Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Összehasonlító gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAK22B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Összehasonlító gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Comparative Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: mikroökonómia, makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Rosta Miklós

A tantárgy szakmai tartalma: A tananyag négy fő szerkezeti egységre tagolódik:
aa.Intézmények és gazdasági rendszerré szerveződésük
bb.Modern piacgazdasági rendszerek: piac központú, állam által vezérelt és tárgyalásos gazdasági rendszerek
cc.Poszt-szocialista rendszerek és előzményeik (Rendszerváltás és evolúciós átalakulás).
dd.A gazdasági rendszerek legújabb fejlődési tendenciái: az információgazdaság térnyerése, a globalizáció összefüggései és a jóléti rendszer, jóléti állam fejlődési tendenciái
Az előadók a tankönyv fő ismeretkörei alapján állítják össze az előadások tematikáját, de nem feltétlenül csupán a tankönyvi összefüggéseket vázolják föl, hanem azon túlmenő, az adott témakörbe illeszkedő, újabb ismereteket is közvetítenek.
A szemináriumokon a hallgatók, a szemináriumvezető útmutatása szerint részletesen elemzik az egyes témaköröket, kiegészítő irodalmat (cikkeket, tanulmányokat, szakkönyv-részleteket is hasznosítva).

Évközi tanulmányi követelmények: Jelenlét az előadásokon
Jelenlét és aktív részvétel a szemináriumokon (maximum két hiányzás megengedett)
Negyedévenként egy zárthelyi dolgozat
Prezentáció és/vagy otthoni munka a szemináriumvezető által kijelölt témakörből

Vizsgakövetelmény: A vizsgára bocsájtás (a félév elfogadásának) feltételei: maximum két hiányzás a gyakorlatokról és kiselőadás tartása vagy házidolgozat írása.

A vizsgán a megadott kötelező irodalom (tankönyv és előadások) számonkérésére kerül sor, elméleti kérdések és gyakorlati feladatok formájában. A kérdések részben tesztkérdések, részben esszé jellegűek.

A vizsgajegy megszerzésének rendszere a hallgatók folyamatos évközi tanulására épül. Az elégtelennél jobb érdemjegyek megszerzésének szükséges feltétele, hogy a hallgató rendszeresen látogassa az előadásokat és a feladott tananyag áttanulmányozása után aktívan részt vegyen a szemináriumi foglalkozásokon.
A vizsgaidőszakban azok a hallgatók vizsgáznak,
akik a megajánlott jegyüket nem fogadták el (ez a hallgató döntése),
akik nem kaptak megajánlott jegyet (ez vizsgakötelezettség).

Az értékelés módszere: A hallgató félévi teljesítménye alapján megajánlott jegyet kap, amennyiben teljesíti a félév elfogadásának feltételeit. A megajánlott jegy meghatározása a két negyedéves zárthelyi, a kiselődás illetve prezenció valamint a szemináriumi aktivitás ponteredménye alapján történik. Akik a megajánlott jegyet nem fogadják el, a vizsgaidőszakban tehetnek vizsgát a kötelező irodalom alapján. A vizsgaidőszakban tett vizsga első vizsgának számít.

Tananyag leírása: 1. Összehasonlító gazdaságtan, gazdasági rendszerek és intézmények.

2. A modern kapitalista piacgazdaság változatai. Állam, piac és szociális partnerek a modern vegyes gazdaságban.

3. Piac által vezérelt vegyes gazdaság modellje, az Egyesült Államok példája.
4. Állam által vezérelt vegyes gazdaság. A francia, japán és távol-keleti változatok.
5. Neokorporatív (tárgyalásos) vegyes gazdaság. Az osztrák példa.
6. A szocialista rendszer és a reformkísérletek. Posztszocialista átalakulás és rendszerváltozás.
7. A szocialista rendszer átalakulása Kínában
8. Új fejlődési tendenciák
9. Gazdasági rendszerek és a globalizáció
10.A jóléti államtól az esélyteremtő államig

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tantárgy célja, hogy a hallgató

• megismerje a modern vegyes gazdaság intézményrendszerét,
• megértse az intézményrendszer, a szervezeti rendszer és gazdasági cselekvés motivációi közötti összefüggéseket,
• képes legyen a gazdaságot komplex, változó rendszerként értelmezni és megérteni,
• megismerje az intézmények változásának okait, törvényszerűségeit,
• felismerje, értelmezni tudja az egyes konkrét gazdasági rendszerek intézményi sajátosságait,
• felismerje az egyes konkrét gazdasági rendszerek közötti intézményi különbségeket, azok okait és következményeit,
• későbbi munkája során figyelembe tudja venni a gazdasági rendszer intézményi determinációit,
• képes legyen munkája során javaslatokat kidolgozni az intézményi szabályok leghatékonyabb figyelembe vételére, változtatására,
• képes legyen alkalmazni a gazdasági rendszer, illetve az intézmények működése szempontjában fontos, más tantárgyakban tanult ismereteket.
• képes legyen a tárgy témakörében szakmai prezentációt tartani és vitát vezetni, csoport munkában részt venni.
• képes legyen tények gyűjtésével, a tárgy módszertanának és szakirodalmának felhasználásával intézmények és rendszerek írásos elemzésére, értékelésére.

Félévközi ellenőrzések: A félév során két zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A dolgozatokban a kötelező tananyag (tankönyv és előadások) anyagának számonkérésére kerül sor.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Minden hallgatónak vagy kiselőadást kell tartania 2 fős teamben, vagy házi dolgozatot kell készítenie.
A gyakorlati foglalkozásokon alkalmanként csoportban végzett gyakorlati feladat megoldására kerül sor.

Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Kötelező irodalom:
 • Szabó Katalin (szerk.): Gazdasági rendszerek, intézmények – Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba. Aula Kiadó, Budapest, 2007. (Tankönyv)

Ajánlott irodalom:

 • Ajánlott irodalom:
 • Rendszerelmélet
 • KORNAI János [1999]:: Rendszerparadigma. Közgazdasági, 7-8. sz.
 • Intézmények
 • Kornai János [2011]: Gondolatok a kapitalizmusról. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • DENZAU, A. – NORTH, D. [1994]: Shared Mental Models: Ideologies and Institutions. Kyklos, Vol. 47. Fasc.1. pp. 3-31.
 • Modern piacgazdaság
 • DEMSETZ, H. [1984]: A tulajdonjog új elméletének alapjairól. Megtalálható: Harmathy-Sajó (szerk.): Gazdasági-jogi tanulmányok, KJK, Budapest.
 • DOWNS, A. [1990]: Politikai cselekvés a demokráciában. Közgazdasági Szemle, 9. sz. 993-1011. o.
 • GEDEON PÉTER [1992]: Demokrácia és piacgazdaság. I. rész: Az iparosodott társadalmak tipológiájához. Közgazdasági Szemle, 39. évf. 5. sz. 401-424. o., II. rész: A rendszertranszformáció tipológiájához. Közgazdasági Szemle, 39. évf. 6. sz. 525-537. o.
 • Japán gazdaság
 • FERBER KATALIN [1998]: A siker ára. Japán. Kiadó: László és Társa, Budapest. „Állami vagy magán?” c. fejezet: 65-75. o. „Mennyei küldöttek” c. fejezet: 79-101. o.
 • FERBER KATALIN [1996]: Qui bono? A japán oktatási rendszer dilemmái. Mozgó Világ, 2. sz. 60-67. o.
 • CSABA IVÁN - TÓTH ISTVÁN GYÖRGY (szerk.) [1999]: A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris. Bp.,
 • A szocialista gazdaság
 • KORNAI JÁNOS [1993]: A szocialista rendszer, HVG Kiadó Rt, 380-399. o.
 • A sajátos kínai út
 • GRIFFIN, K. - KHAN, A. R.[1994] Átmenet a piacgazdaságba. Közgazdasági Szemle, 5.sz. 391-410.o.
 • CSABA LÁSZLÓ [1994]: A Tienanmen tér bája. Közgazdasági Szemle, 9.sz. 802-806.o.
 • LIN, CAI, LI [2000]:The Chinese Miracle: Development Strategy and Economic Reform. Shanghai: Shanghai People Press. and Shanghai Sanlian press.
 • Rendszerváltozás
 • CSABA LÁSZLÓ [2002]: Az átalakulás fejlődéselmélete. Közgazdasági Szemle 4. sz. 273-291. o.
 • KORNAI JÁNOS. [2005] Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása - siker és csalódás. Közgazdasági Szemle, 52. évf. 12.sz. 907-936 o.
 • Globalizáció
 • CSONTOS LÁSZLÓ – KIRÁLY JÚLIA – LÁSZLÓ GÉZA [1997]: Az ezredvégi nagy borzongás. Közgazdasági Szemle, XLIV. évf, július-augusztus, 569-596. o.
 • ANTAL LÁSZLÓ [2004]: Fenntartható-e a fenntartható növekedés. IV. fejezet 1. pont Az állam a globalizálódó világban (Újradefiniált és egyértelműen csökkenő szerepvállalás) Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest
 • Új Gazdaság
 • SZABÓ Katalin – KOCSIS Éva [2002]: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. Aula Kiadó, Budapest. (3, 4, 5 fejezet)
 • HÁMORI BALÁZS – SZABÓ KATALIN [2004]: Az ipari kapitalizmustól az információgazdaság felé. Mi változik, és mi nem? Vezetéstudomány, 35. évf. 10. sz. pp. 2-15.
 • Jóléti rendszer
 • SZAMUELY LÁSZLÓ: [2004]: A "haldokló" jóléti állam az 1990-es években. Közgazdasági Szemle, 51. évf. 10. sz. 948-96.
 • ANTAL LÁSZLÓ: Fenntartható-e a fenntartható növekedés. IV. fejezet 2. pont Az állam a globalizálódó világban (Újradefiniált és egyértelműen csökkenő szerepvállalás) Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2004.
Ajánlott irodalmak:
Ajánlott irodalom:
Rendszerelmélet
KORNAI János [1999]:: Rendszerparadigma. Közgazdasági, 7-8. sz.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Intézmények
Kornai János [2011]: Gondolatok a kapitalizmusról. Akadémiai Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
