Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Mikroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Mikroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csekő Imre

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók bevezető szinten de részletesen megismerik a modern mikroökonómia termelői és fogyasztói elméletének, illetve a parciális és általános egyensúly elméletének legfontosabb alapmodelljeit és elemzési eszközeit.

Évközi tanulmányi követelmények: házi feladatok, röpdolgozatok

Vizsgakövetelmény: (2 zárthelyi dolgozat), vizsgajegy

Az értékelés módszere: A házi feladatok és röpdolgozatok megfelelő teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. A két beszámolási időszakban zárthelyi dolgozat egyenként 100 pont, összesen 200 pont

Tananyag leírása: Az oldalszámok a Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001 kötetből valók, az újabb kiadásokban értelemszerűen módosulnak

1. hét Bevezetés (egyensúly, alapötletek), 1-20. o.

2. hét Költségvetés, 21-34. o.

3. hét Preferenciák , 35-55. o.

4. hét Hasznosság, 56-76. o.

5. hét Választás, 77-101. o.

6. hét Kereslet, 102-124. o.

7. hét Piaci kereslet, Egyensúly, 277-323. o

8. hét Technológia, Profitmaximalizálás, 333-364.o.

9. hét Költségminimalizálás,Költséggörbék, 365- 394. o.

10. hét . Vállalati kínálat, Iparági kínálat, 395-433. o.

11. hét Monopólium, Monopolista viselkedés, 434-476. o.

12. hét Oligopólium, 489-514. o.

13. hét Ismétlés

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Elsődleges feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a további közgazdasági diszciplínák alapjaként is szolgáló, haladó mikroökonómiai eszköz- és fogalomtárat. Szükséges az is, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok közgazdasági modellépítési képességének, az absztrakciós készségének fejlesztése. Az a cél, hogy a kurzus során egyre inkább képesek legyenek a problémák lényegét megragadni, és olyan közgazdasági látásmódot kialakítani, amely kellő alapot biztosít a további tanulmányaikhoz. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók problémamegoldó készsége minél jobban fejlődjön, nem csupán a tananyag szimpla memorizálását, hanem alkotó alkalmazását várjuk el tőlük a félév során, nem csak a vizsgán, hanem már a foglalkozások alatt is.

Félévközi ellenőrzések: röpdolgozatok, házifeladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: rövid házifeladatok, példamegoldások

Szak neve: biztosítási és pénzügyi matematika (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Varian, H.: Mikroökonómia középfokon, Akadémiai Kiadó, Budapest (Bármelyik kiadás)

Ajánlott irodalom:

  • Bergstrom, T. C. – Hal R. Varian: Mikroökonómiai gyakorlatok, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002
Ajánlott irodalmak:
Bergstrom, T. C. – Hal R. Varian: Mikroökonómiai gyakorlatok, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Varian, H.: Mikroökonómia középfokon, Akadémiai Kiadó, Budapest (Bármelyik kiadás)
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-08-20 14:40:10

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.