Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Intézményi közgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAK31B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Intézményi közgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Institutional Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: Közgazdasági alkalmazások
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hámori Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus keretében a hallgatók betekintést nyernek az intézményi közgazdaságtanba. Ennek során többek között megismerkednek a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések gazdaságtanával, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok elméletével. A kurzus megismerteti a hallgatókat a legfontosabb gazdasági intézményekkel, a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal. Külön hangsúlyt fektetünk a – gazdasági folyamatokat alapvetően meghatározó – piac, vállalat és állam intézményi elméletének bemutatására. A kurzus zárásaként az intézmények gazdasági rendszerré szerveződésével is foglalkozunk.

Célunk, hogy az elméleti megalapozás mellett gyakorlati példákon keresztül világítsuk meg a hallgatóknak az intézményi közgazdaságtan fogalomrendszerét és módszertanát, hozzájárulva, hogy ezen ismereteket szűkebb szakterületükön is képesek legyenek alkalmazni.

Évközi tanulmányi követelmények: 1) Évközi munka: 30 pont
- Prezentáció (10 pont): A hallgatóknak az oktatóval a félév elején egyeztetett időpontban és témában párokban kell 15-20 perces prezentációt tartaniuk.
- Házi feladatok (2x10 pont): A szorgalmi időszakban a hallgatóknak párokban kell házi feladatokat készíteniük, amelyben a kurzuson tanult elméleti témákhoz kapcsolódó empirikus vizsgálatokat végeznek. A félév során összesen 3 házi feladat kiadására kerül sor, egyenként 10 pontért, ezekből a párok preferenciáik szerint választhatnak, hogy melyik kettőt adják le a maximálisan megszerezhető 20 ponthoz. Amennyiben ezt 2 feladatból nem érik el, a maximális 20 pontig lehetőségük van a félévben még fennmaradó feladat elkészítésére is.

Vizsgakövetelmény: 2) Vizsga: 70 pont
A hallgatók a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tesznek a kötelező tananyagból, ami a kötelező irodalomból illetve az előadásokon és szemináriumokon megbeszélt ismeretekből tevődik össze.

Az értékelés módszere: A megszerzett pontok alapján a hallgatók az alábbiak szerint kapnak érdemjegyet:
- 0-50 pont: elégtelen (1)
- 51-62 pont: elégséges (2)
- 63-75 pont: közepes (3)
- 76-88 pont: jó (4)
- 89-100 pont: jeles (5)

Extra pontok: cikkfeldolgozás (max 70 pont)
A hallgatóknak a szorgalmi időszakban lehetőségük van arra, hogy önálló munkával plusz pontért feldolgozzák az adott hétre kijelölt forrásokat. A cikkfeldolgozásokkal egyenként 10 pont szerezhető. A cikkfeldolgozásokat minden esetben az adott heti szemináriumot megelőző éjszaka éjfélig kell feltölteni a Moodle-be. A cikkfeldolgozásokat a határidő lejárta után feltölteni, utólag pótolni nem lehetséges. A cikkfeldolgozásokat word formátumba kell leadni, terjedelmük 6-10.000 karakter, amely 2 részből áll: i) a cikk tartalmának összefoglalása 5-7.000 karakterben; ii) vélemény, kritika, gyakorlati példa vagy alkalmazás írása a cikk tartalmához 1-3.000 karakterben. E két rész minősége 50-50%-kal esik latba a cikkfeldolgozások értékelésekor.
Amennyiben kettő vagy több hallgató esetén nagyfokú tartalmi és/vagy szövegbeli egyezés fedezhető fel a cikkfeldolgozásában, úgy a szemináriumvezetőnek lehetősége van visszautasítani az egyező dokumentumokat.

Megajánlott jegy:
A hallgatók a házi feladatok és a cikkfeldolgozások pontszámai alapján megajánlott jegyet kaphatnak. Amennyiben valaki nem szerez megajánlott jegyet vagy azt nem fogadja el, a cikkfeldolgozásokkal szerzett extra pontokat tovább viheti a vizsgára abban az esetben, ha a házi feladatokkal is szerzett legalább 16 pontot. Az, aki a házi feladatokkal kevesebb, mint 16 pontot szerzett, az extra pontokat nem, csak a házi feladatokkal szerzett pontokat viszi tovább a vizsgára.

