Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Keresztmetszeti és panel ökonometria

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14NAK23M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Keresztmetszeti és panel ökonometria
A tantárgy neve (angolul): Cross-sectional and Panel Econometrics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: operatív tanterv szerint
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Sugár András

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a keresztmetszeti és panel ökonometriának azokkal az elveivel és módszereivel, amelyek a gyakorlati munka során a leggyakrabban előfordulnak. Ezek az eljárások képezik a kvantitatív modellezés alapját, erre alapozva lehet közgazdasági ok-okozati modelleket számszerűsíteni.

Évközi tanulmányi követelmények: Az első negyedév anyagából házi dolgozat készítése az elvárás. A házi dolgozat keresztmetszeti adatok alapján készüljön, legalább 50-60 megfigyelés alapján. A dolgozatnak tartalmaznia kell röviden a probléma leírását, az X változókat (kiindulásképpen legalább 5-6 változó), a modellt, és értelmezését. Excelben az alapadatok is szükségesek. A dolgozat 5-10 oldal legyen. A dolgozattal max 30 pont szerezhető.

Vizsgakövetelmény: A vizsgajegy a házi dolgozat és egy félév végi – maximálisan 70 pontos – vizsgadolgozat eredményén alapszik. A vizsgadolgozat 25 darab tesztkérdésből és 2-4 példából áll. A tesztkérdésekkel 25, a példákkal 45 pont szerezhető maximálisan.

A vizsgadolgozat írása során megengedett a kötelező irodalom és az ahhoz készült képletgyűjtemény EREDETI (nem fénymásolt!) példányainak, valamint a foglalkozások teljes diasorozatának használata.

Az értékelés módszere: Értékelési skála:
Szerzett pontszám Osztályzat
– 54 elégtelen (1)
55 – 64 elégséges (2)
65 – 79 közepes (3)
80 – 89 jó (4)
90 – jeles (5)

Tananyag leírása: Bevezetés, alapok, kétváltozós regresszió
Becslés, hipotézisvizsgálat a regresszióban, outlierek
Többváltozós regresszió, lényeges változók kihagyása, stabilitási próbák, korrelációs elemzések, dummy változók
Heteroszkedaszticitás és kezelése
Multikollinearitás, mutatószámok, főkomponenselemzés
Logisztikus regresszió és általánosításai
Az OLS-becslés átismétlése (levezetés, mintavételi tulajdonságok). Kiterjesztés általános hibakovarianciamátrixra, a GLS.
Instrumentális változós (IV) becslés és a kétfázisú legkisebb négyzetek módszere (TSLS).
Paneladatok fogalma, egyszerű panel-modellek (IPCS, pooled OLS, DID becslő)
Fix és random hatású W2
Többegyenletes modellek, SUR-regresszió, szimultaneitás I
Többegyenletes modellek, SUR-regresszió, szimultaneitás II.
Haladó panel modellek

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: l. előbb

Félévközi ellenőrzések: l. előbb

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: l. előbb

Szak neve: Közgazdasági elemző

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika közgazdászoknak (kijelölt részek). KSH, Budapest, 2006.
  • Maddala G. S. : Bevezetés az ökonometriába Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2004.
  • Wooldridge J. M.: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press, 2010.

Ajánlott irodalom:

  • Wooldridge J. M:: : Introductory Econometrics – A Modern Approach. South-Western, 2013.
  • Hill R. C., Griffiths W. E., Lim G. C.: Principles of Econometrics. John Wiley and Sons, 2011.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika közgazdászoknak (kijelölt részek). KSH, Budapest, 2006.
Maddala G. S. : Bevezetés az ökonometriába Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2004.
Wooldridge J. M.: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press, 2010.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-02-11 12:57:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.