December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

A monetáris politika elmélete és gyakorlata

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): A monetáris politika elmélete és gyakorlata
A tantárgy neve (angolul): The theory and practice of monetary policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4/0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Makroökonómia
A tantárgy típusa: Közgazdasági elemző mesterszak – kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Lehmann Kristóf

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a monetáris politika mibenlétéről. A félév során áttekintjük a monetáris politika elméleti modelljeit, valamint a gyakorlatban működő monetáris politikai rendszereket egyaránt. A megközelítés alapvetően makroökonómiai, a monetáris politikát, mint a gazdaság egészének egyik fontos tényezője mutatjuk be, központba állítva a fő makro változók (infláció, kibocsátás, munkanélküliség) és a monetáris politikai eszközök közötti interakciót. A bemutatásban különös hangsúlyt kap az elmúlt időszak világgazdasági válságának hatása, a monetáris politika esetleges szerepe a válság kialakulásában, valamint a monetáris politikai stratégiák újragondolása.

Évközi tanulmányi követelmények: nincs

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A végső érdemjegy az írásbeli vizsgán elért pontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki:
-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: 1. hét: Mi a monetáris politika?
• Rövid történeti áttekintés
• A monetáris politika helye a jegybanki funkciók között
• A monetáris politika helye a gazdaságpolitikán belül

2. hét: Pénzelmélet és monetáris makro-modellek
• A pénz semlegességének kérdése, klasszikus dichotómia
• Endogén pénzelmélet
• Nominális frikciók és az újkeynes-i modell

3-4. hét: A monetáris politika célja
• Mi legyen a célfüggvényben?
___o Infláció
___o Növekedési, foglalkoztatási cél
___o Pénzügyi változók simítása (kamatok, árfolyam, stb.)
• Az infláció és a növekedés kapcsolata rövid és hosszú távon
• Makroprudenciális szempontok
• Célok hierarchiája
• Jegybanki, monetáris politikai mandátumok a gyakorlatban

5. hét: Jegybankfüggetlenség
• Elméleti megalapozás
• Gyakorlati megvalósítás

6-7. hét: Monetáris politikai szabályok
• Szabály és diszkréció
• Az optimális szabály levezetése a célfüggvényből
• Empirikus becslések

8-9. hét: Monetáris rezsimek a gyakorlatban
• Klasszifikáció
• Rezsimválasztás szempontjai
• Árfolyam-politikák, árfolyamrendszerek
• Az inflációs célkövetés
• Rezsimek teljesítményének empirikus kiértékelése

10-11. hét: A monetáris politika eszközrendszere
• A jegybank operacionális céljai
• Likviditást nyújtó és sterilizációs eszközök; fedezetek
• Nyíltpiaci eszközök, devizapiaci intervenció
• Pénzügyi válság: zéró alsó korlát és nem-konvencionális eszközök
• Az eszközök hierarchiája

12. hét: A monetáris politika kommunikációja
• A kommunikáció szerepe a jegybanki gyakorlatban
• A transzparencia kérdése
• Kommunikációs eszközök, csatornák

13-14. hét: A monetáris politika transzmissziója
• A monetáris transzmisszió főbb csatornái
• A monetáris politika hatásának empirikus vizsgálata

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatók átfogó képet nyernek a monetáris politika főbb elméleti modelljeiről, a gyakorlatban alkalmazott stratégiák sajátosságairól. A kurzus során szerzett tudással felvértez-ve képessé válnak monetáris politikai sajtóhírek, jegybanki közlemények értelmezésére széles, makrogazdasági kontextusba ágyazva. A tananyag arra is képessé teszi a hallgatókat, hogy a mo-netáris politika aktuális kérdéseivel, kihívásaival foglalkozó elméleti irodalmat megértsék, adott esetben önálló kutatást indítsanak a témában.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: félév végi írásbeli vizsga

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Vonnák B. (szerk.): „A központi bankok kialakulása és jelenlegi gyakorlata” (előkészületben); a monetáris politikával és elmélettörténettel foglalkozó fejezetek

Ajánlott irodalom:

  • Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans. "Monetary policy shocks: What have we learned and to what end?" Handbook of macroeconomics 1 (1999): 65-148.
  • Blinder, Alan S. „Monetary policy today: sixteen questions and about twelve answers.” Center for Economic Policy Studies, Princeton University, 2006.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-11-24 12:52:46

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.