Tananyag leírása: 1. hét: Bemutatkozás, tematika, követelmények ismertetése. A neoklasszikus közgazdaságtantól az intézményi iskolákig
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Szabó)
- Ajánlott irodalom: Szabó, 2003

2. hét: Formális és informális intézmények. Az intézmények változása, fejlődése
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Székely-Doby – Rosta; Győrffy)
- Ajánlott irodalom: North, 2010; Hodgson, 2006
- Cikkfeldolgozás: North, D. C. (2010): Intézmények, intézményi változás és gazdasági teljesítmény. Helikon, Budapest. 1. fejezet, 13-26. o.
- Prezentáció: Ellickson, R. C. (1991): Order without Law. How Neighbors Settle Disputes., Harvard Univesity Press, Cambridge. 123-155. és/vagy Hodgson, 2006

3. hét: Viselkedési előfeltevések: korlátozott racionalitás, opportunizmus
- Kötelező irodalom: Golovics, 2015; North, 2010, 3. fejezet
- Ajánlott irodalom: Simon, 1982; Williamson, 1985, 2. fejezet
- Cikkfeldolgozás: Simon, H. (2011): A döntéshozatal elméletei a közgazdaságtanban és a viselkedéstudományokban. In: Szántó Richárd – Wimmer Ágnes – Zoltayné Paprika Zita (szerk.).: Döntéseink csapdájában. Viselkedéstudományi megközelítés a döntéselméletban. Alinea Kiadó, Budapest. 39-90. o.
- Prezentáció: Denzau, A. T., – North, D. C. (1994): Shared Mental Models: Ideologies and Institutions. Kyklos, 47(1), 3-31.

4. hét: Bizalom
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Győrffy)
- Ajánlott irodalom: Győrffy, 2012
- Cikkfeldolgozás: Győrffy Dóra (2012): Intézményi bizalom és a döntések időhorizontja. Közgazdasági Szemle, 59(4), 412-425.
- Prezentáció: Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő (2012): Intézményi bizalom a régi és az új demokráciákban. Politikatudományi Szemle, 21(2), 27-51.
- Házi feladat: Az intézményi bizalom szerepe az egyéni döntésekben

5. hét: A tranzakciós költségek
- Kötelező irodalom: Coase, 2004a; North, 2010, 4. fejezet
- Ajánlott irodalom: Furubotn – Richter, 2005, 2. fejezet
- Cikkfeldolgozás: Coase, R. H. (2004a): A vállalat természete. In: Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 53-83. o.
- Prezentáció: Wallis, J. J. – North, D. (1986): Measuring the transaction sector in the American economy, 1870-1970. In: Long-term factors in American economic growth. University of Chicago Press, Chicago, 95-162. o. vagy Milgrom, P. – Roberts, J. (1990): Bargaining costs, influence costs, and the organization of economic activity. In: Alt, J.E. –Shepsle, K.A. (szerk.): Perspectives on positive political economy. University of Cambridge, Cambridge. 57-89. o.

6. hét: A tulajdonjogok elmélete
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Veres-Golovics)
- Ajánlott irodalom: Coase, 2004b; Pejovich, 1992
- Cikkfeldolgozás: Demsetz, Harold (1984). A tulajdonjog új elméletének alapjairól. In:
Harmathy Attila – Sajó András (szerk): A jog gazdasági elemzése. KJK, Budapest, 141-154. o.
- Prezentáció: A társadalmi költség problémája. Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 137-214. o.

7. hét: Munkaszüneti nap (okt. 23.)

8. hét: A szerződések gazdaságtana
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Ádám)
- Ajánlott irodalom: Williamson, 2007; Hart – Moore, 1999
- Cikkfeldolgozás: Williamson, O. E. (2007): A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok irányítása. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, 2(2), 235-255.
- Prezentáció: Hart, O. ¬– Moore, J. (1988): Incomplete Contracts and Renegotiation. Econometrica, 56(4), 755-85.

9. hét: A piac
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Horváth)
- Ajánlott irodalom: Furubotn – Richter 7. fejezet, 2005; Hayek, 1995; Kapás, 2003
- Cikkfeldolgozás: Kapás Judit (2003): A piac mint intézmény - szélesebb perspektívában. Közgazdasági Szemle, 50(12) 1076-1094.
- Prezentáció: Hayek, F. A. (1995): A tudás társadalmi hasznosítása. In: Hayek, F. A..: Piac és szabadság. KJK, Budapest, 241-252. o.

10. hét: A vállalat
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Szabó)
- Ajánlott irodalom: Hart, 2006
- Cikkfeldolgozás: Hart, O. (2006): Vállalatok, szerződések és tőkeszerkezet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1. fejezet, 27-42. o.
- Prezentáció: Hart, O. – Shleifer, A. – Vishny, R. W. (1997): The proper scope of government: theory and an application to prisons. The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1127-1161.

