Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Bevezetés a közgazdasági dinamikába

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NAK10B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a közgazdasági dinamikába
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Dynamics of Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: mikro- és makroökonómia, matematikai analízis
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktárgy / kötelelző módszertani blokk (alkalmazott közgazdaságtan), választható szaktárgy (gazdaságelemzés), felzárkóztató és szintrehozó választható szaktárgy (gazdaság-matematikai elemző), alapozó és szintrehozó tárgy (közgazdas
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Móczár József

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a közgazdasági dinamika elméleti és módszertani kérdéseit, fogalmi rendszerét és főbb összefüggéseit. A vizsgálatok elméleti hátteréül a mikro- és makroökonómia modern elméleti és gyakorlati kérdései szolgálnak. A klasszikus modellek kvantitatív vizsgálata mellett a kvalitatív megközelítések is szerepelnek az előadásokon. A lineáris és a nem-lineáris makroökonómiai összefüggések, a tartós és a nem-tartós egyensúlyi és nem-egyensúlyi állapotok, a ciklus, bifurkáció és a komplex dinamikák azok a főbb megközelítések, amelyek nagyobb hangsúlyt kapnak ezekben a vizsgálatokban. A szükséges matematikai ismeretek, nevezetesen a differencia- és differenciálegyenletek alkalmazásai szervesen, a közgazdasági kérdések tanulmányozásával együtt szerepelnek az előadásokon. Az egyes modellek a klasszikus termékpiac mellett a pénzpiac, a tőzsde, a munkaerőpiac, stb. dinamikus gazdaságpolitikai kérdéseit vizsgálják. Az egyes dinamikák származtatását a PHASER program segítségével szimuláljuk.

Évközi tanulmányi követelmények: félévközi dolgozat, esszé-írás

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: félévközi dolgozat 30%
esszé 20%
félévvégi vizsga 50%

Tananyag leírása:  1. hét
Közgazdasági dinamika kialakulása, főbb jellemzői. A lineáris dinamikus rendszerek alapvető tulajdonságai. A lineáris modellek dominanciája a közgazdasági modellezésben.

2. hét
Lineáris ciklus-modellek. Samuelson akcelerátor-multiplikátor modellje. Hicks lineáris akcelerátor modellje. Metzler modell. Vogt lineáris növekedési modellje. Solow-Swan modell, endogénnövekedés.

3. hét
A technikai haladás osztályozásai: Harrod, Hicks és Solow. Évjárat növekedési modellek. Többszektoros növekedési modellek: Neumann és Leontief. Dinamikus programozás.


4. hét
Nem-lineáris közgazdasági dinamika. Matematikai fogalmak és összefüggések. Poincaré-Bendixon tétel és a határciklusok exisztenciája.

5. hét
Nem-lineáris ciklus-elméletek. Kaldor nem-lineáris beruházási és megtakarítási függvényei.

6. hét
Nem-lineáris Phillips-görbe és ciklusok. A határciklusok unicitása.

7. hét
A Liénard - van der Pol egyenletek.

8. hét
Ragadozó-áldozat modellek. Középponti dinamikák a konzervatív dinamikus rendszerekben. Goodwin-modell. Ragadozó-áldozat struktúrák a disszipatív rendszerekben. Irreverzibilitás.

9. hét
Bifurkáció-elméletek a közgazdasági dinamikában. Lokális bifurkációk a folytonos dinamikus modellekben: nyereg-, transzkritikus és villa bifurkációk. Hopf bifurkáció. Közgazdasági alkalmazások.

10. hét
Lokális bifurkációk a diszkrét dinamikus rendszerekben: nyereg-, transzkritikus, villa és flipper bifurkációk. Hopf bifurkáció. Közgazdasági vizsgálatok.

11. hét
Kaotikus dinamika. Verhulst dinamika. Determisztikus káosz. Li-Yorke tétel. Káosz a klasszikus növekedési modellekben.

12. hét
Káosz a folytonos dinamikus modellekben. Lorenz és Rössler komplex dinamikák.

13. hét
Goodwin nem-lineáris akcelerátor modellje. A keynesi kereslet-politika, mint a kaotikus viselkedés forrása.

14. hét
Entrópia, fraktálok, Lyapunov kitevők, katasztrófa-elméletek. Közgazdasági alkalmazások. Előre jelezhetőség a komplex dinamika tükrében. Kitekintés a közgazdasági dinamika legújabb metodológiai és metodikai kérdéseire.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók a közgazdasági problémákat dinamikába helyezve vizsgálják.

Félévközi ellenőrzések: A félév során 5 db 6 pontos dolgozatot írnak a hallgatók, amelyek összesített eredménye a félév végi osztályzatba beleszámít.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Tételek bizonyítás, a statikus problémák dinamikába történő átírása, a diszkrét idejű dinamika folytonosba történő átírása és vice versa.

Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA), gazdaságelemzés (BSc), gazdaság-matematikai elemző (MSc), közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Móczár, J.: Fejezetek a modern közgazdaság-tudományból , Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
  • Azariadis, C.: Intertemporal Macroeconomics, Blackwell, 1993.

Ajánlott irodalom:

  • Thierry VIALAR: Complex and Chaotic Nonlinear Dynamics (Advances in Economics and Finance, Mathematics and Statistics) Springer, 2009.
Ajánlott irodalmak:
Thierry VIALAR: Complex and Chaotic Nonlinear Dynamics (Advances in Economics and Finance, Mathematics and Statistics) Springer, 2009.
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Móczár, J.: Fejezetek a modern közgazdaság-tudományból , Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Azariadis, C.: Intertemporal Macroeconomics, Blackwell, 1993.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Móczár József

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Dr. Móczár József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.