Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Bevezetés a politikai gazdaságtanba

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAK32B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a politikai gazdaságtanba
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Political Economy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Székely-Doby András

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a politika és a gazdaság kölcsönhatásait vizsgálja, elsősorban formális modellek segítségével. Olyan kérdésekre keres választ, mint: hogyan befolyásolják a politikai intézmények a gazdasági teljesítményt, vagy: milyen hatással lehet a gazdasági teljesítmény a politikai erőviszonyokra. A kurzus megismerteti a hallgatókat a politikai gazdaságtan legalapvetőbb fogalmaival, modelljeivel és eredményeivel. Fókuszában a gazdasági fejlődés meghatározó politikai és intézményi tényezői, a demokráciák és a diktatúrák eltérő működési sajátosságai, valamint a rendszerek közötti átmenet tanulságai állnak. A tárgy elvégzésével a hallgatók biztos alapra és tudásra tesznek szert a politikai gazdaságtan növekvő jelentőségű területén, melynek kamatoztatására további tanulmányaik, kutatásaik vagy munkájuk során nyílhat lehetőség.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók minden órához kapcsolódóan rövid kérdések formájában házi feladatot kapnak, melyek célja a feldolgozandó irodalmak főbb összefüggéseinek mélyebb megértése. A házi feladatokért 2 pont kapható, összesen maximum 20 pont erejéig.

Vizsgakövetelmény: A vizsgakövetelményt az órákon feldolgozott anyagok jelentik.

Az értékelés módszere: A hallgatók a félév során két dolgozatot írnak, az elsőt az első negyedév, a másodikat a második negyedév anyagából a 8. héten, illetve a vizsgaidőszak első hetében. Mindkét vizsgán 30-30, összesen 60 pont szerezhető. A negyedéves vizsgák nem ismételhetők, de a vizsgaidőszakban lehetőség van 60 pontért összevont vizsgát írni. További 20 pont szerezhető a házi feladatok megoldásáért, valamint a maximális 80 ponton felül plusz 5 pont szemináriumi aktivitásért. A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A ponthatárok a következők: 0-39 pont: elégtelen (1), 40-49 pont: elégséges (2), 50-59 pont: közepes (3), 60-69 pont: jó (4), 70- pont: jeles (5).

Tananyag leírása: I. rész: Intézmények, politikai rendszerek és gazdasági fejlődés
1. hét Intézmények
• North, D. C.: Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 3-10. o.
• Acemoglu, D., S. Johnson és J. A. Robinson: "Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth." In: Aghion, P. és S. N. Durlauf (szerk): Handbook of Economic Growth, Volume 1A. Elsevier, N.Y., 2005. 385-472. o.
2. hét Demokrácia és diktatúra
• Schumpeter, J. A.: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper Colophon Books, Harper&Row, New York, 1975. 250-283. o.
• Linz, J.: Totalitarian and authoritarian regimes. Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2000. 49-75. o.
• Przeworski, A.: "Minimalist conception of democracy - a defense." In: Shapiro, I. & C. Hacker-Cordón: Democracy's value. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 23-55. o.
3. hét Gazdasági fejlődés
• Olson, Mancur: "Dictatorship, Democracy, and Development." The American Political Science Review, vol. 87, no. 3 (1993), 567–76. o.
• Bardhan, P.: "Democracy and development: a complex relationship." In: Shapiro, I. & C. Hacker-Cordón: Democracy's value. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 93-111. o.
• Acemoglu, D., and Robinson, J. A.: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers, New York, 2012. 70-95. o.
II. rész Demokráciák
4. hét A demokratikus politika modelljei I.
• Shepsle 4-5. fejezet, 49-136. o.
5. hét A demokratikus politika modelljei II.
• Acemoglu 4. fejezet, 89-117. o.
• Downs, A.: "Politikai cselekvés a demokráciában." Közgazdasági Szemle, 9. sz., 1990. 993-1011. o.
6. hét Patrónusok, kliensek és járadékvadászat
• Kitschelt, H. és S. I. Wilkinson (szerk.): Patrons, Clients, and Policies. Patterns of Democratic Accountability and Political Competition. Cambridge University Press, Cambridge, 2007. 1-50. o.
• Murphy, K. M., A. Shleifer és R. W. Vishny: "Why Is Rent-Seeking So Costly To Growth?" American Economic Review. Papers And Proceedings 83 (2), 1993. 409-414. o.
7. hét Negyedéves vizsgadolgozat
III. rész: Diktatúrák
8. hét A diktatúrák politikai gazdaságtana
• Wintrobe, R.: The political economy of dictatorship. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 20-42. és 127-162. o.
• Easterly, W.:"Benevolent Autocrats." (PDF) 2011
9. hét A diktatórikus politika modelljei
• Acemoglu 5. fejezet
10. hét Korrupció
• Shleifer, A. & R. W. Vishny: "Corruption". The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3. (1993), 599-617. o.
• Brough, W. T. és M. S. Kimenyi: On the Inefficient Extraction of Rents by Dictators. Public Choice, Vol. 48, 1986. 37-48. o.
• Mbaku, J. M.: "Corruption and Rent-Seeking ." In: Borner, S. & Paldam, M. (ed.): The Political Dimension of Economic Growth : Proceedings of the IEA Conference Held in San Josâe, Costa Rica I.E.A. Conference Volume ; No. 119, 193-211. o.
IV. rész: Átmenet és demokratizálódás
11. hét A politikai átmenet modelljei I.
• Przeworski, A.: Democracy and the market: political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. 51-99 és 136-187. o.
12. hét A politikai átmenet modelljei II.
• Acemoglu 6. fejezet, 173-220. o.
13. hét Az átmenet csapdái
• Hellman, J. S.: "Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions." World Politics, Vol. 50, No. 2, 1998, 203-234. o.
• Pei, M.: China's Trapped Transition. The Limits of Developmental Autocracy. Harvard University Press, Cambridge, 2006, 17-44. o.
14. hét Félév végi vizsgadolgozat

Órarendi beosztás: Neptun szerint.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Shepsle, Kenneth A.: Analyzing Politics: Rationality, Behavior and Instititutions. W. W. Norton & Company, N. Y., 2010.
Acemoglu, Daron & James A. Robinson: Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Székely-Doby András

Utolsó módosítás: 2016-11-12 22:25:27

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Dr. Székely-Doby András
G_1Gyakorlat2018/19/1Dr. Székely-Doby András
G_2Gyakorlat2018/19/1Dr. Székely-Doby András


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.