Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4ST14NAK23M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Keresztmetszeti és panel ökonometria
A tantárgy neve (angolul):Cross-sectional and Panel Econometrics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:operatív tanterv szerint
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Sugár András

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a keresztmetszeti és panel ökonometriának azokkal az elveivel és módszereivel, amelyek a gyakorlati munka során a leggyakrabban előfordulnak. Ezek az eljárások képezik a kvantitatív modellezés alapját, erre alapozva lehet közgazdasági ok-okozati modelleket számszerűsíteni. A tárgy megalapozza a Közgazdasági elemző mesterszakon tanított további elemzési, modellezési tárgyak módszereit is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tananyag és példák digitálisan állnak rendelkezésre. Az órákon is alapvetően számítógépes példamegoldás, értelmezés történik. A félév végi számonkérés is gépteremben, számítógépen történik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
• Ismeri a problémafelismerés-, -megfogalmazás- és -megoldás, az információgyűjtés- és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes módszereit és azok korlátait.
• Ismeri és érti a közgazdaságtanban és üzletben használt a korszerű, elméletileg igényes ökonometriai módszereket és azok korlátait.
• Ismeri és érti a közgazdaságtan és üzlet releváns információgyűjtési, információelemzési és problémamegoldási módszereit, ezek alkalmazási feltételeit, valamint a közgazdasági elemzésekben használható számítástechnikai eszközök lehetőségeit és korlátait.
• Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatok és folyamatok vizualizációjának módjait, ideértve az infokommunikációs technológia által nyújtott lehetőségeket is.


Képesség:
• Képes önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat megfogalmazni, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
• Képes a feltárt szakmai forrásokat, adatokat rendszerezni, kritikailag elemezni, ehhez korszerű infokommunikációs technológiai eszközöket felhasználni, elemzései során az igényes statisztikai és modellezési módszerekre támaszkodni.


Attitűd:
• Ismeri a közgazdaságtani és üzleti elemzés alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.
• Problémacentrikus látásmóddal, problémamegoldó gondolkodással rendelkezik, kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: