Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Statisztika II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14NAK31B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztika II.
A tantárgy neve (angolul): Statistics II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévek
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Matematikai alapok I és II, Statisztika I
A tantárgy típusa: kötelező törzstárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Sugár András

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a szakmájuk gyakorlásához szükséges induktív statisztikai módszerek használatára, és megalapozza a szaktárgyak tanulásában előforduló módszerek alkalmazását.

Évközi tanulmányi követelmények: 1. Évközben 3 zh írása meghatározott időpontokban (MOODLE szerint)
A három dolgozat pontszáma közül a két legjobb eredmény számít automatikusan a félév végi pontszámba, azaz maximum 22 pont szerezhető a félévközi számonkérés során. A meg nem írt dolgozatok pótlása, illetve a megírt dolgozatok javítása – semmilyen indokkal – nem lehetséges. A félévközi dolgozatokból szerzett pontszám ismételt vizsga esetén is beszámításra kerül. A hallgatók turnusokba és termekbe történő pontos beosztása a dolgozatírást megelőző héten a Moodle rendszerben tekinthető meg. Erre a három dolgozatra a NEPTUN rendszeren keresztül nem kell jelentkezni.
5.) A számítógépes ismeretek számonkérése céljából regressziószámítás témakörben házi dolgozatot kell készíteni. A házi dolgozat leadási határideje a félév vége. A házi dolgozattal maximum 11 pont szerezhető. A dolgozattal kapcsolatos tudnivalókat előadáson ismertetjük majd.

Vizsgakövetelmény: összevont dolgozat a vizsgaidőszakban a félév teljes anyagából, 67 pont.

Az értékelés módszere: A félév végi osztályzat a kijelölt időpontokban megírt dolgozatok, valamint a házi dolgozat összesített eredményén alapszik. A dolgozatokkal maximálisan 100 pont szerezhető.

A félév végi dolgozat írására a NEPTUN-rendszeren keresztül kell jelentkezni a mindenkori jelentkezési és jelentkezésmódosítási szabályok szerint, az erre a célra megadott vizsgaidőpontok valamelyikére. A dolgozatírás adott napon belüli idő- és terembeosztása a tanszéki hirdetőtáblán és a honlapon tekinthető meg a dolgozatírás napját közvetlenül megelőző munkanapon. A NEPTUN rendszerbe bevitt bármely időpontbeli dolgozatírásról való hiányzást a hiányzás napjától számított 5 munkanapon belül igazolni kell. Ennek elmaradása az érvényes TVSZ-ben szereplő következményekkel jár.

A félév végi osztályzat a kijelölt időpontokban megírt dolgozatok összesített eredményén alapszik A tanszék fenntartja a jogot arra, hogy a zárthelyi dolgozatokban kellő indoklás vagy részletezés nélkül található – egyébként helyes – megoldásokat csak megfelelő szóbeli kiegészítő indoklás után fogadja el teljes értékű megoldásnak.
Értékelési skála:
Pontösszeg Osztályzat
– 54 elégtelen (1)
55 – 64 elégséges (2)
65 – 79 közepes (3)
80 – 89 jó (4)
90 – jeles (5)
A tárgy oktatásával kapcsolatos minden további kérdéssel a gyakorlatvezetőkhöz, a tárgy előadójához, illetve a tárgyfelelőshöz lehet fordulni.

Tananyag leírása: Leíró statisztikai alapok (kvantilis, átlag, szórás, rész- és főátlag, variancia-felbontás  ismétlés). A függvény táblázatának használata. Bevezetés az induktív statisztikába.
Mintavétel, mintavételi módok. Becsléselméleti alapfogalmak. Pontbecslés. Az intervallum-becslés alapjai. A sokasági várható érték és értékösszeg becslése FAE mintából.
A sokasági arány és variancia becslése FAE mintából. Átlag, értékösszeg és arány becslése EV mintából. Mintanagyság. Géptermi gyakorlat
Az R minta szétosztása. Az átlag és értékösszeg becslése R mintából. Általános közelítő eljárások. A független részminták módszere.*
A hipotézisvizsgálat alapfogalmai. A p-érték. Egymintás várható értékre vonatkozó próbák.
Sokasági arányra és varianciára vonatkozó egymintás próbák.
-próbák (illeszkedés, függetlenség és homogenitás*-vizsgálat)
Két és több független mintás próbák. Néhány gyakorlati kérdés (olvasmányként) Géptermi gyakorlat
A regressziószámítás lényege és technikája. Kétváltozós lineáris regresszió (paraméterek pontbecslése és értelmezése, rugalmasság, becsült függvényértékek és reziduumok, korrelációs mérőszámok).
Nemlineáris regresszió*
Többváltozós lineáris regresszió (paraméter-becslés, értelmezés, korrelációs együtthatók). Útelemzés. Géptermi gyakorlat
Indukció és a feltételrendszer vizsgálata a standard lineáris modellben.
Mesterséges változók. Változók köre és száma, nevezetes alkalmazások Géptermi gyakorlat

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: l. évközi tanulmányi követelményeknél

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Hunyadi  Vita: Statisztika II. Aula 2008
  • 2. Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok, Aula 2008
  • 3. Digitális tananyag (előadás vázlatok, példatár és feladatgyűjtemény) MOODLE

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Hunyadi - Vita: Statisztika II. Aula 2008
Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok, Aula 2008

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.