Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemkooperatív játékelmélet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemkooperatív játékelmélet
A tantárgy neve (angolul): Noncooperative Game Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4+0
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Analízis, Lineáris algebra,Valószínűségszámítás, Optimumszámítás
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Forgó Ferenc

A tantárgy szakmai tartalma: A játékelmélet kikristályosodott, legfontosabb fogalmainak, módszereinek és modelljeinek matematikai igényességgel felépített bemutatása.

Évközi tanulmányi követelmények: negyedéves zárthelyi, házi feladatok

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: negyedéves és év végi zárthelyi (40%), házi feladat megoldások (10%), szóbeli vizsga (50%) alapján: 0-39: elégtelen, 40-54: elégséges, 55-69: közepes, 70-84: jó, 85-100: jeles

Tananyag leírása: 1. Bevezetés. Normál forma. Dominancia, iterált szűkítés.
Nash egyensúly. Felcserélhetőség, stratégiai
ekvivalencia.
2. A Nash egyensúlypont egzisztenciája. Kevert bővítés.
3. A Nash egyensúlypont szimmetriája és unicitása.
4. A Nash egyensúlypont axiomatizálása.
5. Az extenzív forma. Információ és emlékezet. Átírás normál
formába.
6. Részjáték tökéletesség. Kevert és viselkedési
stratégiák.
7. Kétszemélyes, zérus-összegű játékok. Mátrix játékok.
8. Első negyedéves zárthelyi az első hat hét
anyagából
9. Racionalitás és korrelált egyensúly.
10.Tökéletes egyensúly, evolúciósan stabil egyensúly.
11.Nem teljes információs játékok.
12.Szekvenciális egyensúly.
13.Ismételt játékok.
14.Második negyedéves zárthelyi a második hat hét
anyagából.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Játékelméleti fogalmak megismerése.
Képesség játékelméleti modellek építésére, alkalmazására és elemzésére.
Felkészültség önálló kuatató munkára ezen a területen.

Félévközi ellenőrzések: negyedéves zárthelyik

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Írásban benyújtandó házi feladatok

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Forgó – Pintér – Simonovits – Solymosi: Játékelmélet,
  • elektronikus könyv (www.uni-corvinus.hu/opkut/)

Ajánlott irodalom:

  • Forgó – Szép – Szidarovszky: Introduction to the Theory of Games, Kluwer, 1999
  • Osborne – Rubinstein: A Course in Game Theory, MIT Press, 1994
Ajánlott irodalmak:
Forgó - Szép - Szidarovszky: Introduction to the Theory of Games, Kluwer, 1999
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Osborne - Rubinstein: A Course in Game Theory, MIT Press, 1994
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
Forgó - Pintér - Simonovits - Solymosi: Játékelmélet,

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.