Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Diploma proszeminárium

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Diploma proszeminárium
A tantárgy neve (angolul): Diploma Pro-Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezõ
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy elősegítse a diplomadolgozat módszertani megalapozását, és erősítse a hallgatók érdeklődését a diplomamunkához kapcsolódó szűkebb szakterület megoldatlan problémái iránt. További cél, hogy a kurzuson részt vevők kialakítsák az önálló kutatáshoz szükséges módszertani jártasságot, megismerkedjenek a diplomadolgozat létrehozásához nélkülözhetetlen intellektuális tevékenység tartalmi és formai követelményeivel, az „állítás-bizonyítás” elválaszthatatlanságától egészen a szakirodalom értő és etikailag korrekt felhasználásig. A középpontba a hallgatók problémakereső és -megoldó készségének a módszeres fejlesztését, a kreatív, kombinatív, kísérletező gondolkodás ösztönzését, a kritikai látásmód erősítését állítjuk. Nagy súlyt helyezünk a diplomamunka formai követelményeire és külső megjelenésére: az adekvát címadástól a tartalomjegyzék összeállításán és a hivatkozásokon keresztül egészen a diploma szóbeli megvédésének technikai és módszertani hátteréig.
Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek, módszerek és gyakorlat mellett a csoportos munkavégzésben, a munkamegosztásban, a csoporton belüli motiváció fejlesztésében és a csoportmunka értékelésében is jártasságot szereznek a hallgatók.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatók 4 (kivételes esetben 5) fős csoportokat alkotnak. A csoportos házi feladatok elkészítésére és a félév végi prezentáció előadására ezen csoportok keretei között kerül sor.

A félév során a hallgatóknak csoportosan 4db 5 pontos és 1 db 10 pontos feladatot kell elkészíteniük. A feladatok minden esetben a kapcsolódó szeminárium napján kerülnek fel a Moodle rendszerbe. Az elkészített házi feladatokat a csoportok kijelölt vezetőjének a következő heti szeminárium kezdetének időpontjáig kell feltölteniük a Moodle-be.

A szemináriumokon minden hallgató számára kötelező, hogy egy prezentáció készítésében részt vegyen. A prezentációkat a csoportok egy szabadon választott társadalomtudományi témában készítik el. A prezentációtervezetek diáit és word formátumú részletes leírását a 8. heti szeminárium időpontjáig minden csoportvezető feltölti a moodle-ba. A feltöltött tervezetekről a szemináriumvezető visszajelzést küld a csoportok számára. Azon csoport hallgatóitól, akik nem töltik fel határidőig a prezentációtervezetüket, minden egyes nap késésért 1 pontot levonunk a kiselőadásukért járó pontszámból. Az előadásokhoz kötelező PowerPoint vagy egyéb prezentáció-készítő szoftverrel készített diasort készíteni.

A zárthelyi dolgozatban a kötelező irodalom és az előadásokon elhangzott tananyag kerül számonkérésre. A zárthelyi dolgozat kizárólag orvosi igazolással pótolható.

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy megszerzése:
A gyakorlati jegyhez szükséges pontszámot a hallgató az alábbiak szerint szerezhetik:
- Csoportos házi feladatok: 30 pont
- Csoportos prezentáció: 30 pont
- Zárthelyi dolgozat: 40 pont
- Összesen: 100 pont
- Órai munkával szerezhető extra pont: +5 pont

A gyakorlati jegyet a hallgatók a vizsgaidőszakban javító vizsga megírásával javíthatják. A javító vizsgán a zárthelyi dolgozattal szerzett pontszám javítható. A csoportos feladatok, illetve a prezentáció pontszámainak javítására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.

Az értékelés módszere: A félév során szerzett pontszámok alapján a hallgató gyakorlati jegyet kap az alábbiak szerint:
- 0 - 55 pont: elégtelen (1)
- 56-65 pont: elégséges (2)
- 66-75 pont: közepes (3)
- 76-85 pont: négyes (4)
- 86-100 pont: jeles (5)

Tananyag leírása: Hét Az előadás témája Kötelező és ajánlott irodalom*
1. Bemutatkozás, tanterv ismertetése
Beszélgetés a tudományosságról K: EB 17-77. o.; SZK 99-101
A: Kolodko, G. W. [2009]: Megatrendek. Akadémiai Kiadó, Budapest. I. fejezet: Világ, szavak és tartalmak (11-40. o.)
2. Az okság természete

A kutatás kezdete: témaválasztás, kutatási kérdés, hipotézis K: SZK 103-106. o.; EB 78-99. o.
A: Kolodko, G. W. [2009]: Megatrendek. Akadémiai Kiadó, Budapest. II. fejezet: Hogyan történik? (41-58. o.)
Levitt, S. D. - Dubner, S. J. [2007]: Lökonómia. Európa Kiadó, Budapest

K: SZK 71-72. o. 103-106. o.; EB 106-109. o.
A: Samuel J. Yeager [2008]: Where Do Research Questions Come from and How Are They Developed? In: Yang, K. – Miller, G. J. (szerk.): Handbook of Research Methods in Public Administration, CRC Press, London, 45-60. o.
3. A kutatás menete, kutatási terv K: EB 103-170. o.
4. Anyaggyűjtés, irodalmazás K: SZK 71-91. o. 159-190. o.; Az oktató által bemutatott adatbázisok ismerete
A: EB "A" és "B" Függelék
5. Irodalmak feldolgozása, kritikai olvasás K: SZK 106-110. o.
A: Tóth, L. [2007]: Kritikai olvasás, kritikai gondolkodás - A fejlesztés alapjai, Pedellus Tankönyvkiadó, Budapest.
6. Beavatkozásmentes vizsgálatok, adatelemzés K: EB 350-380. o.
A: EB 381- 409. o. 453-471. o.
7. Nemzeti ünnep
8. Beavatkozásos vizsgálatok, kérdőívezés K: EB 273-314. o.; SZK 76-83. o.
A: EB 247-272. o. 411-452. o.
Robbins, D. [2008]: Questionnaire Construction. In: Yang, K. – Miller, G. J. (szerk.): Handbook of Research Methods in Public Administration, CRC Press, London, 255-268. o.
9. A hivatkozás K: 205-242. o.; Az oktató által bemutatott hivatkozási rend ismerete (http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50)
A: APA, Harvard hivatkozási stílusok
10. A tudományos munka szerkezete, tartozékiai és stílusa K: SZK 99-147. o. 26-55. o.
A: BCE Tvsz. vonatkozó részei
11. A prezentáció technikája K: SZK 251-303. o.
12. Hallgatók kiselőadásai
13. Hallgatók kiselőadásai
14. ZH K: ismétlésként, összefoglalásként: EB 555-564. o.

Órarendi beosztás: Heti 1 idősáv

Kompetencia leírása: Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek, módszerek és gyakorlat mellett a csoportos munkavégzésben, a munkamegosztásban, a csoporton belüli motiváció fejlesztésében és a csoportmunka értékelésében is jártasságot szereznek a hallgatók.

Félévközi ellenőrzések: Lsd. fentebb

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A csoportoknak a félév során az alábbi feladatokat kell elkészíteniük:
 Kritikai olvasás és szövegelemzés: a csoportok elolvasnak egy kijelölt tanulmányt, s egy megadott szempontrendszer szerint kritikailag feldolgozzák azt. (5 p)
 Kutatási terv készítése: a csoportoknak a prezentációjukhoz kapcsolódóan egy kutatási tervet kell készíteniük. (10 p)
 Kérdőív készítése: A csoportoknak egy legalább 10 kérdésből álló kérdőívet kell készíteniük valamely kérdőív-készítő szoftver segítségével. A kérdőívben különböző típusú kérdéseknek (nyitott, zárt, Likert-skála) kell szerepelniük (5 p)
 Hivatkozási hibák: a csoportok kapnak egy-egy dokumentumot, amelyekben szándékos hivatkozási hibák vannak elrejtve. A csoportoknak ezeket a hibákat kell megtalálniuk. (5 p)
 Kérdőív eredményeinek feldolgozása: a csoportok kérdőívüket kitöltetik egy legalább 20 fős mintával. Az eredményeket grafikonokon, kereszttáblákban szemléltetik, és 1 oldalban megfogalmazzák a kérdőíves vizsgálat tárgyát, a kitöltött kérdőívek alapján levont következtetéseiket, s a vizsgálat során felmerült problémákat és a módszer esetleges gyengeségeit. (5 p)

Szak neve: Gazdaságelemzés BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • Szabó Katalin [2002]: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest (a megadott részek) – megjegyzés: 2001-es vagy 2002-es kiadás megfelelő, a korábbiak nem
  • • Babbie, Earl [2003]: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest (a megadott részek) – megjegyzés: a kék borítóval rendelkező kiadások egyéni tanulásra megfelelőek, de az alább megadott oldalszámok ezekben eltérőek lehetnek

Ajánlott irodalom:

  • • Tomcsányi Pál [2000]: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllő
  • • Majoros Pál [2008]: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest
  • • Tóth László [2007]: Kritikai olvasás, kritikai gondolkodás - A fejlesztés alapjai, Pedellus Tankönyvkiadó
  • • Fercsik Erzsébet [2002]: Dolgozatírás - felsőfokon. Krónika Nova Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kötelezõ irodalom:
Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002. (a megadott részek)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. (a megadott részek)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Harvard Citation Systems (Kézirat)
Ajánlott nyomtatott irodalom:
Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllõ, 2000.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Moy, Ronald L.: Business and research proposals in economics and finance courses. Journal of Education for Business, 1995. 71. évf. 1. szám, szept./okt., 37-40. old.
Milton Friedman: A pozitív közgazdaságtan módszertana. In: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. (Válogatott tanulmányok. Budapest: KJK, 1986, 17-50. o.)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.