Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Statisztika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14NAK29B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztika
A tantárgy neve (angolul): Statistics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Matematikai alapok I
A tantárgy típusa: kötelező törzstárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Sugár András

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja kettős:
1. A hallgatók készség szinten sajátítsák el a szakmájuk gyakorlásához szükséges
• statisztikai adatok, mutatószámok értését,
• a statisztikai adatszerzés, adatelemzés legfőbb elveit,
• a leíró statisztika eszköztárát és alkalmazását.
2. A tárgy megalapozza az Ökonometria I és II, valamint a szaktárgyakban előforduló módszerek használatát, illetve a mester szintű oktatást.

Évközi tanulmányi követelmények: Az év végi jegy két részeredményéből adódik össze. Az évközi számonkérés során 32, a félév végi vizsgán 68 pont, összesen 100 pont szerezhető.Évközben 3 zh-t iratunk.
A három dolgozat pontszáma közül a két legjobb eredmény számít automatikusan a félév végi pontszámba, azaz maximum 32 pont szerezhető a félévközi számonkérés során. A meg nem írt dolgozatok pótlása, illetve a megírt dolgozatok javítása – semmilyen indokkal – nem lehetséges. A félévközi dolgozatokból szerzett pontszám ismételt vizsga esetén is beszámításra kerül. A hallgatók turnusokba és termekbe történő pontos beosztása a dolgozatírást megelőző héten a Moodle rendszerben tekinthető meg. Erre a három dolgozatra a NEPTUN rendszeren keresztül nem kell jelentkezni.

Vizsgakövetelmény:  összevont dolgozat a vizsgaidőszakban a félév teljes anyagából, maximum 68 pont. A dolgozat teszt részén 50% elérése minimumkövetelmény.

Az értékelés módszere: A félév végi osztályzat a kijelölt időpontokban megírt dolgozatok összesített eredményén alapszik.
Értékelési skála:
Pontösszeg Osztályzat
– 54 elégtelen (1)
55 – 64 elégséges (2)
65 – 79 közepes (3)
80 – 89 jó (4)
90 – jeles (5)


A tanszék fenntartja a jogot arra, hogy a zárthelyi dolgozatokban kellő indoklás vagy részletezés nélkül található – egyébként helyes – megoldásokat csak megfelelő szóbeli kiegészítő indoklás után fogadja el teljes értékű megoldásnak.

A tárgy oktatásával kapcsolatos minden további kérdéssel a gyakorlatvezetőkhöz, a tárgy előadójához, illetve a tárgyfelelőshöz lehet fordulni.

Tananyag leírása: A statisztikai módszertan alapfogalmai. Adatszerzési és adathasznosítási módok, adatforrások. Adatok, mutatószámok és pontosságuk. Statisztikai elemzés egyszerű eszközei: rendezés és osztályozás egy ismérv szerint, viszonyszámok, táblák, grafikus ábrázolás.
Egy mennyiségi ismérv szerinti elemzések. Kvantilis értékek. A mennyiségi sorok grafikus ábrázolása. A gyakorisági eloszlások jellegzetességei. Helyzeti középértékek, főbb tulajdonságaik.
Átlagok. Szóródási mutatók. Momentumok. A gyakorisági eloszlások alakmutatószámai.
Koncentráció elemzése
Heterogén sokaságok vizsgálata részekre bontva
Az ismérvek közötti kapcsolat fogalma és fajtái.
A vegyes kapcsolat.
Az asszociáció. A korreláció és regressziószámítás.
A rangkorreláció.
Heterogén sokaságokra számított intenzitási viszonyszámok (és átlagok) térbeli és időbeli összehasonlítása. Standardizálás.
Demográfia
Az érték-, ár- és volumenindex számítás alapjai. Aggregát- és átlag-formák. A Laspeyres- és a Paasche-féle indexek eltérése.
Index-összefüggések. Árollók. Rész- és főindexek.
Több időszak közötti összehasonlítás.
Nemzeti elszámolások, GDP, implicit árindex, Területi összehasonlítások. Átlagárak összehasonlítása. Indexszámítás a gyakorlatban.
Idősorok elemzése I.
Idősorok elemzése II.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: l. évközi tanulmányi követelményeknél

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Alklamazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Hunyadi  Vita: Statisztika I., Aula 2008
  • 2. Digitális tananyag (Példatár és feladatgyűjtemény, Előadás vázlatok) Moodle
  • 3. Statisztikai képletek és táblázatok, Aula 2008, illetve ennek az egyetemi nyomdában reprodukált változata.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Hunyadi - Vita: Statisztika I., Aula 2008
Statisztikai képletek és táblázatok, Aula 2008, illetve ennek az egyetemi nyomdában reprodukált változata.

 
A tantárgy oktatói:

Oroszné Dr. Csesznák Anita Ilona

Utolsó módosítás: 2018-06-12 18:18:24

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Oroszné Dr. Csesznák Anita Ilona
GGyakorlat2018/19/2Oroszné Dr. Csesznák Anita Ilona
G0Gyakorlat2018/19/2
E0Elmélet2018/19/2
G2Gyakorlat2018/19/2Oroszné Dr. Csesznák Anita Ilona
G1Gyakorlat2018/19/2Oroszné Dr. Csesznák Anita Ilona


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.