Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Pénzügypolitika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51NAK23M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügypolitika
A tantárgy neve (angolul): Financial Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Pénzelmélet, pénzügyi modellek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bánfi Tamás György

A tantárgy szakmai tartalma: A monetáris politika intézményi kerete és eszközei, a monetáris politika elemzési módszerei, a fizetési mérleg és árfolyampolitik, a monetáris és költségvetési politika kölcsönös összefüggései. A feldolgozott tananyag tartalmazza az egyes témakörök elméleti és aktuális tárgyalását.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. A monetáris politika célrendszere
2. A monetáris politika csatornái, hatékonysága
3. Az utóbbi évtized hazai monetáris politikája
4. A fiskális és monetáris politika összehangolása
5. A nemzeti számlák rendszere (SNA)
6. Az SNA alrendszerei és a kapcsolódó pénzügyi statisztikai rendszerek
7 A fizetési mérleg alapfogalmai, a fizetési mérleg felépítése
8. Árfolyamrendszerek; a reálárfolyam számításának módszerei
9. Magyar árfolyampolitika az elmúlt évtizedekben
10. A költségvetés finanszírozásának egyes kérdései
11. Államadósság, a számbavétel metodikája
12. A magyar államadósság időbeli alakulása
13. A maastrichti feltételek konzisztenciája
14. Összefoglalás

Órarendi beosztás: NEPTUN szerint

Kompetencia leírása: A pénzügypolitika mélyebb összefüggéseinek elméleti és gyakorlati ismerete. Az aktuális események szakértői szemmel való vizsgálata.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Közgazdasági elemző szak, Bank és közpénzügyek szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Monetáris politika Magyarországon.
  • MNB éves jelentés és aktuális szakcikkek
  • Aktuális folyóiratcikkek és tanulmányok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Monetáris politika Magyarországon
MNB éves jelentés és aktuális szakcikkek

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2
EElmélet2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.