Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Ökonometria

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14EAK19M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ökonometria
A tantárgy neve (angolul): Econometrics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Keresztély Tibor

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus a gazdasági döntéseket alapozó statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségeivel, alkalmazhatósági követelményeivel és a tárgyalt módszerek elméleti alapjaival ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy a gazdasági és társadalmi jelenségek keresztmetszeti és idősoros elemzéséhez, előrejelzéséhez nyújt kvantitatív ismereteket.

Évközi tanulmányi követelmények: 1) A szorgalmi időszakban az előre megadott gyakorlatokon írt 3 darab röpdolgozat teljesítése melyekből a legrosszabb elhagyásra kerül. A gyakorlaton nem teljesített röpdolgozat más időpontban és módon nem pótolható, hozzájárulása a végső jegyhez nem javítható, végleges.
2) Empirikus adatállományra épülő feladatsor megoldása kis csoportban benyújtott
házi dolgozat és prezentáció formájában, ökonometriai-statisztikai programcsomag alkalmazásával.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgaidőszakban kijelölt helyen és időben lebonyolított zárthelyi vizsgadolgozat eredményéhez hozzáadódik a röpdolgozatokkal és a házi dolgozattal elért pontszám.

Tananyag leírása: Ökonometria alapfogalmai, induktív statisztika és kétváltozós lineáris regresszió, többváltozós lineáris regresszió, OLS és mintavételi vonatkozásai, a standard lineáris modell modellfeltevései, modellfeltevések feloldása és modellszelekció, heteroszkedaszticitás és multikollinearitás következményei, tesztelése, modellspecifikáció és dummy változók és interakciók használata. Determinisztikus, stacionárius idősorok, autoregresszív és mozgóátlagolású ARIMA modellek.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Gretl ökonometriai programcsomag használata keresztmetszeti és idősoros adatokon.

Félévközi ellenőrzések: A szorgalmi időszakban az előre megadott gyakorlatokon írt 3 darab röpdolgozat teljesítése melyekből a legrosszabb elhagyásra kerül.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Empirikus adatállományra épülő feladatsor megoldása kis csoportban benyújtott
házi dolgozat és prezentáció formájában, ökonometriai-statisztikai programcsomag alkalmazásával.

Szak neve: pénzügy (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Statisztika Tanszék www.uni-corvinus.hu/statisztika honlapján közölt irodalmak

Ajánlott irodalom:

  • Ramanathan, R. (2002). Introductory econometrics with applications.
  • Wooldridge, J. M. (2015). Introductory econometrics: A modern approach. Nelson Education.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-11 13:23:15

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.