Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Mikroökonómia I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Mikroökonómia I.
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csekő Imre

A tantárgy szakmai tartalma: A mikroökonómia az egyéni döntéshozók – a fogyasztók, a termelők, másképpen a háztartások és a vállalatok – döntési folyamataival, e döntések interakcióival, a szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás alapelveivel, illetve a relatív áralakulás folyamataival foglalkozó tudományterület. A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a mikroökonómia alapvető eredményeit, elemzési módszereit. Ebben a félévben részletesen tárgyaljuk a fogyasztó költségvetését, preferenciáit, bruttó és nettó keresletét. Ezek után rátérünk a tiszta csere elméletére, hatékonyságára, majd a feltételeket fokozatosan feloldva olyan fogyasztói döntésekkel foglakozunk, amelyek meghozatala során a fogyasztói döntés több időszakra vonatkozik, illetve amelyekben a bizonytalanság is szerepet játszik.

Évközi tanulmányi követelmények: 6 röpdolgozat

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Az 5 legjobb röpdolgozat: 100 pont, a két beszámolási időszakban zárthelyi dolgozat egyenként 100 pont, összesen 300 pont.

Tananyag leírása: Az oldalszámok a kötelezően előírt Varian: Mikroökonómia középfokon könyv 2001-es kiadására vonatkoznak.
1 Bevezetés(egyensúly alapötletek) 1-20. o.
2 Költségvetési korlát szem. 21-34. o.
3 Preferenciák röpd. 35-55. o.
4 Hasznosság szem. 56-76. o.
5 Választás röpd. 77-101. o.
6 A kereslet szem. 102-124. o.
7 1. ZH dolgozat
8 A fogyasztói többlet röpd. ! 259-276. o.
9 A Slutsky-egyenlet szem. 144-166. o.
10 Vétel és eladás röpd. 167-189. o.
11 Piaci kereslet szem. 277-300. o.
12 Az egyensúly röpd. 301-323. o.
13 A csere I. szem. 529-535. o.
14 A csere II., Jólét röpd. 535-557. o., 581-593. o.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Elsődleges feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a további közgazdasági diszciplínák alapjaként is szolgáló, haladó mikroökonómiai eszköz- és fogalomtárat. Szükséges az is, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok közgazdasági modellépítési képességének, az absztrakciós készségének fejlesztése. Az a cél, hogy a kurzus során egyre inkább képesek legyenek a problémák lényegét megragadni, és olyan közgazdasági látásmódot kialakítani, amely kellő alapot biztosít a további tanulmányaikhoz. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók problémamegoldó készsége minél jobban fejlődjön, nem csupán a tananyag szimpla memorizálását, hanem alkotó alkalmazását várjuk el tőlük a félév során, nem csak a vizsgán, hanem már a foglalkozások alatt is.

Félévközi ellenőrzések: 6 röpdolgozat, házi feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házifeladatok, példamegoldások

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001
  • Bergstrom, T. C. – Hal R. Varian: Mikroökonómiai gyakorlatok, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Bergstrom, T. C. - Hal R. Varian: Mikroökonómiai gyakorlatok, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.