Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Magyar gazdaságtörténet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAV07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar gazdaságtörténet
A tantárgy neve (angolul): Hungarian Economic History
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi / tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: kötelezően választható / választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Sárosi Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy az újkori magyar gazdaság történetének és a gazdaságfejlődés hosszú távú folyamatainak összefüggéseit, legfontosabb problémaköreit megismertesse a hallgatókkal. A tárgy oktatása során hangsúlyt helyezünk az európai fejlődéssel való összevetésre. A hallgatók a tantárgyi követelmény elsajátítása után képessé válnak elemezni azokat a gazdasági folyamatokat, gazdaság- és társadalomszerkezeti változásokat, amelyeknek a hatásai a jelenkorig vezethetők. A tárgy fontos célkitűzése, hogy a hallgatók összefüggő képet kapjanak a rendszerváltást követő időszak gazdaság- és területfejlesztésének, területi folyamatainak történeti előzményeiről.

Évközi tanulmányi követelmények: negyedéves és év végi zárthelyi vizsga

Vizsgakövetelmény: az előadások és a megadott kötelező tankönyvi fejezetek alapján írásbeli teszt- és esszéfeladatok kidolgozása

Az értékelés módszere: évközi írásbeli zárthelyi vizsga, valamint a félév végi írásbeli vizsga eredményei együttesen határozzák meg az érdemjegyet; azon hallgatók, akik a zárthelyi vizsgákat nem teljesítették, összevont vizsgát tehetnek a vizsgaidőszakban

Tananyag leírása: 1. Európa modern gazdasági fejlődésének előzményei. Elméleti keretek, alapvető fogalmak. Gazdaságtörténeti iskolák. Történelem és közgazdaság.
2. Az iparosodás folyamata és regionális övezetei Európában. Iparosodás és gazdasági növekedés.
3. Magyarország 19. századot megelőző gazdasági fejlődésének fő vonásai. A Habsburg Birodalom gazdasági rendszere.
4. A századforduló és a reformkor nemzetgazdasági célú törekvései. Forradalom és reform. A jobbágyfelszabadítás.
5. A vámunió Ausztriával. A neoabszolutizmus gazdaságpolitikái
6. A duális monarchia létrehozása 1867-ben. A gazdasági kiegyezés tartalma és jelentősége. Az osztrák-magyar közös piac működése. Tőkeimport és iparosodás. Gazdasági válságok.
7. A duális monarchia gazdasági fejlődésének virágkora (1890–1913). Az agrárgazdaság strukturális változásai. A nagyipari kapitalizmus kibontakozása és az állami iparfejlesztés.
8. Az I. világháború időszaka. Új jelenségek a gazdaságban. A trianoni békeszerződés hatása a különböző gazdasági ágakra. A trianoni döntés népesedési és társadalmi hatásai.
9. A magyar gazdaság konszolidációja. A pénzügyi stabilizáció. A világgazdasági válság és hatása a magyar gazdaság szektoraira. A harmincas évek. A győri program. A II. világháború.
10. Magyarország szovjetizálása. A kötött gazdálkodástól a tervgazdaság kiépüléséig. Az egypártrendszer kiépülésének folyamata. A földosztástól a kollektivizálásig.
11. A szocialista erőltetett nehézipari beruházások ára. A kiemelt állami beruházásokkal támogatott területek. Az új szocialista iparvárosok és nehézipari konglomerátumok.
12. A gazdasági vezetés túlzott központosítása. A reform és hatása a szocialista magyar gazdaságra és az egyes társadalmi csoportokra. Az eladósodás folyamata, következményei.
13. A társadalom erőltetett átalakítása a szocialista Magyarországon. Demográfiai viszonyok változása a XX. század második felében. A társadalmi térszerkezet változásai.
14. A rendszerváltás másfél évtizedének értékelése. Leszakadó és kiemelkedő régiók. Közigazgatás és területfejlesztés. Az EU-integráció kérdései és kérdőjelei.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: a hallgató képessé válik a hosszú távú gazdasági folyamatok ok-okozati összefüggéseinek feltárására, az egyes történeti gazdasági rendszerek legfontosabb ismérveinek és kihatásainak történeti áttekintésére; a területi egyenlőtlenségek és hátrányok kialakulásának gazdaságtörténeti elemzésére

Félévközi ellenőrzések: negyedévi zárthelyi vizsga

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: választható házi dolgozat, melynek pontszáma hozzáadódik a zárthelyi vizsgák, illetve az összevont vizsga összpontszámához

Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, emberi erőforrások, illetve a Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • (a) A félév folyamán tartott előadások ismeretanyaga.
  • (b) Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete, 1700–2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2002. 163–429

Ajánlott irodalom:

  • Komlos, John: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. Ausztria-Magyarország gazdasági fejlődése a 19. században. Maecenas, Budapest, 1983.
  • Kövér György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete, 1848–1913. Gondolat, Budapest, 1982.
  • Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény, XVIII–XX. század. (Szerk.: Czoch G. et al.) Aula, Budapest, 2003.
  • Pető Iván – Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945–1985. I. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka, 1945–1968. KJK, Budapest, 1985.)
  • Magyar gazdaságtörténet. (Szerk.: Honvári János). Aula, Budapest, [több kiadás].
Ajánlott irodalmak:
Komlos, John: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. Ausztria-Magyarország gazdasági fejlődése a 19. században. Maecenas, Budapest, 1983.
Kövér György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete, 1848-1913. Gondolat, Budapest, 1982.
Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény, XVIII-XX. század. (Szerk.: Czoch G. et al.) Aula, Budapest, 2003.
Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985. I. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka, 1945-1968. KJK, Budapest, 1985.)
Magyar gazdaságtörténet. (Szerk.: Honvári János). Aula, Budapest, [több kiadás].
Kötelező irodalmak:
A félév folyamán tartott előadások ismeretanyaga.
Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete, 1700-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002. 163-429

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-09-01 11:30:52

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.