Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Haladó pénzügytan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51NAK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó pénzügytan
A tantárgy neve (angolul): Advanced Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kürthy Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a makropénzügyi rendszer elméleti és gyakorlati működését mutatja be. A tantárgy célja egyrészt, hogy bővítse azt a tudást, amit a Hallgatók az alapképzés során makropénzügyekből megszereztek. Másrészt az elméleti összefüggéseket konkrét gyakorlati problémák megértésére, elemzésére használjuk.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumokra kijelölt irodalmak egyéni feldolgozása.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szemináriumi munka 20% (vizsgán nem javítható)
és
2 db zh: 40 - 40% (mindegyiken minimum 51%-ot el kell érni)
vagy
1 db összevont vizsga 80%

Aki a 2 db zh-t megírja, megajánlott jegyet kap, ami szóbeli vizsgán javítható.

Tananyag leírása: Az előadás-sorozat döntően az aktuális makropénzügyi problémákat, folyamatokat követi nyomon. A 2007-08as Nagy Pénzügyi Válság jelentősen megváltoztatta, amit addig a közgazdászok / pénzügyesek a makrogazdaság, a pénzügyi szektor működéséről illetve e kettő kapcsolatáról gondoltak. A válságot megelőző majd az azt követő eseménysorozat elemzésével tanulmányozzuk a monetáris politika elméletének és gyakorlatának változásait. Szorosan a témához kapcsolódik a közpénzügyi rendszer, azon belül az adórendszer előtt álló kihívások megértése. Megvizsgáljuk az egyes adónemek és a teljes adórendszer változásait a válság, a nemzetküzi gazdasági- és adóverseny illetve az integrációs folyamatok tükrében.

A szemináriumokon az előadások ill. rövid olvasmányok alapján azt vizsgáljuk, hogy a makropénzügyi menedzsment döntéseinek (pl. valamilyen monetáris politikai eszköz be- vagy kivezetése, adóemelés vagy állami hitelfelvétel) milyen mikroszintű hatásai vannak. A pénzügyi közvetítőrendszer ill. a reálgazdasági szereplők likviditási korlátainak feltárásával jobban érthetőbbé válik két jelenség: egyrészt, hogy az árakat, kamatokat, árfolyamokat miként befolyásolják a makrofolyamatok; másrészt, hogy melyek a potenciális instabilitás / válság gyökerei.


Órarendi beosztás: NEPTUN szerint

Kompetencia leírása: A pénzügyi rendszer egészének alapos elemzési képessége. A mikro- és makroszintű stabilitási kérdések közötti különbségek megértése.

Félévközi ellenőrzések: zárthelyi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A kötelező olvasmányok feldolgozása. Ezek alapján önálló elemzés készítése és véleményalkotás.

Szak neve: Pénzügy szak
Közgazdasági elemző szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Boros Eszter: Endogén egyensúlytalanságok egységes valutaövezetekben, BCE szakdolgozat, 2016.
 • Dedák Tibor: IMF-hitel versus jegybanki finanszírozás: van-e különbség?, Pénzügyi Szemle online, 2013.
 • Hosszú Zsuzsanna – dr. Várpalotai Viktor – Virág Barnabás: Pozitív mellékhatások – a monetáris politika növekedési következményei. MNB, 2016
 • Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE, Budapest, 2016.
 • Mehrling, Perry: The State as Financial Intermediary. Journal of Economic Issues. 2000/2
 • Nagy Márton – Palotai Dániel: Az MNB eszközeinek megújításával tovább csökkenti az ország sérülékenységét. MNB, 2015.
 • Nagy Márton - Virág Barnabás: Az MNB válaszol: Surányi György 9 tévedése. Portfólió, 2016.
 • Surányi György: Fedezetlen devizapozíciók. Súlyos gazdaságpolitikai hiba vagy természetes folyamat? Portfólió, 2009.
 • Surányi György: Cél és valóság: az MNB monetáris politika kudarcai. Portfólió, 2016.
 • Surányi György: Tévedések szomorú játéka. Portfólió, 2016.
 • Szécsényi Péter: A TARGET2 egyensúlytalanságok természete, TDK dolgozat, 2015.
 • A további olvasmányokat félév közben jelöljük ki.

Ajánlott irodalom:

 • Stigum, M. - Crescenzi, A. (2007): Stigum's Money Market. McGraw - Hill, New York. 1., 2., 3., 6., 7., 10., 12., és 13. fejezetek.
 • www.ft.com
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE, Budapest, 2016.
Szécsényi Péter: A TARGET2 egyensúlytalanságok természete, TDK dolgozat, 2015.

 
A tantárgy oktatói:

László Csaba, Dr. Surányi György, Dr. Varga Erzsébet Teréz, Kürthy Gábor

Utolsó módosítás: 2017-08-30 06:24:34

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
KE3+P2_G5Gyakorlat2018/19/1
KE3+P2_G3Gyakorlat2018/19/1
KE3+P2_G1Gyakorlat2018/19/1
KE3+P2_G6Gyakorlat2018/19/1
KE3+P2_G4Gyakorlat2018/19/1
KE3+P2_EElmélet2018/19/1László Csaba, Dr. Surányi György, Dr. Varga Erzsébet Teréz, Kürthy Gábor
KE3+P2_G2Gyakorlat2018/19/1
EElmélet2018/19/1
GGyakorlat2018/19/1


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.