Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4ST14NAK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A következtető statisztika elmélete és gyakorlata
A tantárgy neve (angolul):Theory and Practice of Statistical Inference
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Oravecz Beatrix

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgyat felvevő hallgatók megismerkednek a következtető (induktív) statisztikának azokkal az elveivel és módszereivel, amelyek a gyakorlati munka során a leggyakrabban előfordulnak. Ezek az eljárások képezik a számítógépes statisztikai programok alapját, ezekre épülnek a statisztikai modellek (regressziós modellek, sokváltozós modellek stb.) becslései és ellenőrző fázisai, de ezek a becslési és hipotézisvizsgálati eljárások a közgazdászok napi gyakorlatában gyakran önállóan is megjelennek.

A fenntarthatóság szempontjai:
.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók tisztában vannak az alkalmazott módszerek elméleti (matematikai-statisztikai) hátterével, azok előnyeivel és korlátaival.
Ismerik a statisztikai következtetéselmélet alapvető eszközeit.
Tisztában vannak a különböző mérési szintű változók becslési, hipotézisvizsgálati és regressziós modellekben történő kezelésének alapvető sajátosságaival.
Tisztában vannak a statisztikai modellek becslési módszereivel.
Ismerik a regressziós modellekhez, sokváltozós elemzésekhez szorosan kapcsolódó hipotézisvizsgálati eljárásokat.


Képesség:
Képesek a gyakorlati problémákat a tanult módszerek keretrendszerében azonosítani, a problémának és a rendelkezésre álló adatoknak megfelelően megoldás(i lehetőségeke)t kidolgozni, megvalósítani.


Megszerzett tudásuk alapján képesek a módszerek továbbgondolására, az új feladatok keretbe helyezésére, feldolgozására.

Képesek a kapott eredményeket interpretálni, értelmezni, mindezeket értelemszerűen, a kontextusnak megfelelően prezentálni.

Képesek a tanult becslési módszerek, hipotézisvizsgálati elvek helyes használatára, kompetenciával rendelkeznek a tanultakhoz hasonló komplexitású feladatok önálló feldolgozására, megoldására.


Attitűd:
A hallgatók felismerik, hogy a gyakorlati életet elárasztó komplex induktív statisztikai problémák esetén adekvát megközelítés alkalmazásával jól értelmezhető, kézzel fogható és átlátható eredményeket kaphatóak.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: