Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi politikai gazdaságtan I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi politikai gazdaságtan I.
A tantárgy neve (angolul): International Political Economy I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Vigvári Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A Nemzetközi politikai gazdaságtan (NPG), mint önálló tantárgy a hetvenes évek nyugati, elsősorban észak-amerikai egyetemein született meg. Jellemzője, hogy megpróbálja integrálni a nemzetközi gazdaság- és politikaelméletet egyfelől, illetve rendkívüli érzékenységet tanúsít a nemzetközi gazdaság színterén zajló valós események, történések iránt. A félév során Robert Gilpin Nemzetközi politikai gazdaságtan című kötete kerül oktatásra. A gazdasági tevékenység széles területe és a gazdasági és politikai intézmények szerteágazó volta az, ami komplex magyarázatát igényli a gazdasági-társadalmi változásoknak. Indulásképpen a neoklasszikus gazdaságtan legfontosabb posztulátumai és elméleti tételei kerülnek értékelésre, hogy azután szembesítse a szerző ezeket az újabb közgazdasági teóriákkal. A könyv második felében előbb a piacgazdaságok osztályozása, a nemzetközi gazdasági interakciókban meghatározó nemzetgazdaságok modellszerű összevetése kap helyet. A következőkben azután a kötet tematikus formában tárgyalja az elmúlt másfél évtized legfontosabb gazdasági és gazdaságpolitikai változásait. A kilencvenes évek és az ezredfordulón megtapasztalt pénzügyi válságok kapcsán külön fejezet tárgyalja a nemzetközi pénzügyi architektúra lehetséges fejlődési irányait, kiemelve a szabályozás ellentmondásosságát.

Évközi tanulmányi követelmények: az előadások látogatása ajánlott, de nem kötelező, a szemináriumokon a megjelenés kötelező, részletesen lásd lent.
A szemináriumok formája: A félév során kétféle szemináriumot tartunk. A szemináriumok egyik része hagyományosnak mondható. Ezekre a hallgatóknak a feladott irodalom elolvasásával kell készülniük. A szemináriumon való részvétel feltétele a megjelenés mellett a kötelező irodalom elolvasása, illetve abból összefoglaló dolgozat készítése az órán meghatározott forma szerint. A további szemináriumon a hallgatók vitákon vesznek részt. A csoportok beosztását központilag végezzük, a témaválasztás lehetősége a csapatoké, vagy megegyezés híján sorsolással döntünk. A vitatémák (a vitatémák pontos leírásait lásd a Moodle-ban):
• Vita 1: Vállalatok állami kézbe vételének kérdése
• Vita 2: Szellemi termékek védelmének kérdése
• Vita 3: Kiigazítás kérdése
• Vita 4: Hitelminősítők működése
• Vita 5: Transznacionális vállalatok felelősségvállalása
A viták felépítése a következő: a csoportok az adott vitatéma mind a két álláspontjának képviseletére felkészülnek. A vita elején meghatározásra kerül, a két csapat melyik álláspontot képviseli. Ezután néhány percet kapnak felkészülésre. A vita négy fordulóból áll, melynek során először az álláspontok kifejtésére kerül szó, majd válaszok következnek, melyet két kör kötetlen forduló követ az utolsó fordulóban potenciális konklúzióval. Az egyes részekre rendelkezésre álló idő 5 perc, az első két forduló között 2-2 perc szünettel, majd folyamatosan. Ezután a közönség dönti el, ki nyerte a vitát.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: az előadásokon való részvétel ajánlott, de nem kötelező. A szemináriumok a megjelenés kötelező, azonban a megjelenés csak olvasással együtt lehetséges, tehát aki a feladott szöveget nem olvasta el, a házi feladatot nem készítette el, az adott órán hivatalosan nem vett részt. Ugyanígy a házi feladat elkészítése mellett a megjelenés kötelező. A két dolog egyszerre értendő, megjelenés elmulasztása esetén semmilyen pótlásra nincs lehetőség. A vitákon a részvétel kötelező, a közönségnek is. A félév során 3 szemináriumról lehet hiányozni, illetve legalább 6 cikkfeldolgozást el kell végezni. Házi feladat leadásra csak az adott órán van lehetőség, utólagos házi feladat leadásra nincs lehetőség! A minimális követelmények nem teljesítése esetén a hallgató nem vizsgázhat. Esetleges igazolt hiányzás, illetve egyéni tanulmányi rend esetére a TVSZ az irányadó!

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A hallgatók minden részteljesítményükre pontokat kapnak. A félév végén tartandó írásbeli vizsga a félév során tanultakra épít, két részből áll. Az első egy kis kérdésekből, illetve egy rövid esszéből áll. A tárgyat korábban tanultaknak lehetőségük van rá, hogy e rész helyett korábban szerzett jegyüket számíttassák be a végső jegybe. A félév végi vizsgának ez a része 30 pontot ér (30%-os súllyal számít), a jegyszerzéshez legalább a megszerezhető pontszám 51%-át (15,5 pontot) el kell érni! A félév végi vizsga másik része szintén 30 pontot ér (30%-os súlyú), ez egy úgynevezett „take home final exam” típusú vizsga, mely egy nagyesszé megírásából áll, melyet otthoni kutatásmunkával készít el a hallgató meghatározott határidőre. A határidőn túl beérkezett megoldásokat nem értékeljük. Az esszé minimum 1500, maximum 2000 szóbol áll (TNR, másfeles sorköz, sorkizárt). A take-home exam feladata a félév utolsó hetében kerül kiosztásra! Az évközi szemináriumi munka értékelése két részből áll. A vitákon való szereplésből 25 pontot (25%), illetve a többi szemináriumon való részvételből 15 pontot (15%) lehet szerezni. A félév végén a kapott pontokat összegezzük, és ebből szerezhető jegy. Azoknál a hallgatóknál, akik korábbi jegyük beszámítását kérik a félév végi vizsgába az alábbi átszámítást alkalmazzuk: jeles osztályzat 28, jó osztályzat 24, közepes osztályzat 21, elégséges osztályzat 17 pontot ér.
A viták értékelésének módja: Minden hallgatónak egy vitán kell részt vennie vitázó szereplőként. A csapatok maguk döntik el, kinek milyen szerepe van a csapatban. A csapatok teljesítménye pontozással kerül értékelésre, maximum 25 pont adható. Ezután a csapatok tagjai értékelik saját és csapattársaik munkáját: százalékos formában meghatározzák, hogy az egyes csapattagok a kapott pontszám hány százalékát kaphatják meg. Az értékelés anonim. Az egyes csapattagok az így kialakult pontszámok átlagát kapják meg végleges pontszámként. A nulla pontot szerző hallgató a félév végén nem kaphat jegyet. Nulla pontot kap az a hallgató, aki vitáján nem vett részt, vagy csapattársai munkáját egyhangúan 0%-osra értékelték.
Az egyéb szemináriumi munka értékelése: A hallgatók az adott szemináriumra elolvassák a feladott irodalmat, és arról egy – másfél oldal hosszú beszámolót készítenek. Az elkészített beszámolókat a hallgatók kinyomtatva magukkal hozzák a szemináriumra. A szemináriumi munkának része az órán való aktív részvétel is. A megszerezhető 15 pontot az órai aktivitás, a házi feladatok minősége, illetve a szemináriumokon végzett egyéb munkák alapján kapják a hallgatók. § pontot kapott hallgató a félév végén nem értékelhető. 0 pontot kap az a hallgató, aki a minimumfeltételeket (6 beadandó dolgozat és megjelenés) nem teljesíti.
Ponthatárok: 90% jeles, 80% jó, 70% közepes, 60% elégséges.

Tananyag leírása: 1. hét
1. Előadás: Tudnivalók, tantárgy tartalmának ismertetése
1. Szeminárium: Tudnivalók

2. hét
2. Előadás: Bevezetés, közgáz vs NPG 3. fejezet
2. Szeminárium: Rodrik, Dani (2012): The New Mercantilist Challenge és Acemoglu – Robinson (2012): Is State Capitalism Winning?, Project Syndicate

3. hét
3. Előadás: NPG története, kialakulása. 1-2 fejezet
3. Szeminárium: Helleiner, Eric: The Meaning and Contemporary Significance of Economic Nationalism

