Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi piacok elemzése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi piacok elemzése
A tantárgy neve (angolul): Analysis of financial markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nincsenek
A tantárgy típusa: Közgazdasági elemző mesterszak – kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Balogh Csaba

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy elsődleges célja a pénzügyi termékek és a magyar pénzügyi piacok működésének ismertetése és az aktuális tendenciák megvitatása. A tárgy keretein belül a derivatív termékek (határ-idős ügyletek, csereügyletek, opciók) is ismertetésre kerülnek, és a hallgatók elsajátítják ezen termékek árazásához szükséges ismereteket. A legfontosabb pénzügyi fogalmak, pénzügyi termékek mellett ugyanakkor bemutatásra kerülnek egyszerűbb pénzügyi modellek is (pl. árfolyam-elméletek is), kiegészítve a magyar pénzügyi piacok (deviza, állampapír, kamatderivatíva és szuverén hitelderivatíva) sajátosságaival. Végezetül megvizsgáljuk, hogy a válságnak milyen tartós hatásai voltak a pénzügyi piacok viselkedésére. A szemináriumokon számpéldák megoldása mellett esettanulmányok megoldására kerül sor. A tantárgy célja, hogy a közgazdasági elemzést tanuló hallgatók olyan alapvető pénzügyi ismereteket sajátítsanak el, ami a későbbi makrogazdasági elemzéseiket során is fel tudnak használni.

Évközi tanulmányi követelmények: Évközi zárthelyi dolgozatok

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgajegy megszerzésének feltétele a beszámoló (esszé kérdések és számolós példák), illetve az évközi zh-k sikeres megírása. A végső érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki:
-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: • Pénzügyi piacok
• Hagyományos pénzügyi eszközök
• Derivatívok
• Pénzügyi modellek, árfolyamelméletek
• A magyar pénzügyi piacok sajátosságai
• A válság hatása a pénzügyi piacokra

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A pénzügyi piacok felépítésének és működésének megértése, a válság pénzügyi piacokra gyako-rolt hatásának megértése.

Félévközi ellenőrzések: dolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: évközi és év végi dolgozatok

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Bodie, Z.- Kane, A. – Marcus, A. J.: Befektetések, Aula kiadó, 2005
 • Hull, J. C.: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek, Panem-Prentice Hall, 1999
 • Kiadott oktatási jegyzetek (előadás-jegyzetek, feladatok, adatállományok)

Ajánlott irodalom:

 • Csávás Csaba–Kóczán Gergely-Varga Lóránt: A főbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplői és jellemző kereskedési stratégiái, MNB-tanulmányok (MT54.)
 • Páles Judit–Kuti Zsolt–Csávás Csaba: A devizaswapok szerepe a hazai bankrendszerben és a swappiac válság alatti működésének vizsgálata (MT 90.)
 • Balogh Csaba–Kóczán Gergely: Állampapírok másodpiaci kereskedési infrastruktúrája (MT74.)
 • Varga Lóránt: A magyar szuverén CDS-szpredek információtartalma (MT78.)
 • Csávás Csaba–Varga Lóránt–Balogh Csaba: A forint kamatswappiac jellemzői (MT64.)
 • Reppa Zoltán: Hozamgörbebecslés kamatswap, BUBOR és FRA adatokból (MT73.)
 • Áron Gereben–György Gyomai–Norbert Kiss M.: Customer order flow, information and liquidity on the Hungarian foreign exchange market, MNB Working Papers (WP 2006/8.)
 • Gereben Áron–Gyomai György–Kiss M. Norbert: A devizaárfolyamok mikrostruktúra-megközelítése: a szakirodalom áttekintése jegybanki szemmel (MT42.)
 • Gereben Áron–Kiss M. Norbert: A bankközi forint/euro kereskedés jellemzői nagyfrekvenciás adatok alapján, (MT58.)
 • Csávás Csaba–Gereben Áron: Hagyományos és egzotikus opciók a magyar devizapiacon (MT35)
 • Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában, MNB-szemle (2007. nov.)
 • Csávás Csaba–Varga Lóránt: A külföldiek deviza- és államkötvény-piaci kereskedésének főbb jellemzői, MNB-szemle (2006. június)
 • Varga Lóránt: A magyar szuverén hitelkockázati felár alakulása a pénzügyi válság kitörése előtt és után nemzetközi összehasonlításban, MNB-szemle (2009. július)
 • Kocsis Zalán–Nagy Dénes: Szuverén CDS-felárak dekompozíciója (MNB-szemle (2011. ok-tóber)
 • Gábriel Péter–Pintér Klára: Kinek higgyünk? Az elemzői várakozások és a hozamgörbe információtartalmának elemzése, MNB-szemle (2006. december)
 • Erhart Szilárd–Kollarik András: A HUFONIA bevezetése és az egynapos indexált swap- (OIS) piacok nemzetközi tapasztalatai, MNB-szemle (2011. április)
 • Kiss M. Norbert–Pintér Klára: Hogyan hatnak egymásra a makrogazdasági információk, a devizapiaci tranzakciók és az árfolyam? MNB-szemle (2007. június)
 • Pintér Klára–Pulai György: Kamatvárakozások számszerűsítése piaci hozamokból: aktuális kérdések , MNB-szemle (2009. július)
 • Reppa Zoltán: Kamatvárakozások és a hozamgörbét befolyásoló makrogazdasági sokkok, MNB-szemle (2008. december)
 • Kiss M. Norbert–Molnár Zoltán: Hogyan hatnak a devizapiaci szereplők a forintárfolyamra? MNB-szemle (2012. február)
 • Erhart Szilárd–Ligeti Imre–Molnár Zoltán: A LIBOR-átvilágítás okai és hatásai a nemzetkö-zi bankközi referenciakamat-jegyzésekre MNB-szemle (2013. január)
 • Horváth Dániel–Kuti Zsolt–Ligeti Imre: Megbízható kockázati mutató maradt-e a CDS-felár? Az európai fedezetlen CDS-szabályozás hatása a régiós országok piaci folyamataira MNB-szemle (2013. május)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-11-24 12:55:26

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.