Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Mikroökonómia II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Mikroökonómia II.
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics II.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia I., Analízis I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csekő Imre

A tantárgy szakmai tartalma: A mikroökonómia az egyéni döntéshozók – a fogyasztók, a termelők, másképpen a háztartások és a vállalatok – döntési folyamataival, e döntések interakcióival, a szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás alapelveivel, illetve a relatív áralakulás folyamataival foglalkozó tudományterület. A tárgy célja, hogy – folytatva az első félévben megkezdett tananyagot – a hallgatókkal megismertesse a mikroökonómia alapvető eredményeit, elemzési módszereit. Ebben a félévben részletesen tárgyaljuk a termelő technológiáját, célját. Bevezetjük a költségfüggvényeket, és az egyéni, illetve iparági kínálati függvényeket. Ezek után rátérünk a termelés melletti csere elméletére, hatékonyságára, majd a feltételeket fokozatosan feloldva olyan modellekkel foglalkozunk, amelyekben piackudarc lép fel. Vizsgáljuk a monopolista, oligopolista piacokat, a külső gazdasági hatásokat, a közjavak elméletét.

Évközi tanulmányi követelmények: Az oktató által meghatározott számú röpdolgozat megírása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Az oktató által adott pontszám, max. 100 pont , a két beszámolási időszakban zárthelyi dolgozat egyenként 100 pont, összesen 300 pont

Tananyag leírása: Lásd az oktatói honlapon!
http://web.uni-corvinus.hu/~cseko/gazdelBSc-II(tavasz)/IMP_GPMel_mikro2015s_tanmenet.pdf

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Elsődleges feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a további közgazdasági diszciplínák alapjaként is szolgáló, haladó mikroökonómiai eszköz- és fogalomtárat. Szükséges az is, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok közgazdasági modellépítési képességének, az absztrakciós készségének fejlesztése. Az a cél, hogy a kurzus során egyre inkább képesek legyenek a problémák lényegét megragadni, és olyan közgazdasági látásmódot kialakítani, amely kellő alapot biztosít a további tanulmányaikhoz. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók problémamegoldó készsége minél jobban fejlődjön, nem csupán a tananyag szimpla memorizálását, hanem alkotó alkalmazását várjuk el tőlük a félév során, nem csak a vizsgán, hanem már a foglalkozások alatt is.

Félévközi ellenőrzések: röpdolgozatok, házifeladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házifeladatok, példamegoldások

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001.
  • Bergstrom, T. C. – Hal R. Varian: Mikroökonómiai gyakorlatok, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Bergstrom, T. C. - Hal R. Varian: Mikroökonómiai gyakorlatok, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.