Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Az egyensúlyelmélet mikroökonómiája

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az egyensúlyelmélet mikroökonómiája
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics of Equilibrium Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csekő Imre

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók emelt szinten és részletesen megismerik a modern mikroökonómia termelői és fogyasztói elméletének, illetve a parciális és általános egyensúly elméletének legfontosabb alapmodelljeit és elemzési eszközeit. A tantárgy egyúttal megalapozza a további emelt szintű mikroökonómiai és matematikai közgazdaságtani jellegű tárgyakat.

Évközi tanulmányi követelmények: Házi feladatok megoldása, röpdolgozatok megírása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy, 2 zárthelyi dolgozat

Az értékelés módszere: A házi feladatok és röpdolgozatok megfelelő teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. A két beszámolási időszakban zárthelyi dolgozat egyenként 100 pont, összesen 200 pont

Tananyag leírása: 1. hét
A termelési modellek általános fogalmai és jellemzői. Gazdasági javak, termelési tevékenységek, technológiai halmazok. Hatékonyság, termelési határfelület, hozadéki görbék és mutatószámok. A technológiai halmazok gyakran feltett tulajdonságai.

2. hét
Termelési függvények. A neoklasszikus hozadéki függvények alaptípusai és jellemzői. Termelési függvények ikertermékek esetében. Az állandó helyettesítési rugalmasságú – CES, CET típusú – függvények; További alternatív függvényformák.

3. hét
Támaszfüggvény fogalma és tulajdonságai. Dualitási tétel. A burkoló-tétel. Hatékonyság, jövedelmezőség és a profitmaximalizálás axiómája.

4. hét
Profitfüggvény, Hotelling-lemma. A feltételes költségminimum és a Shephard-lemma. A származtatott függvények tulajdonságai és a komparatív statikai elemzés. Aggregáció

5. hét
A fogyasztási modellek általános fogalmai és jellemzői. Lehetséges fogyasztói tevékenységek és halmazok. A költségvetési halmaz és leképezés. A preferenciarendezés és az ordinális hasznosság.

6. hét
Optimális döntések, keresleti leképezések A keresleti függvények klasszikus és neoklasszikus elemzése. Indirekt hasznossági függvény, kiadási függvény. Roy-azonosság, Szluckíj-azonosság.

7. hét
A preferenciák feltárása, integrálhatóság, a kinyilvánított preferenciák

8. hét:
A pénzben mért hasznosság és a jóléti hatások számszerűsítése. Aggregáció, Gorman-forma

9. hét:
Fogyasztó döntések bizonytalanság mellett

10.hét:
A mikroökonómia parciális egyensúlyelmélete. Egyensúly a tökéletes versenyzői piacon. Egzisztencia, unicitás. Hosszú távú parciális egyensúly

11.hét:
A jóléti közgazdaságtan alaptételei parciális esetben.

12.hét:
Az általános egyensúly fogalma, az Arrow-Debreu-típusú modellek felépítése, jellemzői.

13.hét:
Az egyensúly létezésének bizonyítása fixponttételek segítségével

14.hét:
Egyensúly és Pareto-hatékonyság. A jóléti közgazdaságtan alaptételei általános esetben.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Elsődleges feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a további közgazdasági diszciplínák alapjaként is szolgáló, haladó mikroökonómiai eszköz- és fogalomtárat. Szükséges az is, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok közgazdasági modellépítési képességének, az absztrakciós kézségének fejlesztése. Az a cél, hogy a kurzus során egyre inkább képesek legyenek a problémák lényegét megragadni, és olyan közgazdasági látásmódot kialakítani, amely kellő alapot biztosít a további tanulmányaikhoz. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók problémamegoldó kézsége minél jobban fejlődjön, nem csupán a tananyag szimpla memorizálását, hanem alkotó alkalmazását várjuk el tőlük a félév során, nem csak a vizsgán, hanem már a foglalkozások alatt is.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok, röpdolgozatok, 2 zárthelyi dolgozat a beszámolási időszakokban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Minden második héten egy példasort kapnak a hallgatók házi feladatként, ezek beadása kötelező.

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Zalai E.: Matematikai közgazdaságtan, KJK-Kerszöv, Budapest, 2000.
  • 2. Csekő I.: Bevezetés az általános egyensúlyelméletbe. Jegyzet, Budapesti CORVINUS Egyetem, 2006.
  • 3. Mas-Collel, A. – Whinston, M. D. – Green, J.: Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford, 1995.

Ajánlott irodalom:

  • 4. Varian, H.: Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., New York, 1992
Ajánlott irodalmak:
Varian, H.: Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., New York, 1992
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
Zalai E.: Matematikai közgazdaságtan, KJK-Kerszöv, Budapest, 2000.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Csekő I.: Bevezetés az általános egyensúlyelméletbe. Jegyzet, Budapesti CORVINUS Egyetem, 2006.
Mas-Collel, A. - Whinston, M. D. - Green, J.: Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford, 1995.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.