Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK26M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzelmélet, pénzügyi modellek
A tantárgy neve (angolul):Theory of Money and Financial Modelling
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 1
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Haladó pénzügytan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bánfi Tamás György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az alapvető pénzelméleti iskolák ismerete, a modellezési készség fejlesztése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A makrogazdasági fenntartható egyensúlyi növekedés egyik kritikus pontja a pénzügyi szféra működése. A pénzügyi gondolkodás, optimalizálás néhány területen gyökeresen más, mint a közgazdasági, mivel itt egy látszólag korlátlanul rendelkezésre álló erőforrással - a teremtett pénzzel - való gazdálkodás alapjait kell megtanulni. A tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk azokkal a kockázatokkal, amelyek ehhez az optimalizáláshoz kapcsolódnak, s amelyek figyelmen kívül hagyása - ahogy több gazdaságtörténeti példán keresztül tapasztaltuk - veszélybe sodorhatja a fenntartható fejlődést.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a legfontosabb pénz iskolák (egyszerű mennyiségi pénzelmélet, jövedelmi pénzelméletek, keynesi és monetarista pénzelméletek) tanításait.
Ismeri a pénz és a pénzügyi rendszer kialakulásának folyamatát a primitív pénztől kezdve az árupénzeken át a modern hitelpénzrendszerig.
Ismeri a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer / árfolyamrendszer egyensúlyi összefüggéseit.
Ismeri azokat a modellezési eljárásokat, amelyekkel a pénz és a pénzügyi rendszer a közgazdasági elméletekbe építhető.

Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
Rendelkezik a közgazdaságtan területén jelentkező problémák beazonosításához és megoldásához szükséges szakértői tudással.
Ismeri a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel közgazdaságtan sztenderd modelljeire, azok alkalmazhatóságára.


Képesség:
Képes arra, hogy nemzetgazdasági és nemzetközi pénzrendszer struktúráját átlássa, azok működéséből információkat nyerjen.
Képes a hitelpénzrendszer modellezésére.
Képes összekapcsolni a makropénzügyi folyamatokat a mikroszintű intézmények (vállalatok, bankok, költségvetési szervek) gazdálkodásával.

Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
Képes a társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú elemzésére, önálló megfogalmazására.
Képes pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.


Attitűd:
Nyitott az új pénzelméleti összefüggések megismerése iránt, azokat integrálja a megszerzett közgazdasági / menedzsment tudásába.
Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.
Ismeri a közgazdaságtani elemzés alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.
Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: