Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51EAK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Haladó pénzügytan
A tantárgy neve (angolul):Advanced Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+1
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kürthy Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Haladó Pénzügytan tárgy célja - a Pénzügy Mesterszak alapozó tárgyaként -, hogy az alapszakos Pénzügytan tárgy keretében elsajátított tudásra építve gyakorlatorientált módon nyújtson mélyebb betekintést a pénzügyi intézményrendszer működésébe. Egy olyan elemzési keretet ad, amely később sikerrel alkalmazható akár mikro-, akár makropénzügyi döntéshozatali szituációkban.

A fenntarthatóság szempontjai:
A makrogazdasági fenntartható egyensúlyi növekedés egyik kritikus pontja a pénzügyi szféra működése. A pénzügyi gondolkodás, optimalizálás néhány területen gyökeresen más, mint a közgazdasági, mivel itt egy látszólag korlátlanul rendelkezésre álló erőforrással - a teremtett pénzzel - való gazdálkodás alapjait kell megtanulni. A tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk azokkal a kockázatokkal, amelyek ehhez az optimalizáláshoz kapcsolódnak, s amelyek figyelmen kívül hagyása - ahogy több gazdaságtörténeti példán keresztül tapasztaltuk - veszélybe sodorhatja a fenntartható fejlődést.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a pénzteremtés-pénzmegsemmisülés folyamatát nyitott gazdaságban.
Ismeri a nemzetközi fizetési rendszerek működését, ezek likviditási korlátait.
Átlátja a pénzügyi közvetítőrendszer szereplőinek mérlegkapcsolatait, képes ezeknak a kapcsolatoknak a statikus és dinamikus elemzésére.
Ismeri a monetáris politikai döntéshozatal múltbeli és jelenlegi keretrendszerét.
Ismeri az egységes valutaövezetek elméleti és gyakorlati működési feltételeit.
Ismeri a fiskális politikai (költségvetési) döntéshozatal keretrendszerét.
Ismeri a makrofinanszírozási kapcsolatokat.

Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
Ismeri a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel közgazdaságtan sztenderd modelljeire, azok alkalmazhatóságára.
A pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl otthonosan mozog az olyan specializált témakörökben is, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank).


Képesség:
Képes a nemzetközi fizetési rendszerekben a fizetési műveletek nyilvántartására.
Képes arra, hogy a fizetési minták alapján rámutasson a nemzetközi fizetési rendszerek potenciális sérülékenységére, s javaslatot tegyen a sérülékenységek enyhítésére.
Képes a pénzügyi és gazdasági folyamatok, különösen a válságszituációk elemzésére.
Képes arra, hogy a makrogazdasági döntéshozók (jegybank, Pénzügyminisztérium) által készített jelentések, döntéshozatali anyagok információit mikropénzügyi (azaz banki, vállalati) elemzésekbe beépítse.
Képes az adórendszer illetve az egyes adónemek gyengeségeinek feltárására, az adóoptimalizálási lehetőségek feltérképezésére. Képes javaslatot tenni az adórendszer illetve az egyes adónemek gyengeségeinek javítására.

Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
Képes a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására.
Képes pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.


Attitűd:
Közgazdasági és pénzügyi elemző munkája során tudatosan használja a makropénzügyi folyamatokból kinyerhető információkat.
Figyelemmel követi a makropénzügyi döntéshozatalt, így a költségvetés, adózási döntéseket, a monetáris politika lépéseit.
Érdeklődik a makropénzügyi döntéshozók publikációs tevékenysége iránt.

Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: