Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

A bankrendszer szerepe a gazdaságban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): A bankrendszer szerepe a gazdaságban
A tantárgy neve (angolul): The role of the banking system in the economy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nincsenek
A tantárgy típusa: Jegybanki elemző specializáció - kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Sebestyén Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletes képet kapjanak a bankrendszer gazdaságban betöltött szerepéről, megismerjék a bankok működését egyedi szinten, illetve a pénzügyi rendszer egészét érintő kihívásokat is megértsék. A tantárgy elsőként bemutatja azokat a fogalmakat, amelyek elengedhetetlenek a banki működés megértéséhez. Ezután a magyar bankrendszer evolúcióján keresztül szemlélteti a bankok működését, a potenciális kockázatok forrásait. A tantárgy részletesen foglalkozik a bankok egyes speciális területeivel, majd bemutatja a bankok szabályozásának, felügyelésének legfrissebb irányait. Végül, a bankolás jövőjéről is képet kapnak a hallgatók.

Évközi tanulmányi követelmények: A szorgalmi időszakban az előre megadott gyakorlatokon 3 darab, egyenként 5 pontos röpdolgozatot lehet megírni plusz pontért. A háromból a legrosszabb nem számít, így összesen 10 plusz pont szerezhető. A nem teljesített röpdolgozat más időpontban vagy más módon nem pótolható, hozzájárulása a végső jegyhez végleges és nem javítható.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A szóbeli vizsgán 80 pont, a félév végi csoportos prezentáción 20 pont, így összesen 100 pont ér-hető el a félév során, illetve ehhez adódnak az esetleges plusz pontok. A végső érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki:
-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: 
• 1. hét: Bevezetés (tárgy célja és a félév menete; felvezető esetek)
• 2. hét: A banki mérleg felépítése, speciális banki kockázatok (a likviditás, szolvencia és jöve-delmezőség "szentháromsága"; a banküzem fenntarthatósága; intézményi szintű és rendszer-szintű kockázatok; a magyar bankszektor összetételének, mérlegének, eredményének evolú-ciója a rendszerváltástól napjainkig)
• 3. hét: A bankrendszer szerepe és funkciói (bankok és a pénzteremtés; pénzügyi közvetítés, endogén pénzteremtés, bank és értékpapír központú rendszerek), Banki stratégia, ALM és Treasury
• 4. hét: A bankrendszer prociklikussága és működési környezete (esettanulmány: devizahitele-zés Magyarországon)
• 5. hét: Válságelmélet és válságtörténet
• 6. hét: Bázel I-II-III.
• 7. hét: Makroprudenciális politika (jegybankok új szerepkörben; a hazai gyakorlat bemutatá-sa)
• 8. hét: Mikroprudenciális felügyelet, fogyasztóvédelem
• 9. hét: Stressztesztek
• 10. hét: Bankszanálás
• 11. hét: Pénzügyi infrastruktúrák
• 12. hét: Fintech
• 13. hét: Prezentációk és összefoglalás

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók a kurzus elvégzése után tisztában lesznek a bankrendszer működésével, képesek lesznek azonosítani a kockázatokat, és ismerni fogják a szabályozási és felügyeleti keretrendszert.

Félévközi ellenőrzések: 3 darab, egyenként 5 pontos röpdolgozat megírása plusz pontokért az előre jelzett szemináriumokon.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 3 darab, egyenként 5 pontos dolgozat megírása plusz pontokért az előre jelzett szemináriumokon. Utolsó órán csoportos prezentáció.

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az egyes előadásokon megadottak szerinti szakirodalom

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-27 11:55:15

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.