DENZAU, A. - NORTH, D. [1994]: Shared Mental Models: Ideologies and Institutions. Kyklos, Vol. 47. Fasc.1. pp. 3-31.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Modern piacgazdaság
DEMSETZ, H. [1984]: A tulajdonjog új elméletének alapjairól. Megtalálható: Harmathy-Sajó (szerk.): Gazdasági-jogi tanulmányok, KJK, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
DOWNS, A. [1990]: Politikai cselekvés a demokráciában. Közgazdasági Szemle, 9. sz. 993-1011. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
GEDEON PÉTER [1992]: Demokrácia és piacgazdaság. I. rész: Az iparosodott társadalmak tipológiájához. Közgazdasági Szemle, 39. évf. 5. sz. 401-424. o., II. rész: A rendszertranszformáció tipológiájához. Közgazdasági Szemle, 39. évf. 6. sz. 525-537. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Japán gazdaság
FERBER KATALIN [1998]: A siker ára. Japán. Kiadó: László és Társa, Budapest. ``Állami vagy magán?`` c. fejezet: 65-75. o. ``Mennyei küldöttek`` c. fejezet: 79-101. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
FERBER KATALIN [1996]: Qui bono? A japán oktatási rendszer dilemmái. Mozgó Világ, 2. sz. 60-67. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
CSABA IVÁN - TÓTH ISTVÁN GYÖRGY (szerk.) [1999]: A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris. Bp.,
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
A szocialista gazdaság
KORNAI JÁNOS [1993]: A szocialista rendszer, HVG Kiadó Rt, 380-399. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
A sajátos kínai út
GRIFFIN, K. - KHAN, A. R.[1994] Átmenet a piacgazdaságba. Közgazdasági Szemle, 5.sz. 391-410.o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
CSABA LÁSZLÓ [1994]: A Tienanmen tér bája. Közgazdasági Szemle, 9.sz. 802-806.o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
LIN, CAI, LI [2000]:The Chinese Miracle: Development Strategy and Economic Reform. Shanghai: Shanghai People Press. and Shanghai Sanlian press.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Rendszerváltozás
CSABA LÁSZLÓ [2002]: Az átalakulás fejlődéselmélete. Közgazdasági Szemle 4. sz. 273-291. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
KORNAI JÁNOS. [2005] Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása - siker és csalódás. Közgazdasági Szemle, 52. évf. 12.sz. 907-936 o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Globalizáció
CSONTOS LÁSZLÓ - KIRÁLY JÚLIA - LÁSZLÓ GÉZA [1997]: Az ezredvégi nagy borzongás. Közgazdasági Szemle, XLIV. évf, július-augusztus, 569-596. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
ANTAL LÁSZLÓ [2004]: Fenntartható-e a fenntartható növekedés. IV. fejezet 1. pont Az állam a globalizálódó világban (Újradefiniált és egyértelműen csökkenő szerepvállalás) Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Új Gazdaság
SZABÓ Katalin - KOCSIS Éva [2002]: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. Aula Kiadó, Budapest. (3, 4, 5 fejezet)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
HÁMORI BALÁZS - SZABÓ KATALIN [2004]: Az ipari kapitalizmustól az információgazdaság felé. Mi változik, és mi nem? Vezetéstudomány, 35. évf. 10. sz. pp. 2-15.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Jóléti rendszer
SZAMUELY LÁSZLÓ: [2004]: A ``haldokló`` jóléti állam az 1990-es években. Közgazdasági Szemle, 51. évf. 10. sz. 948-96.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
ANTAL LÁSZLÓ: Fenntartható-e a fenntartható növekedés. IV. fejezet 2. pont Az állam a globalizálódó világban (Újradefiniált és egyértelműen csökkenő szerepvállalás) Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2004.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
Összehasonlító közgazdaságtan : Gazdasági rendszerek, országok, intézmények / Bara Zoltán, Szabó Katalin szerk. ; [szerzők Bara Zoltán et al.] [nyomtatott anyag], 2007 (Elméleti közgazdaságtan)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

, Martin József Péter

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2, Martin József Péter
GGyakorlat2018/19/2Martin József Péter,


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.