Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): International Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: alapozó és szintrehozó tárgyak
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Almadi Sejla

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókat a nemzetközi gazdaságtan alapjaival, azon belül is a nemzetközi kereskedelmi elméletekre és a fizetési mérlegre koncentrál. Az elméleti irányzatok áttekintésén és a legfőbb kereskedelmi modellek részletes bemutatásán túl gyakorlati tudnivalókat, kvantitatív és kvalitatív elemzési módszereket is átad. Az esettanulmányok feldolgozásával és a projektfeladat kivitelezésével a tárgy a világgazdaság mai állapotának és folyamatainak valóságára reflektál.

Évközi tanulmányi követelmények: 
Részvétel

A részvétel a szemináriumok 70%-án kötelező (a Zh heteket nem számítva).
Külföldi tanulmányok esetén, ha a hallgató félév közben külföldi féléven tartózkodik Erasmus vagy egyéb ösztöndíjjal, egyéni tanulmányi rendre vonatkozó kérelem esetén mentesül az óralátogatás és a projektfeladat alól. Esetükben az összevont vizsga megírásával szerezhető érdemjegy. (Fontos, hogy legyen egyéni tanulmányi rendje!) Munka miatt nem tudunk egyéni tanrendet és elbánást biztosítani.

Projektfeladat

2-3 fős csoportmunka egy választott ország versenytárselemzésének elkészítése. A projektfeladat feltöltésének határideje: 2018.11.21. éjfél (helye: Moodle, formátuma: *.doc, *.docx., címében csak a szerzők vezetékneve szerepeljen), az előadások a kijelölt szemináriumokon kerülnek bemutatásra (ezeket nem kell előzetesen elküldeni). A feladat kivitelezéséhez szakmai konzultáció folyamatosan kérhető.

Versenytárselemzés elkészítése: 40.000 karakter szóközökkel +-5% (ebbe a címtől, az absztrakton és főszövegen át a hivatkozások is beletartoznak). Formai követelmény: A4, normál margók, másfeles sorköz, főszöveg: TNR 12 normál, utána 12pt. A hivatkozásokat szigorúan vesszük. Négy fő fejezetből áll:

1. Külgazdasági helyzetértékelés
2. Üzleti és politikai környezet nemzetközi összehasonlításban
3. Ország- és vállalati márkaépítés
4. A külgazdasági intézményrendszer támogató szerepe

Versenytárselemzés előadása: a projektmunka bemutatása max. 15-20 perc. Használhatnak ppt-t vagy prezit, grafikonokat, táblázatokat, audio/videó anyagot (max. 5 perc a teljes prezentációból). Amelyik csoport nem tartja meg a beszámolót, az nem kap pontot. Amelyik csoporttag nem vesz részt azon az egyetlen alakalmon, amikor beszámolót kell tartani, az csökkentett pontszámot kap.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: I. Negyedéves Zh: 35 pont
II. Negyedéves Zh: 35 pont (Az első vizsgaalkalommal is teljesíthető, utána összevont vizsga írható.)
Projektfeladat elkészítése: 20 pont
Projektfeladat előadása: 10 pont
51%-tól 2, 63%-tól 3, 75%-tól 4, 87%-tól 5
Minden feladaton belül min. 40 százalékot kell elérni.

Tananyag leírása: 1. hét (09.12-13.) A tantárgy keretei, Bevezetés a globális gazdaságtanba és kereskedelembe
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 1-2. Fejezet
Szentes (1999): I/A
Szeminárium: A projektfeladat tisztázása, Versenyképesség
Külügyi és Külgazdasági Intézet (2018)
Ajánlott: Szentes T. (2011); Szentes et al. (2005)
2. hét (09.19-20.) Kereskedelem-elméletek áttekintése
Szentes (1999): I/B, II/B, III/B, V/B, VII/B
Szeminárium: A külkereskedelemhez kapcsolódó nyitottsági, rugalmassági és cserearány-mutatószámok
Szentes (1999): II/A
3. hét (09.26-27.) Abszolút előnyök, Komparatív előnyök, a ricardoi modell, A nemzetközi kereskedelem specifikus tényezők modellje
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 3-4. Fejezet
Szentes (1999): IV
4. hét (10.03-04.) Heckscher-Ohlin modell, Hechscher-Ohlin-Mundell tétel, Hechscher-Ohlin-Samuelson tétel, Rybczinsky-tétel, Stopler-Samuelson tétel
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 5. Fejezet
Szentes (1999): IV
5. hét (10.10-11.) A standard kereskedelmi modell
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 6. Fejezet
6. hét (10.17-18.) ZH I.
7. hét (10.24-25.) Külső méretgazdaságosság
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 7. Fejezet
8. hét (10.31-11.01.) Szünet
9. hét (11.07-08.) Vállalatok a világgazdaságban, a tökéletlen verseny
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 8. Fejezet
10. hét (11.14-15.) Kereskedelempolitika
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 9. Fejezet
Projektfeladat feltöltésének határideje: 11.21. éjfél, Moodle
11. hét (11.21-22.) A kereskedelempolitika politikai gazdaságtana
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 10. Fejezet
Szeminárium: Projektfeladat előadása (3)
12. hét (11.28-29.) Fizetési mérleg
Krugman, Obstfeld & Melitz (2018): 13. Fejezet
Szeminárium: Projektfeladat előadása (3)
13. hét (12.05-06.) Fizetési mérleg kiigazítása
Órai előadás
Szeminárium: Projektfeladat előadása (3)
14. hét (12.12-13.) ZH II.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tárgy elvégzésével a hallgatók képessé válnak a kereskedelmi elméletek megértése és azok gyakorlati adaptálására, továbbá, a világkereskedelem folyamatainak azonosítására. A tantárgyi követelmények teljesítése a hallgatók elemzői, kutatói és előadói készségeinek fejlődéséhez járul hozzá.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MSc) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Krugman, P., Obstfeld, M. & Melitz (2018): International Economics: Theory and Policy, Eleventh edition. UK: Pearson.
  • Szentes T. (1999): Világgazdaságtan. Budapest: Aula. (A könyv a Világgazdasági Intézet titkárságán kapható, a nemzetközi pénzügyek tárgyhoz is szükséges lesz.)

Ajánlott irodalom:

  • Krugman P. & Obstfeld M. (2003): Nemzetközi gazdaságtan: Elmélet és gazdaságpolitika. Budapest. Panem. 2-8. fejezetek, 11-245. o.
  • Külügyi és Külgazdasági Intézet (2018): Külügyi Szemle Különszám: Versenytárselemzések.
  • Szentes, T. (2011): Concept, measurement, and ideology of „national competitiveness”. Közgazdaság, 6(4), 9-59. o.
  • Szentes Tamás, Bató Márk, Blahó András, Dorner Anikó, Döbrönte Katalin, Kutasi Gábor, Magas István, Miszlivetz Ferenc, Surányi Sándor, Szajp Szabolcs, Török Ádám (2005): Fejlődés, versenyképesség, globalizáció I. Budapest: Akadémia Kiadó.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Krugman P. – Obstfeld M. Nemzetközi gazdaságtan. Elmélet és gazdaságpolitika, 2003, Panem.

 
A tantárgy oktatói:

Almadi Sejla

Utolsó módosítás: 2018-09-21 15:24:11

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Almadi Sejla


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.