11. hét: Az állam
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Gedeon)
- Ajánlott irodalom: Acemoglu – Robinson, 2013
- Cikkfeldolgozás: Acemoglu, D. – Robinson, J. A. (2013): Miért buknak el a nemzetek? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete. HVG, Budapest. 3. fejezet, 54-72. o.
- Prezentáció: Acemoglu, D. – Johnson, S. – Robinson, J. A. (2001): The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review, 91(5), 1369-1401.
- Házi feladat: Az intézmények szerepe a gazdasági fejlettségben

12. hét: Az érdekcsoportok elmélete
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Gedeon)
- Ajánlott irodalom: Olson, 1997
- Cikkfeldolgozás: Olson, M. (1997): A kollektív cselekvés logikája: közjavak és csoportelmélet. Osiris Kiadó, Budapest. 1. fejezet
- Prezentáció: Coates, D. – Heckelman, J. C. (2003): Absolute and Relative Effects of Interest Groups on the Economy. In: D. Coates – J. C. Heckelman (szerk.): Collective Choice. Essays in Honour of Mancur Olson. Springer, Berlin. 129-142. o.

13. hét: Közösségi döntések elmélete
- Kötelező irodalom: Jegyzet (Golovics)
- Ajánlott irodalom: Downs, 1990; Tullock, 2005
- Cikkfeldolgozás: Buchanan, J. M. (1992): A közösségi választás nézőpontja. In: Buchanan, -- Prezentáció: Downs, A. (1990): Politikai cselekvés a demokráciában: egy racionális modell. Közgazdasági Szemle, 38(9), 993-1011.
- Házi feladat: Választói preferenciák és pártok helyezkedése

Órarendi beosztás: Lsd. Neptun

Kompetencia leírása: Az intézmények (szabályok, s az azok működését támogató/kényszerítő eszközök) és a gazdasági folyamatok, valamint döntések összefüggéseinek a felismerése, a vonatkozó elemzőképesség kialakulása, az elmélet és a gyakorlat (szabályozás) hatékony összekötésének a képessége fejlődik a kurzuson tanultak által. Segíti az eligazodást az azonos gazdasági problémákra adott eltérő és az eltérő problémákra adott azonos/hasonló válaszok megértésének a kérdéseiben

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatokat és cikkfeldolgozásokat készítenek/készíthetnek a fent részletezettek szerint.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Szabó Katalin (szerk.): Intézményi közgazdaságtan. Jegyzet, letölthető a Moodle rendszerből

Ajánlott irodalom:

 • • Acemoglu, D. – Robinson, J. A. (2013): Miért buknak el a nemzetek? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete. HVG, Budapest.
 • • Coase, R. H. (2004a): A vállalat természete. In: Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 53-83. o.
 • • Coase, R. H. (2004b). A társadalmi költség problémája. Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 137-214. o.
 • • Downs, A. (1990): Politikai cselekvés a demokráciában: egy racionális modell. Közgazdasági Szemle, 38(9), 993-1011.
 • • Farkas Beáta (2011): A közép-kelet-európai piacgazdaságok fejlődési lehetőségei az Európai Unióban. Közgazdasági Szemle, 58(5), 412-429.
 • • Furubotn, E. G. – Richter, R. (2005): Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • • Golovics József (2015): Korlátozott racionalitás és altruizmus. Behaviorizmus a közgazdaság-tudományban. Hitelintézeti Szemle, Vol. 14. No. 2. pp. 158-172.
 • • Győrffy Dóra (2012): Intézményi bizalom és a döntések időhorizontja. Közgazdasági Szemle, 59(4), 412-425.
 • • Hayek, F. A. (1995): A tudás társadalmi hasznosítása. In: Hayek, F. A..: Piac és szabadság. KJK, Budapest, 241-252. o.
 • • Hart, O. (2006): Vállalatok, szerződések és tőkeszerkezet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • • Hart, O. – Moore, J. (1999). Foundations of Incomplete Contracts. The Review of Economic Studies, 66(1), 115-138.
 • • Hodgson, G. M. (2006): What Are Institutions? Journal of Economic Issues, 40(1), 1-25.
 • • Kapás Judit (2003). A piac mint intézmény – szélesebb perspektívában. Közgazdasági Szemle, 50(12), 1076-1094.
 • • Kornai János (2011) Gondolatok a kapitalizmusról. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • • North, D. C. (2010): Intézmények, intézményi változás és gazdasági teljesítmény. Helikon, Budapest.
 • • Olson, M. (1997): A kollektív cselekvés logikája: közjavak és csoportelmélet. Osiris Kiadó, Budapest.
 • • Pejovich, S. (1992): A tulajdonjogok közgazdaságtana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
 • • Simon, H. A. (1982): Korlátozott racionalitás. Válogatott tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.
 • • Szabó Katalin (2003): Az új intézményi iskola, avagy összefér-e a tudományos szigor a társadalmi relevanciával? In: Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula Kiadó, Budapest, 356-386. o.
 • • Tullock, G. (2005): The Theory of Public Choice. In: Tullock, G. – Seldon, A. – Brady, G. L. (szerk.): Government Failure. A Primer in Public Choice. Cato Institute, Washington, 3-79. o.
 • • Williamson, O. E. (1985): The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. Free Press, New York.
 • • Williamson, O. E. (2007): A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok irányítása. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, 2(2), 235-255.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-07 15:47:24

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.