet, a komparatív statika, csere és társadalmi jóléti elemzés eszköztárának és alkalmazási lehetőségeinek megismerésével képesek lesznek a közgazdasági szemléletmód alapvető helyzetekre való alkalmazására is.

Félévközi ellenőrzések: Lásd fent az évközi tanulmányi követelmények között!

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok, példamegoldások elsajátítása és gyakorlása.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Varian, Hal (2012) Mikroökonómia középfokon. Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Badics et al., (2009) Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény (szerk. Berde Éva), TOKK

Ajánlott irodalom:

  • Cikkek és könyvrészletek a félév során megadottak szerint.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Varian, Hal (2012) Mikroökonómia középfokon. Akadémiai Kiadó, Budapest
Badics et al., (2009) Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény (szerk. Berde Éva), TOKK

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Szakadát László, Habis Helga

Utolsó módosítás: 2016-09-05 15:58:37

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Szakadát László, Habis Helga
EElmélet2018/19/2Habis Helga, Dr. Szakadát László
G2Gyakorlat2018/19/2Habis Helga, Dr. Szakadát László
G3Gyakorlat2018/19/2Dr. Szakadát László, Habis Helga


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.