Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Döntési módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK16B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Döntési módszerek
A tantárgy neve (angolul): Decision Methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bozóki Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy honlapja: Moodle

Ez az alkalmazásorientált tárgy a döntéselmélet alapvető fogalmait felhasználva a gazdasági döntésekben felhasználható módszerek bemutatására koncentrál. Ezen belül kiemelt szerepet kapnak a többszempontú döntési modellek és többszempontú csoportos döntési modellek. A módszertani háttér bemutatása után a gyakorlatokon a döntési technikák egyéni és csoportos felhasználását, interaktív számítógépes döntéstámogató rendszerek használatát sajátítják el a hallgatók.

Évközi tanulmányi követelmények: házi dolgozat, órai munka

Vizsgakövetelmény: negyedéves dolgozat, félév végi (második negyedéves) dolgozat

Az értékelés módszere: Negyedéves zárthelyi (35%)
Beadandó házi feladat + kiselőadás (15+5%)
Félév végi (második negyedéves) dolgozat (35%)
Órai munka (10%)

0-39: elégtelen,
40-54: elégséges,
55-69: közepes,
70-84: jó,
85-100: jeles

Tananyag leírása: 1-2. hét:
Bevezetés; példák döntési feladatokra; döntési modellek osztályozásai.
Döntéselméleti alapfogalmak; elemi döntési módszerek: dominancia, konjunktív, diszjunktív, maximin (pesszimista), maximax (optimista), lexikografikus.
Bizonytalanság melletti döntéshozatal; elemi módszerek: optimista, pesszimista, elmulasztott nyereség, maximum likelihood elv, várható pénzérték, várható elmulasztott nyereség. Döntési fa.

3-5. hét:
Preferencia relációk és rendezések, reprezentálhatóság. A preferenciák reprezentálhatósága: az értékelő függvény létezése (tétel és bizonyítás).
A Neumann-Morgenstern axiómarendszer. Egy a Neumann-Morgenstern axiómarendszerrel ekvivalens feltételrendszer.
A Neumann-Morgenstern axiómák levezetése egy alternatív feltételrendszerből (tétel és bizonyítás).
A hasznossági függvény létezése. Kockázati magatartások. A szentpétervári paradoxon. A Bernoulli-elv.

6-7. hét:
A többszempontú döntési modellezés lépései.
Analytic Hierarchy Process.
Szempontfa, páros összehasonlítás mátrix.
Konzisztens páros összehasonlítás mátrixok jellemzése (lineáris algebrai tételek, maximális sajátértékre vonatkozó tétel).
Inkonzisztens páros összehasonlítás mátrixok, a Perron-tétel, a Saaty-féle 10%-os szabály.
A maximális sajátérték és a mátrix mérete közötti egyenlőtlenség és bizonyítása.
A sajátvektor módszer.
Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok.

9-10. hét:
A PROMETHEE módszertan.
Általánosított szempontfüggvények.
A k-adik szempont szerinti Pk(Ai,Aj) értékekből felépített páros összehasonlítás mátrix.
Az összes szempontot figyelembe vevő P(Ai,Aj) értékekből felépített páros összehasonlítás mátrix.
Pozitív, negatív és nettó döntési folyamok.
Részleges és teljes rangsor.
A nettó döntési folyam dekompozíciója; az alternatívák, szempontok és a szempontsúlyok ábrázolása;
az alternatívák és szempontok reprezentációinak kapcsolata.

11-12. hét:
Szavazási módszerek
Az egyszerű többségi szavazás
Arrow lehetetlenségi tétele
A többségi reláció intranzitivitása

13. hét: Hallgatói kiselőadások

Szoftverek:
PriEst
PCMC
Visual PROMETHEE

Órarendi beosztás: hétfő 9:50-11:20, C.316. terem, előadás
hétfő 11:40-13:10, S.303. terem, szeminárium az egyik csoportnak
szerda 8:00-9:30 S.313. terem, szeminárium a másik csoportnak

Első óra: 2018. szeptember 10. hétfő

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: negyedéves dolgozat, órai munka, kiselőadás a házi dolgozatról, pozitív katalógus az előadáson (max. +5 pontért)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi dolgozat

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • A félév anyagát az alábbi könyvek és jegyzetek egyes fejezetei és alfejezetei alkotják:
 • Temesi József: A döntéselmélet alapjai, AULA, 2002, Budapest.
 • A hibajegyzék letölthető: http://www.sztaki.hu/~bozoki/oktatas/dontesimodszerek/hibajegyzek.pdf
 • Rapcsák Tamás: Többszempontú döntési problémák, egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék, 2007.
 • letöltés: http://www.oplab.sztaki.hu/tanszek/download/I_Tobbsz_dont_modsz.pdf
 • Rapcsák Tamás: Többszempontú döntési problémák II. - Esettanulmányok a WINGDSS szoftverrel, egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék, 2007.
 • letöltés: http://www.oplab.sztaki.hu/tanszek/download/II_Esettanulmanyok.pdf
 • Bozóki Sándor: Súlyozás páros összehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a többszempontú döntési feladatokban,
 • Ph.D. értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, 2006.
 • letöltés: http://www.sztaki.hu/~bozoki/BozokiPhDdissertation2006.pdf
 • Winston: Operációkutatás – Módszerek és alkalmazások, Aula Kiadó, 2003.
 • A döntésanalízis tárgy tematikája a 2. kötet 11. fejezetéhez (Döntések bizonytalanság esetén) és a fejezet végén található gyakorló feladatokhoz szorosan kapcsolódik.
 • A gyakorló feladatok megoldása letölthető: http://web.uni-corvinus.hu/~opkut/elibd/winston11.pdf

Ajánlott irodalom:

 • Kindler József, Papp Ottó: Komplex rendszerek vizsgálata – Összemérési módszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
 • Kindler József: Fejezetek a döntéselméletből, Aula Kiadó, Budapest, 1991.
 • Pápai Zoltán, Nagy Péter: Döntéselmélet szöveggyűjtemény, Aula Kiadó, Budapest, 1991.
 • Zoltayné Paprika Zita (szerk.): Döntéselmélet, Alinea Kiadó, Budapest, 2002.
Ajánlott irodalmak:
Kindler József, Papp Ottó: Komplex rendszerek vizsgálata - Összemérési módszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kindler József: Fejezetek a döntéselméletből, Aula Kiadó, Budapest, 1991.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
[10] Pápai Zoltán, Nagy Péter: Döntéselmélet szöveggyűjtemény, Aula Kiadó, Budapest, 1991.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
[11] Zoltayné Paprika Zita (szerk.): Döntéselmélet, Alinea Kiadó, Budapest, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
A félév anyagát az alábbi könyvek és jegyzetek egyes fejezetei és alfejezetei alkotják:
Temesi József: A döntéselmélet alapjai, AULA, 2002, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
A hibajegyzék letölthető:
Rapcsák Tamás: Többszempontú döntési problémák, egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék, 2007.
letöltés:
Bozóki Sándor: Súlyozás páros összehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a többszempontú döntési feladatokban,
Ph.D. értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, 2006.
letöltés:
Winston: Operációkutatás - Módszerek és alkalmazások, Aula Kiadó, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
A döntésanalízis tárgy tematikája a 2. kötet 11. fejezetéhez (Döntések bizonytalanság esetén) és a fejezet végén található gyakorló feladatokhoz szorosan kapcsolódik.
A gyakorló feladatok megoldása letölthető:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-05 13:42:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.