Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK29M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Makropénzügyi menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Macro-financial management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 1
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Pénzelmélet, pénzügyi modellek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kürthy Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A pénzügypolitika mélyebb összefüggéseinek elméleti és gyakorlati ismerete. Az aktuális események szakértői szemmel való vizsgálata.

A fenntarthatóság szempontjai:
A makrogazdasági fenntartható egyensúlyi növekedés egyik kritikus pontja a pénzügyi szféra működése. A pénzügyi gondolkodás, optimalizálás néhány területen gyökeresen más, mint a közgazdasági, mivel itt egy látszólag korlátlanul rendelkezésre álló erőforrással - a teremtett pénzzel - való gazdálkodás alapjait kell megtanulni. A tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk azokkal a kockázatokkal, amelyek ehhez az optimalizáláshoz kapcsolódnak, s amelyek figyelmen kívül hagyása - ahogy több gazdaságtörténeti példán keresztül tapasztaltuk - veszélybe sodorhatja a fenntartható fejlődést.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a monetáris politikai, fiskális politikai és jövedelempolitika döntéselőkészítés és döntéshozatal folyamatait.
Ismeri azokat a pénzügypolitikai dillemákat, amelyekkel a nemzetgazdasági és nemzetközi szervezetek (jegybankok, költségvetési intézmények, felügyelő és szabályozó szervek) szembesülnek.

Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
Rendelkezik a közgazdaságtan területén jelentkező problémák beazonosításához és megoldásához szükséges szakértői tudással.
Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatok és folyamatok vizualizációjának módjait, ideértve az infokommunikációs technológia által nyújtott lehetőségeket is.


Képesség:
Képes a pénzügyi és közgazdasági információk alapján megfontolt pénzügypolitikai elemzések készítésére és döntéshozatalra.
Megérti a pénzügypolitikai intézmények által publikált jelentéseket, és azokat saját döntéseinek előkészítésénél felhasználja.

Képes a társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú elemzésére, önálló megfogalmazására.
Képes magyar és idegen nyelven elméleti, módszertani és ténybeli forrásokat feltárni, szakterületének, a szakterület szerint releváns kapcsolódó tudományoknak a szakmai közleményeit követni.
Képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a megoldás megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági szereplők számára szakmai tanácsadásra.


Attitűd:
Nyitott a pénzügypolitikai dilemmák befogadására, azok mérlegelésére.
Nyomon követi a monetáris és fiskális politikai szervek publikációs tevékenységét és döntéshozatali folyamatát.

Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
Ismeri a közgazdaságtani elemzés alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.
Problémacentrikus látásmóddal, problémamegoldó gondolkodással rendelkezik, kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: