Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Esszéírás, kutatásmódszertan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAV29B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Esszéírás, kutatásmódszertan
A tantárgy neve (angolul): Essay Academic Writing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: gyakorlati jegyes
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Rosta Miklós

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy lerakja a hallgatók későbbi, egyetemi tanulmányaik során végzendő tudományos munkájának kutatásmódszertani alapjait. Ennek során bemutatjuk, illetve gyakoroljuk, hogy milyen tartalmi, szerkezeti, formai, stílusbeli követelményeknek kell megfelelnie egy tudományos műnek, így egy házi dolgozatnak, vagy a későbbi szakdolgozatnak. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a tudományos kutatás, dolgozatírás menetével, a kutatási kérdés kidolgozásától kezdve, az irodalomgyűjtésen, a hivatkozásokon át egészen a dolgozat szóbeli prezentálásáig, megvédéséig.

A tárgy keretében az alkalmazandó ismeretek átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók készségeinek és kompetenciáinak (többek között az íráskészség, a csoportos feladatvégzés, prezentációs és kommunikációs készség) fejlesztésére is.

Évközi tanulmányi követelmények: Az aláírás megszerzésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltétele a szemináriumokon való megjelenés és a csoportos munkában való részvétel. Az a hallgató, aki háromnál többször hiányzik, vagy nem vesz részt valamelyik hallgatói csoport munkájában, nem kaphat aláírást a félév során, s így nem teljesíti a tárgyat.

Csoportok alakítása:
A félév elején a hallgatók 3-3 fős csoportokat alkotnak. A csoportos munka során elvégzendő feladatok teljesítésére ezen csoportok keretei között kerül sor

A csoportos munka elemei:
A csoportoknak a félév során egy mini-kutatást kell elvégezniük, s ehhez kapcsolódóan az alábbi feladatokat kell teljesíteniük:
- Kutatási terv készítése (5 pont)
- Egy, a kutatási témához kapcsolódó tudományos cikk kritikai elemzése (5 pont)
- Hivatkozási házi feladatok elkészítése (2x5 pont)
- Két, a kutatási témához kapcsolódó tudományos cikk összehasonlító elemzése (5 pont)
- Irodalmi áttekintés készítése (5 pont)
- Kutatás eredményeinek prezentálása (20 pont)
- Házi dolgozat készítése a kutatás eredményeiből (50 pont)
- Összesen: 100 pont
Az egyes feladatokhoz tartozó részletes követelményeket és határidőket a szemináriumvezetők ismertetik.

Az első hat feladat határidőn túl történő leadása esetén a feladattal szerezhető pontszám 24 óránként 1 ponttal csökken. A házi dolgozat határidőn túl történő leadása esetén a dolgozattal szerezhető pontszám 24 óránként 10 ponttal csökken. A prezentáció annak meg nem tartása esetén nem pótolható.

A fentieken túl a szemináriumvezetőknek lehetőségük van arra, hogy a hallgatók órai aktivitását extra pontokkal jutalmazzák. Az a hallgató, aki a szemináriumokon rendszeres aktivitást mutat, legfeljebb 5 extra pontot szerezhet.

Vizsgakövetelmény: A tárgy jellege és szakmai tartalma miatt a hallgatók évközi munkájukkal gyakorlati jegyet szereznek.

Az értékelés módszere: A félév során szerzett pontszámok alapján a hallgató gyakorlati jegyet kap az alábbiak szerint:
- 0 - 55 pont: elégtelen (1)
- 56-66 pont: elégséges (2)
- 67-77 pont: közepes (3)
- 78-88 pont: négyes (4)
- 89-100 pont: jeles (5)

Tananyag leírása: 1. A tudományos dolgozatok célja, jellemzői
2. A kutatás kezdete: témaválasztás, kutatási kérdés, hipotézis
3. Kutatási kérdések, hipotézisek a gyakorlatban
4. A kutatás megtervezés, menete. Kutatási terv
5. Anyaggyűjtés, irodalmazás
6. Irodalmak feldolgozása, kritikai olvasás
7. A hivatkozás
8. Hivatkozás a gyakorlatban
9. A tudományos munka szerkezete, tartozékai és stílusa
10. A prezentáció technikája

Órarendi beosztás: Az órarendi beosztás minden félévben a Neptunban érhető el.

Kompetencia leírása: A hallgatók a félév során elsajátítják a tudományos dolgozatok készítéséhez szükséges alapismereteket, technikákat, készségeket. Emellett a kurzus hozzájárul a hallgatók prezentációs és kommunikációs, valamint csoportos feladatvégzési készségeinek fejlesztéséhez.

Félévközi ellenőrzések: A kurzus teljesítésének feltétele a szemináriumokon való részvétel. A félév során legfeljebb 3 hiányzás engedélyezett a szemináriumokról.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatók a félévközi feladataikat csoportokban végzik a fent meghatározottak, illetve a szemináriumvezetők tájékoztatása alapján.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Szabó Katalin [2002]: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
  • Babbie, Earl [2003]: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

  • Tomcsányi Pál [2000]: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllő
  • Majoros Pál [2008]: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest
  • Tóth László [2007]: Kritikai olvasás, kritikai gondolkodás - A fejlesztés alapjai, Pedellus Tankönyvkiadó
  • Fercsik Erzsébet [2002]: Dolgozatírás - felsőfokon. Krónika Nova Kiadó, Budapest
  • Kolodko, G. W. [2009]: Megatrendek. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  • Levitt, S. D. - Dubner, S. J. [2007]: Lökonómia. Európa Kiadó, Budapest
  • Yang, K. – Miller, G.J. (szerk.) [2008]: Handbook of Research Methods in Public Administration. CRC Press, London
Ajánlott irodalmak:
Tomcsányi Pál [2000]: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllő
Majoros Pál [2008]: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest
Tóth László [2007]: Kritikai olvasás, kritikai gondolkodás - A fejlesztés alapjai, Pedellus Tankönyvkiadó
Fercsik Erzsébet [2002]: Dolgozatírás - felsőfokon. Krónika Nova Kiadó, Budapest
Kolodko, G. W. [2009]: Megatrendek. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Levitt, S. D. - Dubner, S. J. [2007]: Lökonómia. Európa Kiadó, Budapest
Yang, K. – Miller, G.J. (szerk.) [2008]: Handbook of Research Methods in Public Administration. CRC Press, London
Kötelező irodalmak:
Szabó Katalin [2002]: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Babbie, Earl [2003]: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-07 15:50:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.