Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

A monetáris politika elmélete és gyakorlata

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): A monetáris politika elmélete és gyakorlata
A tantárgy neve (angolul): The theory and practice of monetary policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: Közgazdasági elemző mesterszak – kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lehmann Kristóf

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus során a hallgatók megismerkednek a monetáris politika helyével a gazdaságpolitikán belül. Az elméleti keretben bemutatjuk a monetáris politika lehetséges céljait, a klasszikus és nemkonvencionális eszközöket, amelyekkel a jegybankok monetáris politikai céljaikat elérhetik. Tárgyaljuk a monetáris politika viselkedését leíró szabályokat, a monetáris rezsimeket, valamint mindezek viszonyát a célokhoz. A monetáris politika transzmissziós mechanizmusának ismertetése során kitérünk a nemkonvencionális eszközök transzmissziójára is.
Bemutatásra kerül a jegybank mérlege, különös tekintettel a bankrendszer likviditási pozíciójára és a jegybanki irányadó eszköz jellegére. Ismertetésre kerül a monetáris politikai eszköztár, annak funkciói és elemei. Az eszköztár hagyományos elemei (nyíltpiaci műveletek, kötelező tartalékrendszer és betét- illetve hiteloldali rendelkezésre állások) mellett tárgyaljuk a nemkonvencionális eszközöket is. A jegybanki műveletek partnerkörét és a jegybanki hitelműveletek során elfogadható fedezetek körét is megvizsgáljuk a tárgy keretében. Bemutatásra kerülnek a pénzpiacok (bankközi hitel-/betét, repo, FX-swap piac stb.), illetve azok kapcsolata a monetáris eszköztárral. Kitérünk a devizatartalék szerepére, annak monetáris politikai célú használatára is.
A gyakorlatokon két alkalommal csoportmunkán keresztül monetáris politikai döntéshozatalt szimulálunk. A feladat célja, hogy felkészítsük a csoportokon belül kijelölt monetáris tanács tagokat, aminek részeként országspecifikus makrogazdasági problémákra fogunk tanácsokat adni, valamint az előrejelzési bizonytalanságot és a kommunikáció jelentőségét elemezzük ki. A gyakorlatokon egy leegyszerűsített új-keynesi modell használatát is megtanuljuk. Ezen modell segítségével illusztráljuk az elmélet néhány fontos aspektusát, a monetáris transzmisszió néhány csatornáját, kísérletezünk a különböző monetáris politikai szabályokkal, azok jóléti következményeivel. A modell egyúttal az otthon elkészítendő feladatok eszközéül is szolgál.

Évközi tanulmányi követelmények: Tanórák látogatása, aktív részvétel az órai csoportmunkában, 2 darab beadandó házi feladat elkészítése.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A félév során szerezhető összpontszám a két beadandó házi feladat (15-15 pont), a gyakorlatokon mutatott aktivitás (max. 20 pont) és az írásbeli vizsgán szerzett pontok (max. 50 pont) összegeként alakul ki.
Az érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki:
-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: A tárgy oktatása során a hallgatók hangsúlyosan a következő témákkal ismerkednek meg:
• A monetáris politika helye a gazdaságpolitikán belül
• A monetáris politika célja
• A monetáris politika szabályszerű viselkedése, monetáris rezsimek
• Jegybankfüggetlenség és transzparencia
• Klasszikus és nemkonvencionális monetáris politikai eszközök
• A jegybanki politika szerepe a modern pénzrendszerek működésében
• Stratégiai megfontolások a monetáris politika mögött
• Jegybanki mérleg
• Bankrendszer likviditási pozíciója
• Jegybanki hitelműveletek során elfogadott fedezetek köre
• A bankrendszer likviditásának előrejelzése
• Pénzpiacok és azok kapcsolata a monetáris eszköztárral
• Devizapiaci intervenció
• A monetáris politika transzmissziója

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A monetáris politika cél- és eszközrendszerének, motivációinak megértése.

Félévközi ellenőrzések: nincsenek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: félév végi írásbeli vizsga

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Vonnák Balázs szerk. (2017): Modern jegybanki gyakorlat, Magyar Nemzeti Bank, 2017, pp. 496.
 • Kiadott oktatási jegyzetek (előadás-jegyzetek, feladatok, adatállományok)

Ajánlott irodalom:

 • Lehmann Kristóf, Palotai Dániel, Virág Barnabás szerk. (2016): Magyar út – Célzott Jegybanki Politika, Magyar Nemzeti Bank, 2016. pp. 956. (kijelölt részei)
 • Jordi Gali: Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press (több kiadás is van)
 • Bindseil, U.: Monetary Policy Operations and the Financial System, Oxford University Press, 2014
 • Monetáris politika Magyarországon (2012) – 5. fejezet
 • Monetáris politika Magyarországon (2006) – 4. fejezet
 • Monetáris politika Magyarországon (2002) – III. fejezet
 • Fizetési mérleg jelentés (2015. január) – 5. fejezet (MNB)
 • Jelentés a pénzügyi stabilitásról (2011. április) – 1. keretes írás
 • Nagy Márton- Palotai Dániel: Az MNB eszközeinek megújításával tovább csökkenti az ország sérülékenységét. szakmai cikk (2015. június)
 • A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja (2014. április - 2015. március)
 • Krekó Judit–Balogh Csaba–Lehmann Kristóf–Mátrai Róbert–Pulai György–Vonnák Balázs: Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetőségei (MT 100.)
 • Páles Judit–Kuti Zsolt–Csávás Csaba: A devizaswapok szerepe a hazai bankrendszerben és a swappiac válság alatti működésének vizsgálata. MNB-tanulmányok (MT 90.)
 • Komáromi András: A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában. MNB-tanulmányok (MT 71.)
 • Csávás Csaba-Kóczán Gergely-Varga Lóránt: A főbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplői és jellemző kereskedési stratégiái. MNB-tanulmányok (MT 54.)
 • Erhart Szilárd: Az egynapos bankközi kamatszint alakulását befolyásoló tényezők - A magyarországi tapasztalatok. MNB-tanulmányok (MT 34.)
 • Hoffmann Mihály – Kékesi Zsuzsa – Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői. MNB-szemle (2013. október)
 • Fábián Gergely-Mátrai Róbert: A nemkonvencionális jegybanki eszközök magyarországi alkalmazása. MNB-szemle (2012. június)
 • Molnár Zoltán: A bankközi forintlikviditásról - mit mutat az MNB új likviditási prognózisa? MNB-szemle (2010. december)
 • Varga Lóránt: A választható tartalékráta bevezetésének indokai Magyarországon. MNB-szemle (2010. október)
 • Balogh Csaba: Az MNB-kötvény szerepe a hazai pénzügyi piacokon. MNB-szemle (2009. október)
 • Mák István–Páles Judit: Az FX-swap piac szerepe a hazai pénzügyi rendszerben. MNB-szemle (2009. május)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Lehmann Kristóf, Vonnák Balázs István

Utolsó módosítás: 2019-02-14 08:01:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Lehmann Kristóf, Vonnák Balázs István
EElmélet2018/19/2Dr. Lehmann Kristóf, Vonnák Balázs István


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.