Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4OG33EAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Research Methodology, Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+1
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bánfi Tamás György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a hallgatók felkészítése adatgyűjtésen alapuló, az etikai és szakmai követelményeket betartó szóbali és írásbeli prezentációk, dolgozatok, jelentések készítésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatóknak - mint jövőbeli döntéshozóknak - fel kell készülniük arra, hogy döntéseik során figyelembe vegyék a fenntartható fejlődésre, mikro- és makrokörnyezetük épségére vonatkozó feltételeket, s ezek beépítésével optimalizáljanak. Ennek a szempontnak meg kell jelennie prezentációikban, az általuk írt dolgozatokban, jelentésekben.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a publikálás etikai normáit.
Ismeri azokat a gazdasági és pénzügyi adatforrásokat, amelyeket prezentációinak, dolgozatainak készítésekor használhat.

Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek.


Képesség:
Képes arra, hogy kutatásához releváns adatok gyűjtsön.
Képes a szakmai és etikai követelményeknek megfelelő publikációk készítésére.

Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.


Attitűd:
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: