Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Kutatásmódszertan, kommunikáció

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy neve (angolul): Research Methodology, Communication
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: alapozó és szintrehozó tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Rosta Miklós

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy kialakítsa a hallgatókban az önálló kutatómunkához nélkülözhetetlen készségeket, illetve megismertesse őket a kutatási folyamat kulcselemeivel. A kurzus során önálló kutatásra sarkalljuk a hallgatókat, akik 3 fős csoportokban egy önálló kutatást végeznek, amelyből egy írásban beadandó tanulmányt készítenek. A tanulmányukat a kurzus teljes hallgatósága előtt prezentálják. Ennek során a hallgatók képet kapnak az elméleti és empirikus kutatás menetéről, a módszerek közötti választásról, a kapott eredmények ellenőrzésének a lehetőségeiről. Ráirányítjuk a figyelmet továbbá a tudományos kommunikáció szabályaira, valamint a szakma aktuális metodológiai dilemmáira.

Évközi tanulmányi követelmények: A kurzus első négy szemináriumán a szemináriumvezető ismerteti azokat az elméleti-módszertani alapokat, amelyek elsajátítása szükséges ahhoz, hogy a hallgatók önálló kutatómunkát végezzenek. Ezeken a szemináriumokon a részvétel minden hallgató számára kötelező. Elháríthatlan akadályoztatás esetére, egy alkalom orvosilag igazolható.

A hallgatók az ötödik szemináriumtól önállóan, 3 fős csoportokban dolgoznak egy általuk szabadon választott, de a gyakorlatvezetővel egyeztetett közgazdaságtudományi kérdés megválaszolásán. Minden csoport legalább egyszer személyesen is konzultál a szemináriumvezetővel. A konzultációs időpontokat a szemináriumvezető osztja ki a csoportok között. Minden csoport kötelezően egy - a vázlatot is tartalmazó - kutatási tervet készít, amelyet a kurzus moodle oldalára feltölt. Ezt a kutatási tervet a szemináriumvezető értékeli és javaslatokat fogalmaz meg a csoportnak a kutatással kapcsolatban.

Az előadás tervezetét (diáit és részletesebb word formátumú kifejtését) legkésőbb az előadás időpontja előtt egy héttel fel kell tenni a moodle-ba, amit gyakorlatvezető véleményez.
A kurzus utolsó négy szemináriumán minden csoport maximum 20 percben ismerteti a kutatását, amit 10-10 perces vita, illetve értékelés követ. A prezentációhoz kötelező vagy power-point prezentációt, vagy prezit használni. A prezentációkat a szemináriumvezető értékeli. Minden csoport az utolsó szeminárium időpontjáig készíti el a minimum 20, maximum 25 oldalas tanulmányát, amely prezentáltak. A kutatásnak önálló szellemi alkotásnak kell lennie, de részletesen be kell mutatnia a felhasznált elméleteket és támaszkodnia kell a nemzetközileg releváns és aktuális szakirodalmi forrásokra. A tanulmány bevezetőjében a kutatás módszertanát minden esetben részletesen ismertetni szükséges. A tanulmány megírása során a szerzőknek a tudományos stílust kell követniük. A hivatkozásokat APA formátumban kérjük. Forma: Times New Roman, 12 p, 1,5 sorköz, szokásos margó. Fedőlapot, absztraktot, kulcsszavakat, tartalomjegyzéket tartalmazzon a tanulmány.
A kutatásukhoz az egyes csoportok önállóan kutatják fel a szakirodalmat és önállón folytatják le a kutatásukat. A szemináriumvezető egy alkalommal személyes konzultációs lehetőséget biztosít, illetve e-mailben áll a hallgatók rendelkezésére.
A dolgozat végén kötelezően meg kell adni, hogy az egyes csoporttagok milyen feladatokat végeztek el a tanulmány írásakor, mely részeket ki készítette. Mind a tanulmányban, mind az előadás során fontos a csoport véleményének az ismertetése. Kérjük, figyeljenek arra, hogy a tanulmány és a prezentáció világos és érthető felépítéssel rendelkezzen.

Vizsgakövetelmény: A tantárgy a vizsgaidőszakban megírt vizsgával nem teljesíthető, mivel gyakorlati jegyet kapnak belőle a hallgatók.
A végső osztályzatot 60 %-ban a beadandó tanulmányra, 40 %-ban a prezentációra kapott érdemjegye adja.

Az értékelés módszere: A hallgatók önálló csoportos munkáját a tanár minden munkafázisban értékeli. Az értékelő visszajelzéseket a hallgatók a moodle rendszeren keresztül kapják meg. Az oktató értékeli
- a témaválasztást,
- a kutatási tervet,
- a prezentációk tervezetét.
A prezentációk és a dolgozatok értékelése 1-5 osztályzattal történik.

Tananyag leírása: Hetek Tananyag leírása
1 hét A kurzus céljának ismertetése, beszámolási rendszer ismertetése / csoportok összeállítása, meglévő ismeretek felmérése
2 hét Kutatás folyamata / kutatási kérdés / kutatási módszertan / kutatási terv
3. hét Okság, verifikáció, falszifikáció
4. hét Szakirodalom keresése / Hivatkozás / Formai követelmények

5. hét Kutatás etikája / Kutatás eredményeinek prezentálása
6. hét Konzultáció
7. hét Konzultáció
8. hét Konzultáció
9. hét Konzultáció
10 hét Hallgatói prezentációk
11. hét Hallgatói prezentációk
12 hét Hallgatói prezentációk
13. hét Hallgatói prezentációk

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók a kurzus során olyan készségeket szereznek, amely alapján képesek önálló kutatómunkára és eredményeik prezentációjára.
- Releváns témaválasztás
- Kutatási terv készítés
- Szakirodalmak gyűjtése, feldolgozása, empirikus adatgyűjtés
- Deduktív és induktív módszer alkalmazása az adatelemzésben
- A kutatás eredményének az előírt formában, szerkezetben, tartalmi követelményekkel történő írásba foglalása
- A kutatás eredményének előadása közönség előtt, a közönség szakmai jellemzőinek figyelembe vételéve.
- Válaszadás a felmerülő szakmai kérdésekre, állítások megvédése vitában, vita vezetése
- Aktív részvétel csoportmunkában, együttműködés a csoport tagjaival.

Félévközi ellenőrzések: Írásban beadott témák értékelése
4 csoportos konzultáció a kutatási tervek ellenőrzésére és megvitatására
Prezentációk tervezetének értékelése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatók önállóan, 3 fős csoportokban dolgoznak egy általuk szabadon választott, de a gyakorlatvezetővel egyeztetett közgazdaságtudományi kérdés megválaszolásán. Minden csoport legalább egyszer személyesen is konzultál a szemináriumvezetővel. A konzultációs időpontokat a szemináriumvezető osztja ki a csoportok között. Minden csoport kötelezően egy - a vázlatot is tartalmazó - kutatási tervet készít, amelyet a kurzus moodle oldalára feltölt. Ezt a kutatási tervet a szemináriumvezető értékeli és javaslatokat fogalmaz meg a csoportnak a kutatással kapcsolatban.

Az előadás tervezetét (diáit és részletesebb word formátumú kifejtését) fel kell tenni a moodle-ba, amit gyakorlatvezető véleményez.
A kurzus utolsó négy szemináriumán minden csoport maximum 20 percben ismerteti a kutatását, amit 10-10 perces vita, illetve értékelés követ. A prezentációhoz kötelező vagy power-point prezentációt, vagy prezit használni. A prezentációkat a szemináriumvezető értékeli. Minden csoport a tantárgyi programban megadott időpontig készíti el a minimum 20, maximum 25 oldalas tanulmányát, amely prezentáltak. A kutatásnak önálló szellemi alkotásnak kell lennie, de részletesen be kell mutatnia a felhasznált elméleteket és támaszkodnia kell a nemzetközileg releváns és aktuális szakirodalmi forrásokra. A tanulmány bevezetőjében a kutatás módszertanát minden esetben részletesen ismertetni szükséges. A tanulmány megírása során a szerzőknek a tudományos stílust kell követniük. A hivatkozásokat APA formátumban kérjük. Forma: Times New Roman, 12 p, 1,5 sorköz, szokásos margó. Fedőlapot, absztraktot, kulcsszavakat, tartalomjegyzéket tartalmazzon a tanulmány.
A kutatásukhoz az egyes csoportok önállóan kutatják fel a szakirodalmat és önállón folytatják le a kutatásukat. A szemináriumvezető egy alkalommal személyes konzultációs lehetőséget biztosít, illetve e-mailben áll a hallgatók rendelkezésére.
A dolgozat végén kötelezően meg kell adni, hogy az egyes csoporttagok milyen feladatokat végeztek el a tanulmány írásakor, mely részeket ki készítette. Mind a tanulmányban, mind az előadás során fontos a csoport véleményének az ismertetése. Kérjük, figyeljenek arra, hogy a tanulmány és a prezentáció világos és érthető felépítéssel rendelkezzen.

Szak neve: pénzügy (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Babbie, E. [2008]: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassa Kiadó, Budapest
  • Szabó, K. [2003]: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
  • Marczyk, G. – DeMatteo D. – Festinger D. [2005]: Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey USA
  • Creswell, J. [2009]: Research Design. Qualitative, Quantitative nad Mixed Methods Approaches. Third Edition, Sage Publication
Ajánlott irodalmak:
Babbie, E. [2008]: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassa Kiadó, Budapest
Szabó, K. [2003]: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Marczyk, G. – DeMatteo D. – Festinger D. [2005]: Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey USA
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Creswell, J. [2009]: Research Design. Qualitative, Quantitative nad Mixed Methods Approaches. Third Edition, Sage Publication
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Veres Pál, Dr. Győrffy Dóra

Utolsó módosítás: 2017-09-03 16:57:39

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2
G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Veres Pál
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Győrffy Dóra


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru