Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4ST14EAK19M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Ökonometria
A tantárgy neve (angolul):Econometrics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Fejezetek a matematikából
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Keresztély Tibor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a keresztmetszeti és idősoros adatsorok modellezésének főbb módszereivel. Az előadások ezen módszerek elméleti alapjait ismertetik, míg a gyakorlatok során ezeket a diákok valós adatokon, ökonometriai-statisztikai programcsomagok segítségével maguk is alkalmazzák. A tananyag magában foglalja a keresztmetszeti modellek specifikálását, paraméterbecslését és specifikációanalízisét, a dichotóm változójú modellekkel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, vala-mint az egyváltozós idősorelemzés alapjait. Az ezek során kapott eredményeket a hallgatók a félév végére pontosan tudják interpretálni, képesek javaslatokat tenni a paraméterbecslési eljárások módosítására, illetve a specifikáció megváltoztatására a modell illeszkedésének javítása érdekében, valamint becslést és előrejelzést készíteni a modellek alapján.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az órai példák és a tananyag alapvetően digitálisan áll rendelkezésre. A gyakorlatokat számítógépteremben tartjuk, az órákon használt képletgyűjteményt digitálisan tesszük közzé. A házi dolgozatokat elektronikusan kérjük a hallgatóktól.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
Rendelkezik a statisztika és az ökonometria alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
Birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
Ismeri és értő módon használja az ökonometriai elemzések fogalomrendszerét.
Ismeri azokat a modellépítési, információ-gyűjtési, információ-feldolgozási, valamint elemzési módszereket, amelyek segítségével a releváns gazdasági kérdések megválaszolhatók.


Képesség:
Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
Képes releváns gazdasági kérdések helyes beazonosítására, azok elemzésen és előrejelzésen alapuló, szakmailag elfogadható szintű megválaszolására.
A releváns gazdasági probléma megoldásához képes megválasztani az adekvát fogalmi és módszertani elemeket.
Képes arra, hogy eredményeit az elvárt szakmai színvonalon, érthetően és világosan prezentálja.


Attitűd:
Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.
Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt.
Betartja a tudományos élet és munkavégzés szakmai, etikai normáit.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: