Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4OG33NAK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Research Methodology, Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Rosta Miklós

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a szemináriumvezetővel közös munkában kialakítsa, megerősítse, illetve gyakoroltassa a csoportban végzett, önálló kutatómunkához, kutatásuk folyamatának és eredményének kommunikálásához nélkülözhetetlen készségeket, illetve megismertesse a kutatási folyamat kulcselemeit. Ennek során a hallgatók képet kapnak az elméleti és empirikus kutatás menetéről, a módszerek közötti választásról, a kapott eredmények ellenőrzésének a lehetőségeiről. Ráirányítjuk a figyelmet továbbá a tudományos kommunikáció szabályaira, valamint a szakma aktuális metodológiai dilemmáira.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus hangsúlyt helyez arra, hogy a követelményeket eredményesen teljesítő hallgatók a későbbiekben képesek legyenek önállóan karban tartani tudásukat, figyelemmel kísérni a kutatásmószertan, kommunikáció aktuális eredményeit, folyamatosan fejleszteni kutatói és kommunikációús kompetenciáikat.
Kutatói gyakorlatuk során mind a témaválasztás, mind a módszertan válsztás, döntéseik és javaslataik során figyelemmel vannak az általános - környezeti és társadalmi - fenntarthatósági szempontokra.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és érti
- a kutatásmódszertan és kommunikáció legfontosabb fogalmait:, ezek lényegét és szerepét a kutatásban: téma, kutatási kérdés, kutatási cél, hipotézis, együttjárás, okság, okfejtési hibák, kutatási terv, konceptualizáció, operacionlizáció, elemzési és megfigyelési egység, változók, megfigyelés, adatfeldolgozás, elemzés, verifikáció, falszifikáció, vázlat, absztrakt, hivatkozás, hivatkozásjegyzék, szóbeli kommunikáció, írásbeli kommunikáció, vita, érvelés, csoportmiunka, együttműködés, kutatás etika,.
- a legfontosabb megfigyelési és elemzési módszereket,
- a szóbeli és írásbeli kommunikáció, a vizualizáció legfontosabb szabályait, lehetőségeit, kockázatait,
- a szóbeli prezentációt támogató legfontosabb techniikai, informatikai lehetőségeket,
- egy kutatási szóbeli és írásbeli prezentáció (tanulmány) szakmai értékelésének legfontosabb szempontjait,
- a vita, érvelés, az álláspontok védésének legfontosabb kommunikációs szabályait és kockázatait,
- a csoportmunka legfőbb szabályait, a csoportvezető és a tagok szerepét, viszonyát, jogait és kötelességeit,
- az MTA Etikai Kódexét,
- a kutatásmóúdszertani és kommunikációs tudás önálló továbbfejlesztésének legfontosabb forrásait, módszereit.


Képesség:
Képes:
- Előzetes tudás és felderítő kutatás alapján: kutatási célt, kutatási kérdést és hipotéziist megfogalmazni.
- Kutatási tervet készíteni.
- A téma, a kutatási cél, kutatási kérdés és hipotézis szempontjából releváns megfigyelési és kutatási módszert választani.
- Az elemzési és megfigyelési egységeket azonosítani, a változókat definiálni,
- - A változók értékeit a válsztott releváns megfigyelési módszerrel meghatározni (források feltárása, releváns információk rögzítése, kritikai elemzése).
- A gyűjtött kutatási anyagokat rendszerezni, vizualizálni elemzésre alkalmas módon.
- A változók mozgását, összefüggését a választot releváns módszerrel elemezni.
- A kutatási beszámol (tanulnány) készítésében a közösen meghatározott terv szerint közreműködni.
- A csoportban meghatározott munkamegosztás szerint prezentációs anyagot készíteni.
- A kutatás során a csoport tagjaival szakmai vitát folytatni, álláspontját szakmai érvekkel védeni.
- A csoportos prezentáció során - technikai támogatással - érthetően és a figyelmet lekötve a kutatás eredményét közvetíteni, saját, illetve a csoport álláspontja mellett szakmailag érvelni.
- A prezentáció során a kényes kérdéseket, az esetleges intoleráns közönség magatartást kezelni.
- Saját és a csoport munkáját, mások munkáját, prezentációját szakszerűen, kritikailag értékelni.
- A kutatási terv készítése, a megfigyelés és az elemzés, majd tanulmány készítése és a prezentálás során csoportban csoporttársaival és a csoport vezetőjével együttműködni.
- A csoportmunkára folyamatosan reflektálni, az előrehaladással, saját és csoporttársai munkájával kapcsolatban szakszerű és korrekt segítő, illetve kritikai megjegyzéseket tenni.
- A kutatás teljes folyamatában érzékelni az egyes fázisok sajátos etikai aspektusait, az MTA kutatásetikai kódexének elvárásait betartani.
- A későbbiekben kutatásmódszertani és kommunikációs tudását, kompetenciáit önállóan fejleszteni.


Attitűd:
- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
- Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
- Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
- Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
- Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: