Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Módszertani tárgy

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14NAK22M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Módszertani tárgy
A tantárgy neve (angolul): Methodology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: szak kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Sugár András

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a szakmájuk gyakorlásához nélkülözhetetlen gazdaság- és társadalomstatisztikai adatok, mutatószámok felkutatására, értelmezésére, felhasználására saját kutatásaikban, illetve mindennapi munkájuk során. A tárgy megismerteti a hallgatókat az alapvető makrogazdasági elemző módszerekkel, lehetőséget biztosít ezen elemzési módszerek gyakorlati alkalmazására.

Évközi tanulmányi követelmények:  félévközi munka értékelése: félévközi tanulmány (16 pont),
szemináriumi prezentáció (16 pont)

Vizsgakövetelmény: a félév végi vizsgadolgozat eredménye (68 pont).

Az értékelés módszere: A hallgatók team-munkában egy előre egyeztetett módszertani kérdést feldolgoznak, a témából egy körülbelül 10 oldalas tanulmányt készítenek. A félév végén a kutatás eredményeit egy 20-25 perces prezentáció keretében ismertetik. A félév végi vizsgadolgozat – melynek megírására a félév végi vizsgaidőszakban a hatályos TVSz szerint meghirdetett időpontokban kerülhet sor – az egész félév anyagát felöleli. E dolgozat írására a NEPTUN rendszerben kell jelentkezni.

Tananyag leírása: A gazdaság- és társadalomstatisztika célja és szerepe a gazdaságelemzésben és a rövid távú konjunktúramutatók
A gazdaság- és társadalomstatisztika mint szakstatisztikák: hasonlóságok és különbségek, adatszerzési források és módszerek. Hivatalos statisztikai szolgálat Magyarországon és az EU-ban, szerepe az EU-ban.
Makrogazdasági előrejelzés modellekkel (IMF, OECD, EU, PM, MNB modelljei). Bizalmi indexek, konjunktúramutatók, (kulcsindikátor, kompozit indikátor, objektív vs. szubjektív mérőszámok). Leading indikátorok, rövidtávú statisztikák (STS), gyorsbecslések. A leading indikátorok készítésének módszertani alapjai. Egyszerű előrejelzési módszerek. A kérdőíves felmérések módszertana, az eredmények feldolgozása és interpretálása.
A bruttó hazai termék fogalma és mérése
A GDP mint a legfontosabb teljesítménymutató számításának módszertana. A negyedéves GDP meghatározása, a gyorsbecslés és a későbbi adatközlések metodológiai eltérései, adatrevíziós politika. GDP számítás folyó és változatlan áron, volumen és árindex számítás, a láncolás módszere.
A Nemzeti Számlarendszer alapelvei és a termelés statisztikája
a.) A nemzeti számlák, mint a makrogazdasági jelenségek számszerűsítésének kerete; a rendszer logikája, alapelvei, szabályai és alapvető kategóriái.
b.) A termelés statisztikája.
A termelési oldal fogalma, lehatárolása. Kibocsátás, hozzáadott érték, folyó termelő felhasználás. Tevékenységi és termék-osztályozások. A piaci és nem piaci termelés mérése. A termelés ágazati sajátosságai, termelési konjunktúra-mutatók.
A Nemzeti Számlarendszer: a felhasználás és a jövedelmek statisztikája
c) A felhasználás statisztikája
A felhasználási oldal fogalma, lehatárolása. A végső felhasználás fogalma. A fogyasztás és a felhalmozás szerkezete, export, import.
d) A jövedelmek statisztikája
A tulajdonosi szektorok elhatárolása. A jövedelem fogalma és főbb kategóriái. A szektorszámlák szerkezete, elsődleges és másodlagos jövedelemelosztás. Jövedelemtranszferek, adók, tulajdonosi jövedelmek, rendelkezésre álló jövedelem.
A Nemzeti Számlarendszer: SUT integrálás és nemzetközi összehasonlítás
e) Forrás és felhasználás táblák: SUT integrálás
f) Nemzetközi összehasonlításra alkalmas mutatók: PPS és PPP alapú mérőszámok
Az állam számlái
Az állami szektor elhatárolása, alszektorok, alapstatisztikák. A pénzforgalmi (GFS) és az eredményszemléletű (ESA) típusú elszámolás közötti különbségek. A túlzott deficit eljáráshoz kapcsolódó (EDP) jelentés tartalma. Az állami újraelosztás és a fenntarthatóság elemzése az ismertetett mutatók alapján: egyensúlyi mutatók és eladósodottság.
A gazdasági szektor számlái és a rejtett gazdaság
A vállalati adóbevallások (TÁSA) alapján készült adatbázis és egyéb szakstatisztikák ismertetése. Pénzügyi és nem-pénzügyi vállalatok, bruttó kibocsátás, hozzáadott érték, termelékenységi mutatók. Külföldi tulajdonú vállalatok elszámolásának sajátosságai, ágazati jellemzők, méretnagyság szerinti elhatárolások, kis- és középvállalatok, vállalati rangsorok (TOP 100). A szektor elemzési lehetőségei a pénzügyi, statisztikai mutatók alapján.
A rejtett gazdaság és számszerűsítésének lehetőségei, közvetlen és közvetett módszerek. Diszkrepancia-módszer, bottom-up eljárás, indikátorok alkalmazása, kérdőíves felmérések, OECD-módszertan. A rejtett gazdaság makrogazdasági hatásai. A nem megfigyelt gazdaság kiterjedtségének nemzetközi összehasonlítása.
A külföldi szektor számlái és a fizetési mérleg
A külföld számláinak sajátosságai. A fizetési mérleg statisztika helye a nemzeti számlák rendszerében, a különböző adatforrások konzisztenciájának kérdései. Folyó fizetési mérleg, tőkemérleg, pénzügyi mérleg. A közvetlen tőkebefektetések mérése és szerepe. Speciális események, tranzakciók elszámolása a fizetési mérlegben.
A háztartási szektor számlái
A háztartási szektor fogalma, a háztartási szektorszámla szerkezete. A háztartási szektor elsődleges és másodlagos jövedelmei, lakossági fogyasztás, felhalmozás, megtakarítási hajlandóság, nettó megtakarítási pozíció. A háztartási szektor jellemzése a szektorszámla alapján. A fogyasztási magatartásra ható tényezők számszerűsítése.
Demográfia és a munkaerő piac
A népesség alakulásának hosszú távú alakulása és szerkezeti jellemzői. Statisztikai adatforrások, „elöregedési”, egészségügyi problémák és modellezésük. Születési és halálozási arányszámok, fertilitási mutatók.
Az intézményi statisztika és a lakossági munkaerő-felvétel jellemzőinek és különbségeinek ismertetése. Bértarifa adatbázis. A munkaerőpiac elemzési lehetőségei.
A társadalmi jól-lét gazdasági dimenziója: lakossági jövedelmek elemzése mikroszintű adatok alapján
A lakossági jövedelmek belső jellemzői, mikroszintű statisztikák (Háztartási, Költségvetési és Életmód Felvétel, EU-SILC), a jövedelemegyenlőtlenségek mérőszámai, elemzési lehetőségek mikroszintű információk alapján. A szegénység mérése, szegénységi mutatók.
A társadalmi jól-lét fenntarthatósági és társadalmi dimenziói
A környezeti fenntarthatóság mutatói. Lokális és globális környezeti fenntarthatóság. Gazdasági növekedés és ökológiai lábnyom.
A GDP-n túli mutatók szerepe a fejlettség és a fenntarthatóság mérésében. Human Development Index, laekeni indikátorok, az Eurostat és a Központi Statisztikai Hivatal szakstatisztikái. A társadalmi jól-lét egyéb indikátorai (a környezet állapotát jellemző mutatók, boldogság-index stb.). A lakáshelyzet, az egészségügyi ellátottság és a közbiztonság jellemzésének lehetséges indikátorai. A fenntartható fejlődés modellezési lehetőségei.
Infláció, monetáris statisztika
Az infláció mérésének eszközei: harmonizált fogyasztói árindex, maginfláció, adószűrt mutatók. Nemzetközi összehasonlíthatóság. A Magyar Nemzeti Bank adatközlései, a monetáris politikát jellemző főbb statisztikák. Az inflációs előrejelzések módszertani alapjai.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hüttl A. - Vita L.: Gazdaságstatisztika
  • Moodle anyagok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Hüttl A. - Vita L.: Gazdaságstatisztika

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.