Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Bevezetés a makrogazdasági modellezésbe

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK09B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a makrogazdasági modellezésbe
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Macroeconomic Models
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Analízis, Algebra, Mikroökonómia, Makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy (gazdaságelemzés), felzárkóztató és választható szaktárgy (gazdaság-matematikai elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Zalai Ernő

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy betekintést nyújt az általános egyensúlyelmélet alapján megfogalmazott makrogazdasági modellek elmélettörténeti és módszertani alapjaiba, részletesen ismerteti a gyakorlatban is alkalmazott főbb változatait, különös hangsúlyt helyezve a technológia lineáris leírását alkalmazó modellekre és azok néhány érdekesebb elméleti elemzésére. Kiterjedten használja a mikro- és makroökonómia, a gazdaságstatisztika fogalmait, a lineáris algebra, a matematikai programozás és a függvényelemzés eszköztárát, és így egyszersmind kiegészíti és elmélyíti ez utóbbi ismereteket. A megszerezhető új ismeretek: a gazdasági szerkezet és árak összefüggéseinek elemzésére alkalmas főbb matematikai modellek és azok elméleti háttere, az erőforrás-elosztás konstans együtthatós (lineáris) termelési modelljei (input-output, lineáris tevékenységelemzés, lineáris programozás), a számszerűsített általános egyensúlyelméleti modellek alapjai, a gazdaságpolitikai célú modell-elemzések gyakorlata, a makrogazdasági és ágazati statisztikai adatok és forrásaik.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatokon való részvétel kötelező, az előadások látogatása erősen ajánlott és elvárt.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy
A tantárgy első vizsgajegye a két negyedéves részbeszámoló és a félévközi teljesítmény alapján alakul ki. Ezekből külön-külön legalább 15 pontot, összesen legalább 50 pontot elért hallgatók az elért összpontszám alapján ajánlott (javítása megkísérelhető) jegyet kapnak.
Aki ezeket a feltételeket nem teljesíti, annak első osztályzata elégtelen.
3-as vagy 4-es ajánlott jegy esetében szóban is lehetőség van a megajánlott jegy javítására, ha a félévközi teljesítményre kapott pont 20 felett van és legfeljebb 3 ponttal tér el a jegy felső ponthatárától a megszerzett összes pontok száma.
A jegyek javítására egyéb esetekben csak írásbeli vizsgán van lehetőség, amire két alkalom áll a hallgatók rendelkezésére. Ezeken lehet egy-egy negyedéves részből, vagy teljes félévből is vizsgázni előzetes jelzés szerint. A 15 pont alatti félévközi teljesítmény pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.

Az értékelés módszere: A végső pontszám az alábbi részpontok összegeként alakul ki: két negyedéves részbeszámoló (35-35 pont), félévközi teljesítmény (30 pont). Ponthatárok (2-es, 3-as, 4-es 5-ös):50, 60, 70, 80 pont.
15 pont alatti félévközi teljesítmény esetén, ha az előnyösebb az érintett hallgató számára, a javítóvizsgán elért osztályzatát a 100 pontos skálán értékelt írásbeli vizsgadolgozatuk eredménye határozza meg.

Tananyag leírása: A tananyag és a foglakozások tematikájának aktuális félévi beosztása az oktató tantárgyi honlapján ( http://web.uni-corvinus.hu/~trevesz/BMM/ ) található, ami további kiegészítő és aktuális információkat is tartalmaz, egyebek között a kötelező tananyag pontos kijelölését is. Kevésbé friss, de html-formátumú tantárgyleírás a tantárgy http://web.uni-corvinus.hu/matkg/ tanszéki honlapon levő adatlapján található.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Ágazati bontású makrogazdasági modellek matematikai összehasonlítási szempontjai és elemzési technikái, elméletileg koherens és matematikailag korrekt, a makroökonómiai és mikroökonómiai ismereteket megfelelően ötvöző modell-építési készség elsajátítása. A hallgatók olyan szakmai konvenciókkal, fogásokkal, ismerkednek meg, mint például az, hogy hogyan fordíthatók le a gazdasági szereplők viselkedési sajátosságai, különféle makrogazdaságpolitikai szituációk és forgatókönyvek a modell nyelvére, milyen jelenségek magyarázhatók a modellel és melyeket kell külső feltételnek tekinteni, hogyan lehet a tovagyűrűző és visszacsatolódó közvetett hatásokat is felmérni, milyen jelenségek ábrázolásában fogadható el a lineáris közelítés, mikor számolhatunkl átlagos és mikor marginális paraméterekkel, mikor alkalmazunk normatív
és mikor leíró jellegű összefüggéseket, hogy ábrázoljuk a rövidtávú és a hosszútávú egyensúly feltételeit, hogyan lehet egy adott cél elérését biztosító eszközöket megtalálni, illetve hogyan lehet felmérni az elérhető célok közötti átválthatósági arányokat.

Félévközi ellenőrzések: A kötelező gyakorlatokon megíratott 6-7 évközi röpdolgozat. A röpdolgozatok pótlására nincs lehetőség, de a féléves összpontszámba csak a legjobb 5 röpdolgozat kerül beszámításra.
A 8. héten és az 1. vizsgahéten esedékesek a negyedéves írásbeli részbeszámolók,
amelyek csak javítóvizsgán pótolhatók.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 2-3 kötelező házi feladat benyújtása, amelyek a hozzájuk kapcsolódó témáknak a foglalkozásokon való tárgyalása után lesznek meghirdetve a félév során.
Hiányzó házi feladat pótlása előzetés jelzés és jóváhagyás esetén lehetséges.

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc), gazdaság- és pénzügy-matematikai elemző (BSc), alkalmazott közgazdaságtan (BSc), gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Kötelező irodalom:
 • Zalai Ernő (2012): Matematikai közgazdaságtan II. – Többszektoros modellek és makro-gazdasági elemzések (Akadémia Kiadó) - kijelölt részek
 • Révész T.: A turizmus költség-hatás elemzése SAM-modellel, Statisztikai Szemle, 79. évf. (2001), 10-11. szám, 825-847.old.
 • Zalai Ernő és Révész Tamás (2016): The issue of macroeconomic closure revisited and extended, Acta Economica, Vol.66.(1) (2016. évi 1.szám) pp.1-31.
 • Mintafeladatok a makrogazdasági modellekhez (az oktató tantárgyi honlapján)
 • Kötelező olvasmányok (az oktató tantárgyi honlapján)

Ajánlott irodalom:

 • Bródy András (1969): Érték és újratermelés. KJK, Budapest.
 • Kurz, H. D., Salvadori, N. (1995): Theory of Production: A Long-Period Analysis. New York: Cambridge University Press.
 • Leontief, W.W. (1977): Terv és gazdaság. Válogatott tanulmányok. KJK.
 • Sraffa, P.: (1975): Áruk termelése áruk révén. KJK.
 • Zalai Ernő (1998): Általános egyensúlyi modellek alkalmazása gazdaságpolitikai elemzésekre (Közgazdasági Szemle, 1998/12)
 • Révész Tamás és Zalai Ernő (2000): A magyar gazdaságstatisztikai adatforrások és az alkalmazott egyensúlyelméleti modellezés (Statisztikai Szemle, 2000. 78. évf. 2-3. sz.)
 • Révész Tamás és Zalai Ernő (2014): Egy gazdaság-energia-környezet kapcsolatok elemzésére alkalmazott általános egyensúlyi (GEM-E3) modell felépítése és alkalmazása (SZIGMA 45:(1-2) pp. 23-55.)
 • Zalai Ernő (2011): Matematikai közgazdaságtan I. – Általános egyensúlyi modellek és mikroökonómiai elemzések (Akadémia Kiadó)
Ajánlott irodalmak:
Bródy András (1969): Érték és újratermelés. KJK, Budapest.
Megtalálható a Könyvtárban
Kurz, H. D., Salvadori, N. (1995): Theory of Production: A Long-Period Analysis. New York: Cambridge University Press.
Megtalálható a Könyvtárban
Leontief, W.W. (1977): Terv és gazdaság. Válogatott tanulmányok. KJK.
Megtalálható a Könyvtárban
Sraffa, P.: (1975): Áruk termelése áruk révén. KJK.
Megtalálható a Könyvtárban
Zalai Ernő (1998): Általános egyensúlyi modellek alkalmazása gazdaságpolitikai elemzésekre (Közgazdasági Szemle, 1998/12)
Megtalálható a Könyvtárban
Révész Tamás és Zalai Ernő (2000): A magyar gazdaságstatisztikai adatforrások és az alkalmazott egyensúlyelméleti modellezés (Statisztikai Szemle, 2000. 78. évf. 2-3. sz.)
Megtalálható a Könyvtárban
Zalai Ernő (2011): Matematikai közgazdaságtan I. – Általános egyensúlyi modellek és mikroökonómiai elemzések (Akadémia Kiadó)
Megtalálható a Könyvtárban
Révész Tamás, Zalai Ernő (2014): Egy gazdaság-energia-környezet kapcsolatok elemzésére alkalmazott általános egyensúlyi (GEM-E3) modell felépítése és alkalmazása (SZIGMA, 2014. 45. évf. 1-2. sz. pp. 23-55.)
Megtalálható a könyvtárban
Zalai Ernő és Révész Tamás (2016): The issue of macroeconomic closure revisited and extended, Acta Economica, Vol.66.(1) (2016. évi 1.szám) pp.1-31.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Gyakorló feladatok a makrogazdasági modellekhez
Feldolgozandó esettanulmányok: Révész T.: A turizmus költség-hatás elemzése SAM-modellel, Statisztikai Szemle, 79. évf. (2001), 10-11. szám, 825-847.old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Zalai Ernő (2012): Matematikai közgazdaságtan II. – Többszektoros modellek és makro-gazdasági elemzések (Akadémia Kiadó) - kijelölt részek
Megtalálható a Könyvtárban
Zalai Ernő és Révész Tamás (2016): The issue of macroeconomic closure revisited and extended, Acta Economica, Vol.66.(1) (2016. évi 1.szám) pp.1-31.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-10-25 13:27:07

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.