Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Gazdasági mechanizmusok mikroökonómiája

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MIK24NAK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági mechanizmusok mikroökonómiája
A tantárgy neve (angolul): Microeconomic Theory of Economic Mechanisms
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Az egyensúlyelmélet mikroökonómiája
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csekő Imre

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy folytatja az előfeltételként megjelölt Az egyensúlyelmélet mikroökonómiája című tárgy gondolatmenetét. Bevezetőben összefoglaljuk és általánosítjuk, majd bizonyítjuk a jóléti tételeket, bevezetjük a gazdaság magjának fogalmát, és a (közjavas) vegyes gazdaságokat esetét vizsgáljuk. Foglalkozunk a bizonytalanság melletti döntés elméletével. Ezután a hallgatók rövid betekintést nyernek a kollektív döntéshozatal (társadalmi választási elmélet) alapvető fogalmaiba, állításaiba és össze¬hasonlítjuk az egyéni és a kollektív döntési mechanizmusok tulajdonságait. Ezekre támaszkodva megismerkedünk a gazdasági mechanizmusok mint erőforrás-allokációs modellek elméletének alapjaival, majd az egyes konkrét mechanizmusok jellemzésével foglalkozunk.

Évközi tanulmányi követelmények: házi feladatok teljesítése

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A házi feladatok megfelelő teljesítése a vizsgára bocsájtás feltétele. Két zárthelyi dolgozat egyenként 100 pont, összesen 200 pont.
A két zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy, el nem fogadás esetén szóbeli vizsga

Tananyag leírása: Lásd a tanszéki honlapon!
web.uni-corvinus.hu/matkg
Tantárgyak fül

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Elsődleges feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a további közgazdasági diszciplínák alapjaként is szolgáló, haladó mikroökonómiai eszköz- és fogalomtárat. Szükséges az is, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok közgazdasági modellépítési képességének, az absztrakciós készségének fejlesztése. Az a cél, hogy a kurzus során egyre inkább képesek legyenek a problémák lényegét megragadni, és olyan közgazdasági látásmódot kialakítani, amely kellő alapot biztosít a további tanulmányaikhoz. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók problémamegoldó készsége minél jobban fejlődjön, nem csupán a tananyag szimpla memorizálását, hanem alkotó alkalmazását várjuk el tőlük a félév során, nem csak a vizsgán, hanem már a foglalkozások alatt is.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Órákon kiadott házifeladatok

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az oktató honlapján (www.uni-corvinus.hu/~cseko)található jegyzetek
  • Csekő I.: Közösségi döntési modellek és implementáció. Jegyzet, Budapesti CORVINUS Egyetem, 2014.
  • Csekő I.: Bevezetés az általános egyensúlyelméletbe. Jegyzet, Budapesti CORVINUS Egyetem, 2012.

Ajánlott irodalom:

  • Mas-Collel, A. – Whinston, M. D. – Green, J.: Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford, 1995.
Ajánlott irodalmak:
Mas-Collel, A. – Whinston, M. D. – Green, J.: Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford, 1995.
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.