Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kutatószeminárium: A finanszírozás és az irányítás kérdései a felsőoktatásban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33KUTSZEM11
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kutatószeminárium: A finanszírozás és az irányítás kérdései a felsőoktatásban
A tantárgy neve (angolul): Research Seminar: Issues of Financing and Management in Higher Education
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Veres Pál

A tantárgy szakmai tartalma: A tudásalapú társadalomban az oktatás és ezen belül a felsőoktatás stratégiai szerephez jut. A felsőoktatás, mint a társadalom és az oktatás alrendszere meghatározott funkciókat tölt be, amelyek adott intézményi környezetben, a belső és külső stakeholderek igényei és viselkedése szerint alakulnak. A szeminárium keretében különösen vizsgáljuk a felsőoktatás funkciójának (szerepének, a szereplők igényeinek) változását. Elemezzük az állam, az egyes stakeholderek és érdekcsoportok szerepét, interakcióit, a tulajdonjogok megosztását, az állami, piaci és tárgyalásos koordináció szerepét és változását. Speciális kutatási irány lesz a költség-haszon elv értelmezése és érvényesíthetősége a finanszírozásban, az állami szerepvállalás területei, ezek kapcsolata és összeférhetősége, a megbízó-ügynök viszony értelmezhetősége az állam és az állami felsőoktatási intézmények viszonyában.

A résztvevők a fő témán belül egyéni kutatási irányok között választhatnak és ennek megfelelő irodalmat kutatnak, illetve dolgoznak fel.

A szeminárium hasznos segítséget jelent a szakdolgozatot készítő hallgatóknak, TDK dolgozatok készítéséhez, kutatási tervek előkészítéséhez, elkészítéséhez.

Évközi tanulmányi követelmények: Az adott foglalkozási napra meghatározott kötelező irodalomról maximum két oldalas kritikai ismertetését kell készíteni és a feldolgozott irodalommal kapcsolatban a kritikai elemzéshez igazodóan egy fő és néhány kapcsolódó kutatási kérdést és hipotézist kell megfogalmazni. A legfontosabbnak tekintett fogalmakról rövid definíciót kérek.
A fentieket a foglalkozás előtt két nappal (hétfőn reggel 8 óráig) meg kell küldeni a gyakorlatvezetőnek.A megküldött írásos anyagok alapján történik a szakirodalmi téma megvitatása, a kutatási kérdés és hipotézis továbbfejlesztése. Az egységes és formailag is betartandó szempontrendszer az alábbi.

Vizsgakövetelmény: A kurzus elfogadásának feltétele a kritikai szakirodalom elemzések leadása és részletes kutatási terv elkészítése.

Az értékelés módszere: A kutatási tervek értékelése az egyes foglalkozásokon történik. A kutatási tervek értékelése folyamatos.

Tananyag leírása: 1. Téma: A felsőoktatási rendszer és környezete – kihívások és lehetséges válaszok
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról
Feladat: A témaválasztás átbeszélése, a téma szűkítése
2.Téma: Viták és kihívások, a felsőoktatási rendszer szereplőinek válaszai rektori nézőpontból.
Téma: A kutatási terv és vázlat elemeinek átbeszélése, értelmezése
Feladat: Beszámoló a felderítő kutatás eredményéről.
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról

3. Téma: Pénzügyi nyomás alatt a felsőoktatás - világtendenciák
Téma: A felsőoktatás finanszírozása – helyzetkép kihívások, feladatok
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról

4.Téma: Finanszírozási modellek
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról
5.Téma: Finanszírozási reformok a felsőoktatásban: nemzetközi összehasonlítás
Feladat. A szakdolgozat kutatási tervének és vázlatának leadása
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról
6.Téma. A hazai felsőoktatás finanszírozásának története a rendszerváltás után
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról
7.Téma: A költség, haszon és méltányossági elv értelmezhetősége a felsőoktatás finanszírozásában. Az állam szerepe.
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról
Feladat: Kutatási terv + vázlat továbbfejlesztett változatának leadása
8.Téma: Közös és eltérő jellemzők a felsőoktatás finanszírozásában, Kelet-közép Európában
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról
9. Téma: A diákhitel rendszer szerepe a felsőoktatás finanszírozásában. Az adózás és a tandíj összefüggése.
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról

10. Téma: Az input és outputfinanszírozás
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról
11. Téma: az állam felsőoktatási szerepvállalása
Feladat: kritikai beszámoló a megadott szakirodalomról
12. Összefoglalás, zárás, értékelés
Feladat: a kutatási terv 3. változatának leadása, valamennyi pont részletes kifejtésével, valamint részletes vázlattal


Órarendi beosztás: A foglalkozásokra a tanszéken hetente egy idősávban, megállapodás szerinti időpontban kerül sor. A tananyag leírás tartalmazza az egyes hetek témáit és feladatait.

Kompetencia leírása: A kurzus keretében az alábbi kompetenciák megszerzésére, illetve gyakorlására nyílik lehetőség:
1. Adott témában meglévő ismeretek azonosítása, kritikus értékelése.
2. Reális témaválasztás és releváns kutatásk kérdések megfogalmazása, hipotézisek felállítása.
3. Szakirodalom kritikus elemzése, prezentálása kis csoportban.
4. A választott témában szakirodalom és egyéb releváns források feltárása, feldolgozása.
5. Kutatási terv készítése, ennek keretében kutatási módszerek azonosítása, tesztelése.
6. Prezentációhoz kapcsolódóan részvétel vitában, álláspont megvédése.
7. Előre rögzített feladatterv szerinti munka, határidők tartása.
8. Kooperáció a kutatási tevékenység során.
9. Szakmai vélemény meghatározott terjedelemben történő tömör kifejtése.

Félévközi ellenőrzések: Az ellenőrzésre a szakirodalom feldolgozásai beadványok és a kutatási terv fejezeteinek megbeszélése hetente.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Hetente kritikai szakirodalom elemzés és kutatási terv készítése

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Veres Pál [2010]: A felsőoktatás kihívásai és válaszai az új évezredben. Iskolakultúra, XX. évfolyam május-június, 171-203. o. (http://epa.oszk.hu/00000/00011/00148/pdf/2010-05-06.pdf)odalom
 • Mészáros Tamás [2012]: Gondolatok a magyar felsőoktatásról szóló vitához. In: Temesi József [szerk. 2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest
 • 255-292.o.
 • (http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1022/1/Felsookt_fin2012_Meszaros.pdf)
 • Vossensteyn, H. [2004]: Fiscal Stress: Worldwide Trends In Higher Education Finance. In: NASFAA Journal of Financial Aid. 34. évf. 1. sz. 39-55. o. letölthető:
 • www.nyu.edu/classes/jepsen/nasfaa2004-01-01.pdf
 • Barr, N. [2012]: A felsőoktatás finanszírozása – helyzetkép, kihívások, feladatok. In: Dilemmák és modellek a finanszírozásban [2012]: Felsőoktatási Műhely, 2012/1
 • 39-70.o.
 • Kováts Gergely [2006]: A felsőoktatási intézmények finanszírozási modelljei, Közgazdasági Szemle, LIII. évfolyam, október, 919-938. o. (http://epa.oszk.hu/00000/00017/00130/pdf/5szkovts.pdf)
 • Halász Gábor [2012]: Finanszírozási reformok a felsőoktatásban: nemzetközi összehasonlító elemzés. In: Temesi József [szerk. 2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest
 • 11-66.o.
 • http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf
 • Polónyi István [2012]: A hazai felsőoktatás állami finanszírozásának története, 1990-2011. In: Temesi József [szerk. 2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest 197-254.o.
 • http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf
 • Veres Pál [2011]: A költség-haszon elv értelmezhetősége a hazai felsőoktatás finanszírozásában. Polgári Szemle, 2012/1-2. szám, 100-122.o.
 • http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=486
 • Németh András Olivér [2012]: Felsőoktatás-finanszírozás Kelet-közép Európában. In: Temesi József [szerk. 2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest, 67-102.o.
 • http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf
 • Berlinger Edina [2012]: Miért van szükség európai szintű diákhitel rendszerre? . In:Temesi József [szerk. 2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest, 165-196.o.
 • http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf
 • Boda György – Stocker Miklós [2012]: Outputfinanszírozás a felsőoktatásban, In: Temesi József [szerk. 2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest, 293- 319.o.
 • http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf
 • Veres Pál – Golovics József [2012]: Az állam felsőoktatási szerepvállalása. Ezredvég, XXII. évfolyam, 2012/5. szeptember-október (http://ezredveg.vasaros.com/html/2012_09_10/1209102.html#vpgj)

Ajánlott irodalom:

 • Barr, N. [2009]: A jóléti állam gazdaságtana. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Barr, N. [2012]: A felsőoktatás finanszírozása – helyzetkép, kihívások, feladatok. Dilemmák és modellek a finanszírozásban [2012]: Felsőoktatási Műhely, 2012/1, 39-70.o.
 • OECD Directorate for Education [2012]: Education at a Glance 2012 (http://www.oecd.org/edu/eag2012.htm) vagy (http://www.oecd.org/edu/EAG%202012_English_100912.pdf)
 • European Commission [2011]: Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and Social Dimension, letölthető:
 • (eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf)
 • Halász Gábor: Az oktatás kormányzásának jövője – válasz a komplexitás kihívásaira, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Letölthető:
 • www.oki.hu/halasz/download/Hiroshima%20teljes.mht
 • Halász Gábor:Lisszabon és az egyetemek: az Európai Unió formálódó felsőoktatási politikája
 • Letölthető: www.oki.hu/halasz/download/Lisszabon%20és%20az%20egyetemek.mht
 • Havady Tamás - Szitás József – Veres Pál [2009]: Az önköltségszámítás szabályozása és gyakorlata, különös tekintettel a költségtérítés nagyságának meghatározására, In.: Felsőoktatási Műhely, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, Országos Felsőoktatási Információs Központ, Budapest, 95-106. o.
 • CHOWDRY, H.-DEARDEN, L.- GOODMAN, L. – JIN, W. ]2012] The Distributional Impact of the 2012–13
 • Higher Education Funding Reforms in England, Fiscal StudiesVolume 33, Issue 2, Article first published online: 15 JUN 2012, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2012.00159.x/pdf (letöltés 2012. November 19)
 • European Comission, Education and Cultrure DG [2008]: Higher Education Governance in Europe – Policies, structures, funding and academic staff, Felsőoktatási Műhely 2010. II. Educatio Kht.
 • Higher Education Management and Policy [2006], Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education, Volume 8. No.2.
 • HECKMAN, J. J. – LOCHNER, L. – TABER, C. [2012]: Human Capital Formation and General Equilibrium Treatment Effects: A Study of Tax and Tuition Policy, Fiscal Studies (1999) vol. 20, no. 1, pp. 25–40 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.1999.tb00002.x/pdf (letöltés: 2012. november 19.)
 • DEARDEN, L. –GOODMAN, A. –WYNESS, G. [2012]: Higher Education Finance in the UK, FISCAL STUDIES, vol. 33, no. 1, pp. 73–105 (2012) 0143-5671 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2012.00153.x/pdf (letöltés: 2012. november 19.)
 • Creedy, J. ([2012]: Financing Higher Education: Public Choice and Social Welfare, Fiscal Studies (1994) vol. 15, no. 3, pp.87-108 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.1994.tb00205.x/pdf (letöltés: 2012. november 19.)
 • Marginson, S. [2008]: A nemzeti és globális felsőoktatási verseny dinamikája. Felsőoktatás Műhely 2008/2 Nyár, 71-90.o.
 • Kováts Gergely [2006]: A felsőoktatási intézmények finanszírozási modelljei. Közgazdasági Szemle, LIII. évf. 2006. október, 919-938. o.
 • Kováts Gergely [2012]: Felsőoktatás-finanszírozás néhány fejlett országban. In: Temesi József [szerk. 2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest, , 103-164.o. (http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf
 • )
 • NFKK füzetek 9. [2012]: Magyar Felsőoktatás 2011. Hazai vitakérdések – nemzetközi trendek Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
 • Polónyi István – Timár János [2006]: Az oktatás költségei és finanszírozása. Competito 2006. március
 • Polónyi István [2008]: Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Schindler, D. [2011]: Tuition Fees and Dual Income Tax: The Optimality of the Nordic Income Tax System. German Economic Review 12(1):59-84.o. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0475.2010.00504.x/pdf)
 • Temesi József (szerk.) [2004]: Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban. Aula Kiadó, Budapest
 • Temesi József (szerk.) [2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest
 • T. Kiss Judit (2012): A felsőoktatás mint emberitőke-beruházás költségvetési
 • és egyéni megtérülési rátáinak alakulása Magyarországon (1999-2010) , Közgazdasági Szemle LIX. évfolyam, 2012. november, 1207-1232.o.
 • Varga Júlia [1998]: Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest
 • Vámos Dóra (szerk. [1993]): Ki fizessen a diplomáért, Felsőoktatás fejlesztését szolgáló
 • kutatások, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest
 • Veres Pál [2010]: A felsőoktatás kihívásai és válaszai az új évezredben. Iskolakultúra, XX. évfolyam május-június, 171-203. o.
 • Veres Pál [2011]: A költség-haszon és a hatékonysági és méltányossági elv érvényesülése felsőoktatásunk finanszírozásában. Ezredvég. XXI. évf. 12. sz. (2011. dec.) 105-116. o.
 • Veres Pál – Golovics József [2012]: Az állam felsőoktatási szerepvállalása. Ezredvég, XXII. évfolyam, 2012/5. szeptember-október (http://ezredveg.vasaros.com/html/2012_09_10/1209102.html#vpgj)
 • Vossensteyn, H. [2004]: Fiscal Stress: Worldwide Trends In Higher Education Finance. In: NASFAA Journal of Financial Aid. 34. évf. 1. sz. 39-55. o. letölthető:
 • www.nyu.edu/classes/jep2012sen/nasfaa2004-01-01.pdf
 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium [2011]: Oktatási Évkönyv 2010/2011
 • (http://www.kormany.hu/download/4/45/50000/Oktat%C3%A1si%20%C3%89vk%C3%B6nyv-2010.pdf)
 • Oktatási Hivatal [2012]: Felsőoktatási Statisztikák
 • (http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_statisztikak)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-08-21 11:40:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.