December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Ökonometria

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ökonometria
A tantárgy neve (angolul): Econometrics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Fejezetek a matematikából tárgy teljesítése
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Keresztély Tibor

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus a gazdasági döntéseket alapozó statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségeivel, alkalmazhatósági követelményeivel és a tárgyalt módszerek elméleti alapjaival ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy a gazdasági és társadalmi jelenségek keresztmetszeti és idősoros elemzéséhez, előrejelzéséhez nyújt kvantitatív ismereteket.

Évközi tanulmányi követelmények: 1) A szorgalmi időszakban az előre megadott gyakorlatokon írt 4 darab röpdolgozat teljesítése melyekből a legrosszabb elhagyásra kerül. A gyakorlaton nem teljesített röpdolgozat más időpontban és módon nem pótolható, hozzájárulása a végső jegyhez nem javítható, végleges. 2) Empirikus adatállományra épülő feladatsor megoldása egyénileg benyújtott házi dolgozat formájában, ökonometriai-statisztikai programcsomag alkalmazásával.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgaidőszakban kijelölt helyen és időben lebonyolított zárthelyi vizsgadolgozat eredményéhez hozzáadódik a röpdolgozatokkal és a házi dolgozattal elért pontszám.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: pénzügy (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:


  • A Statisztika Tanszék www.uni-corvinus.hu/statisztika honlapján közölt irodalmak.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
A Statisztika Tanszék ***URL*** honlapján közölt irodalmak.

 
A tantárgy oktatói:

Oravecz Beatrix, Dr. Ferenci Tamás, Mák Fruzsina, Fellner Zita, Erdélyi Ajna

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/1Oravecz Beatrix
EElmélet2018/19/1Dr. Ferenci Tamás
G4Gyakorlat2018/19/1Mák Fruzsina
G3Gyakorlat2018/19/1
G2Gyakorlat2018/19/1Fellner Zita
G1Gyakorlat2018/19/1Erdélyi Ajna


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.