4. hét
4.Előadás: A kooperáció kérdései: interdependenciák, fogolydilemma 4. fejezet
4. Szeminárium: Rezsimek, kooperáció: Krasner, Stephen D. (1982.): Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In: In: International Organization, 2: 185 – 205

5. hét
5. Előadás: Az új gazdasági elméletek
5. Szeminárium: Hart, Jeffrey A. – Prakash, Aseem (1997): „Strategic Trade and Investment Policies: Implications for the Study of International Political Economy”, The World Economy, Vol 20 pp 457 – 476 (részletek)

6. hét
6. Előadás: Az új gazdasági elméletek és következményeik 5. fejezet
6. Szeminárium: Perez, Carlotta (2009): „Technological revolutions and techno-economic paradigms”, Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics no. 20
és
Tina Rosenberg: It’s Not Just Nice to Share, It’s the Future
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/06/05/its-not-just-nice-to-share-its-the-future/

7. hét
7. Előadás: A kereskedelmi rendszer: 8. fejezet
7. Szeminárium: Vita 1. Államosítás

8. hét
8. előadás: Monetáris rendszer: 9. fejezet
Ajánlott irodalom: Eichengreen, Barry: Hegemonic Stability Theories of the International Monetary System, in: Frieden-Lake: International political economy
Cohen, Benjamin (2008): The international monetray system: diffusion and ambiguity, International Affairs, 84: 3, 455-470
8. szeminárium: Vita 2. Szellemi termékek védelme

9. hét
9. előadás: Pénzügyi rendszer 10. fejezet
9. szeminárium: Vita 3. Kiigazítás

10. hét
10. előadás: Transznacionális vállalatok a világgazdaságban 11. fejezet
Ajánlott irodalom: Caves, Richard E.: The Multinational Enterprise as an Economic Organization, in: Frieden-Lake: International Political Economy
Tarzi, Shah M.: Third World Governments and Multinational Corporations: Dynamics of Host’s Bargaining Power, in: Frieden-Lake: International Political Economy
10. szeminárium: Vita 4. Hitelminősítők

11. hét
11. előadás: Regionális integrációk 13. fejezet
11. szeminárium: Vita 5. TNC felelősség

12. hét
12. előadás: Nemzeti rendszerek 7. fejezet, illetve állam, fejlődés, globalizáció: 12. 14. fejezet
12. szeminárium: Benczes István (2009):” Erős állam, gyenge társadalom. A fejlesztő állam intézményi perspektívában.” In: A látható kéz pp 35 – 64

13. hét
13. előadás: Szünet
13. szeminárium: Philip G. Cerny, Georg Menz, and Susanne Soederberg (2005): Different Roads to Globalization: Neoliberalism, the Competition State, and Politics in a More Open World

14. hét
14. előadás: Globalizáció és nemzetállam, globális kormányzás. 14 – 15. fejezet
14. szeminárium: Keohane, Robert and Nye, Joseph (2001): Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgató képes:
• értelmezni és elemezni a nemzetközi gazdasági együttműködés problémáit;
• értelmezni és elemezni a nemzetközi együttműködés lehetséges intézményi kereteit;
• értelmezni és elemezni a nemzetközi és hazai intézmények kialakulásának és változásának okait;
• értelmezni és összehasonlítani a nemzetközi politikai gazdaságtan főbb elméleteit, illetve megkülönbeztetni azt a nemzetközi kapcsolatok egyéb elméleteitől;
• érvelni a nemzetközi gazdasági kapcsolatok során felmerül vitás kérdésekben a különböző álláspontok ellen vagy mellett;
• értelmezni és szintetizálni a félév során olvasottakat és azokból önálló gondolatokat képezni.

Félévközi ellenőrzések: Lásd az értékelésmódszerénél.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok elkészítése a szemináriumi olvasmányok alapján, vitákra való felkészülés.

Szak neve: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Robert Gilpin: Nemzetközi politikai gazdaságtan. Bucipe, Budapest 2004.
  • Az előadásokon elhangzó, a fenti tankönyv anyagát helyenként kiegészítő, illetve magyarázó legfontosabb, külön is hangsúlyozott megállapítások.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Robert Gilpin: Nemzetközi politikai gazdaságtan. Bucipe, Budapest 2004.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-01-28 11:18:35

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.