Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Bevezetés a politikai gazdaságtanba

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAK32B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a politikai gazdaságtanba
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Political Economy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: valamilyen bevezető közgazdasági kurzus elvégzése
A tantárgy típusa: kötelezően választható (K-karos alapképzésben), az egyetem más alapszakjain választható
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Székely-Doby András

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a politika és a gazdaság kölcsönhatásait vizsgálja, megismerteti a hallgatókat a politikai gazdaságtan legalapvetőbb fogalmaival, modelljeivel és eredményeivel. Fókuszában a gazdasági fejlődés meghatározó politikai és intézményi tényezői, a demokráciák és a diktatúrák eltérő működési sajátosságai, valamint a rendszerek közötti átmenetek tanulságai állnak. A tárgy elvégzésével a hallgatók biztos alapra és tudásra tesznek szert a politikai gazdaságtan növekvő jelentőségű területén, melynek kamatoztatására további tanulmányaik, kutatásaik vagy munkájuk során nyílhat lehetőség.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók rövid kérdések és feladatok formájában összesen négy házi feladatot kapnak, melyek célja az anyag főbb összefüggéseinek mélyebb megértése. A házi feladatokért egyenként 6 pont kapható, összesen azonban legfeljebb csak 20 pont szerezhető. A megoldásokat a Moodle-ra kell feltölteni a megjelölt határidőig. A késve beadott megoldásokért csak a fele pontszám járhat, egy hét késés után pont már nem kapható.

Vizsgakövetelmény: A vizsgakövetelményt az órákon feldolgozott anyagok jelentik.

Az értékelés módszere: A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, az elsőt az első negyedév, a másodikat a második negyedév anyagából. Mindkét vizsgán 30-30, összesen 60 pont szerezhető. A negyedéves vizsgák nem ismételhetők, de a vizsgaidőszakban lehetőség van 60 pontért összevont vizsgát írni. Legfeljebb 20 pont szerezhető a házi feladatok megoldásáért. További pluszpontokért az előadások végén rövid, kvízjellegű online tesztekre kerül sor, melyek megszerzésének feltételeit külön szabályozzuk. A szemináriumi foglalkozásokon való részvétel kötelező.
A ponthatárok a következők:
0-39 pont: elégtelen (1)
40-49 pont: elégséges (2)
50-59 pont: közepes (3)
60-69 pont: jó (4)
70- pont: jeles (5).

Tananyag leírása: A konkrét hetekre lebontott kötelező és ajánlott irodalmak a Moodle-ban jelennek meg.
Első rész: Alapfogalmak
1. Mi a politikai gazdaságtan?
2. Intézmények és intézményi változások
3. Az állam és a társadalmi rendek
Második rész: Politika
4. Demokrácia
5. Diktatúra
6. Reformok és demokratizálódás
Harmadik rész: Gazdaság
7. Gazdasági rendszerek
8. Szocializmus
9. Átmenet
Negyedik rész: Fejlődés
10. Gazdasági növekedés, gazdasági fejlődés
11. A „látható kéz”
12. Példák és utak

Órarendi beosztás: Neptun szerint.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Negyedéves ZH az első negyedév anyagából.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok a félév során.

Szak neve: BCE alapszakjai.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Shepsle, Kenneth A.: Analyzing Politics: Rationality, Behavior and Instititutions. W. W. Norton & Company, N. Y., 2010. (Shepsle)
 • Acemoglu, Daron & James A. Robinson: Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. (Acemoglu)

Ajánlott irodalom:

 • North, D. C.: Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 3-10. o.
 • Acemoglu, D., S. Johnson és J. A. Robinson: "Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth." In: Aghion, P. és S. N. Durlauf (szerk): Handbook of Economic Growth, Volume 1A. Elsevier, N.Y., 2005. 385-472. o.
 • Schumpeter, J. A.: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper Colophon Books, Harper&Row, New York, 1975. 250-283. o.
 • Linz, J.: Totalitarian and authoritarian regimes. Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2000. 49-75. o.
 • Olson, M.: "Dictatorship, Democracy, and Development." The American Political Science Review, vol. 87, no. 3 (1993), 567-76. o.
 • Acemoglu, D., and Robinson, J. A.: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers, N.Y., 2012. 70-95. o.
 • Downs, A.: "Politikai cselekvés a demokráciában." Közgazdasági Szemle, 9. sz., 1990. 993-1011. o.
 • Murphy, K. M., A. Shleifer és R. W. Vishny: "Why Is Rent-Seeking So Costly To Growth?" American Economic Review. Papers And Proceedings 83 (2), 1993. 409-414. o.
 • Wintrobe, R.: The political economy of dictatorship. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 20-42. és 127-162. o.
 • Shleifer, A. & R. W. Vishny: "Corruption". The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3. (1993), 599-617. o.
 • Brough, W. T. és M. S. Kimenyi: On the Inefficient Extraction of Rents by Dictators. Public Choice, Vol. 48, 1986. 37-48. o.
 • Przeworski, A.: Democracy and the market: political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. 51-99 és 136-187. o.
 • Hellman, J. S.: "Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions." World Politics, Vol. 50, No. 2, 1998, 203-234. o.
 • Pei, M.: China's Trapped Transition. The Limits of Developmental Autocracy. Harvard University Press, Cambridge, 2006, 17-44. o
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Shepsle, Kenneth A.: Analyzing Politics: Rationality, Behavior and Instititutions. W. W. Norton & Company, N. Y., 2010.
Acemoglu, Daron & James A. Robinson: Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-10-30 15:43:27

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.