Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi piacok elemzése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi piacok elemzése
A tantárgy neve (angolul): Analysis of financial markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: Jegybanki elemző specializáció – kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Balogh Csaba

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy elsődleges célja a pénzügyi termékek és a magyar pénzügyi piacok működésének ismertetése és az aktuális tendenciák megvitatása. A tárgy keretein belül a derivatív termékek (határidős ügyletek, csereügyletek, opciók) is ismertetésre kerülnek, és a hallgatók elsajátítják ezen termékek árazásához szükséges ismereteket. A legfontosabb pénzügyi fogalmak, pénzügyi termékek mellett ugyanakkor bemutatásra kerülnek egyszerűbb pénzügyi modellek is (pl. árfolyamelméletek is), kiegészítve a magyar pénzügyi piacok (deviza, állampapír, kamatderivatíva és szuverén hitelderivatíva) sajátosságaival. Végezetül megvizsgáljuk, hogy a válságnak milyen tartós hatásai voltak a pénzügyi piacok viselkedésére. A szemináriumok egy része a Pénzügyi Laboratóriumban (FinLab) lesz, ahol a Bloomberg terminálok segítségével valós piaci helyzetek is modellezésre kerülnek. Az elemzések során szükséges Excel és alapvető VBA ismeretek elsajátítása is részét képezik a tárgynak. A tantárgy célja, hogy a közgazdasági elemzést tanuló hallgatók olyan alapvető pénzügyi ismereteket sajátítsanak el, ami a későbbi makrogazdasági elemzéseiket során is fel tudnak használni.

Évközi tanulmányi követelmények: A szorgalmi időszakban az előre megadott gyakorlatokon 3 darab, összesen 10 pontos röpdolgo-zat megírása, kiscsoportos prezentáció tartása. 20 pont szerezhető az Excel és VBA számítógépes zárthelyi dolgozat teljesítésével. A nem teljesített dolgozat 0 pontot ér, más időpontban vagy más módon nem pótolható, hozzájárulása a végső jegyhez végleges és nem javítható. Szintén 20 pont szerezhető a kiscsoportos prezentáció elkészítésével.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A kis zárthelyi dolgozaton összesen 10 pont, az évközi zh-n 20 pont, a kiscsoportos prezentáción szintén 20 pont szerezhető. A félév végi írásbeli és szóbeli vizsgán összesen 30+20 pont szerezhető. Így összesen 100 pont érhető el a félév során. A végső érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki:
-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: 1-4. hét: Pénzügyi piaci alapok és Bloomberg
• Pénzügyi alaptermékek: kötvény, részvény, deviza
• Hozamgörbe és árfolyam-elméletek
• Hazai és nemzetközi pénzpiacok (fedezetlen, fedezett piacok, főbb likviditási sokkok)
• A hazai devizapiac (spot, forward, opciós) jellemzői
• Pénzügyi matematikai alapok, pénzügyi változók alap tulajdonságai, pénzügyi kockázatok
• Bloomberg adatgyűjtési módszerek, hasznos felületek
• Piaci monitoring Bloomberg segítségével
5-7. hét: Főbb hazai és nemzetközi pénzügyi piacok:
• Az államadósság piaci finanszírozása: az állampapírok elsődleges és másodlagos piaca
• Vállalatok tőkepiaci finanszírozása (részvény és kötvénypiac)
• Globális pénzügyi piacok (portfoliokezelés alapjai)
8. hét: Prezentáció
9-10. hét: Adatelemzés és alkalmazott kutatások bemutatása
• Adatrendezés Excel függvényekkel és VBA-val - VBA alapismeretek
• Piaci mutatók alaptulajdonságainak vizsgálata Excelben
• Alkalmazott pénzpiaci kutatások: CDS és árfolyam dekompozíció, Hírelemzés
11. hét: ZH
12-13. hét: Pénzügyi piacok sebezhetősége
• Külső egyensúlytalanság és pénzügyi válságok
• Költségvetés és fenntarthatóság
• Hitelminősítők gyakorlata

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A pénzügyi piacok felépítésének és működésének megértése, a válság pénzügyi piacokra gyakorolt hatásának megértése.

Félévközi ellenőrzések: 3 darab, összesen 10 pontos röpdolgozat, valamint az évközi számítógépes Excel és VBA dolgozat megírása az előre jelzett szemináriumon.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 3 darab, összesen 10 pontos röpdolgozat, valamint az évközi számítógépes Excel és VBA dolgozat megírása az előre jelzett szemináriumon 20 pontért, kiscsoportos prezentáció teljesítése 20 pontért.

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Bodie, Z.- Kane, A. – Marcus, A. J.: Befektetések, Aula kiadó, 2005
 • Hull, J. C.: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek, Panem-Prentice Hall, 1999
 • Kiadott oktatási jegyzetek (előadás-jegyzetek, feladatok, adatállományok)

Ajánlott irodalom:

 • Csávás Csaba–Kóczán Gergely-Varga Lóránt: A főbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplői és jellemző kereskedési stratégiái, MNB-tanulmányok (MT54.)
 • Páles Judit–Kuti Zsolt–Csávás Csaba: A devizaswapok szerepe a hazai bankrendszerben és a swappiac válság alatti működésének vizsgálata (MT 90.)
 • Balogh Csaba–Kóczán Gergely: Állampapírok másodpiaci kereskedési infrastruktúrája (MT74.)
 • Varga Lóránt: A magyar szuverén CDS-szpredek információtartalma (MT78.)
 • Csávás Csaba–Varga Lóránt–Balogh Csaba: A forint kamatswappiac jellemzői (MT64.)
 • Reppa Zoltán: Hozamgörbebecslés kamatswap, BUBOR és FRA adatokból (MT73.)
 • Áron Gereben–György Gyomai–Norbert Kiss M.: Customer order flow, information and liquidity on the Hungarian foreign exchange market, MNB Working Papers (WP 2006/8.)
 • Gereben Áron–Gyomai György–Kiss M. Norbert: A devizaárfolyamok mikrostruktúra-megközelítése: a szakirodalom áttekintése jegybanki szemmel (MT42.)
 • Gereben Áron–Kiss M. Norbert: A bankközi forint/euro kereskedés jellemzői nagyfrekvenciás adatok alapján, (MT58.)
 • Csávás Csaba–Gereben Áron: Hagyományos és egzotikus opciók a magyar devizapiacon (MT35)
 • Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában, MNB-szemle (2007. nov.)
 • Csávás Csaba–Varga Lóránt: A külföldiek deviza- és államkötvény-piaci kereskedésének főbb jellemzői, MNB-szemle (2006. június)
 • Varga Lóránt: A magyar szuverén hitelkockázati felár alakulása a pénzügyi válság kitörése előtt és után nemzetközi összehasonlításban, MNB-szemle (2009. július)
 • Kocsis Zalán–Nagy Dénes: Szuverén CDS-felárak dekompozíciója (MNB-szemle (2011. ok-tóber)
 • Gábriel Péter–Pintér Klára: Kinek higgyünk? Az elemzői várakozások és a hozamgörbe információtartalmának elemzése, MNB-szemle (2006. december)
 • Erhart Szilárd–Kollarik András: A HUFONIA bevezetése és az egynapos indexált swap- (OIS) piacok nemzetközi tapasztalatai, MNB-szemle (2011. április)
 • Kiss M. Norbert–Pintér Klára: Hogyan hatnak egymásra a makrogazdasági információk, a devizapiaci tranzakciók és az árfolyam? MNB-szemle (2007. június)
 • Pintér Klára–Pulai György: Kamatvárakozások számszerűsítése piaci hozamokból: aktuális kérdések , MNB-szemle (2009. július)
 • Reppa Zoltán: Kamatvárakozások és a hozamgörbét befolyásoló makrogazdasági sokkok, MNB-szemle (2008. december)
 • Kiss M. Norbert–Molnár Zoltán: Hogyan hatnak a devizapiaci szereplők a forintárfolyamra? MNB-szemle (2012. február)
 • Erhart Szilárd–Ligeti Imre–Molnár Zoltán: A LIBOR-átvilágítás okai és hatásai a nemzetkö-zi bankközi referenciakamat-jegyzésekre MNB-szemle (2013. január)
 • Horváth Dániel–Kuti Zsolt–Ligeti Imre: Megbízható kockázati mutató maradt-e a CDS-felár? Az európai fedezetlen CDS-szabályozás hatása a régiós országok piaci folyamataira MNB-szemle (2013. május)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-27 12:59:48

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.