Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4VG32NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fejlődésgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul):Development Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve:Tétényi András

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy mind az elméleti, mind a módszertani ismeretekre kiterjedve ad eligazítást a fejlődés gazdaságtanáról a második világháború végétől egészen napjainkig. Az elméleti megközelítés mellett a gyakorlat-orientált gazdaságpolitikai eszközök számbavételére is sor kerül, különösen az olyan területekre koncentrálva, melyek egy gazdaság felemelkedését, az életszínvonal emelését, így különösen a szegénység leküzdését tűzik ki célul. Ennek megfelelően az alábbi témakörökre koncentrálunk: A gazdasági növekedés és fejlődés fogalma, tartalma, valamint a fejlettség mérésének problematikája. Fejlődés, gazdaság-fejlesztés és szegénység. Demográfia és migráció. Oktatás és egészségügy. Intézmények és tulajdonjogok. Demokrácia és fejlődés Klímavédelem. Segélyek és segélyezés.

A kurzus módszertana:

Az előadások interaktívak lesznek, mely során az előadó megkísérli bevonni a hallgatókat az aktív szereplésbe. Ezen kívül a szemináriumok az egyes cikkek feldolgozására fog épülni.
A következő módszereket fogja a kurzus használni:
Konceptualizálás: vagyis a vizsgálandó fogalmak és változók jelentésének pontos meghatározása. Ez az empirikus adatgyűjtés kihagyhatatlan és központi kritériuma. Ez befolyásolja a hitelességet és az érvényességet.
Leíró elemzés: azon empirikus feltételeknek a meghatározása, amelyek elősegítik a kurzus során vizsgált folyamatok megértését
Kauzalitás: ok-okozati kapcsolatok feltárása, amelynek során meghatározásra kerülnek a függő, független változók.
A szeminárium heti rendszerességű cikkek feldolgozására fog épülni, amelynek során a hallgatóknak előre el kell olvasni a tanulmányokat és egyénileg fel kell készülniük belőlük. Az egyéni olvasás során kritikailag kell majd az egyes olvasott tanulmányokhoz viszonyulni. A szemináriumok minősége és színvonala nagyban függ majd attól, hogy az egyes hallgatók milyen mértékben olvasták el a feladott tanulmányokat.


A fenntarthatóság szempontjai:
Egy teljes előadás szól a környezetvédelemről, a környezeti fenntarthatóságról.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus elvégzése után a hallgató képes:
értelmezni és elemezni a fejlődő országokban megfigyelhető mikro- és makroökonómiai problémákat;
megérteni a gazdasági fejlődésről és növekedésről szóló legfontosabb elméleteket, illetve azok gyakorlati relevanciáját;
értelmezni és elemezni a sikertelen és sikeres gazdaságfejlesztési programok hátterét;
összehasonlítani a fejlődésgazdaságtan főbb elméleteit;
ismeri és képes alkalmazni többek között a következő fogalmakat: abszolút és relatív szegénység, gazdasági növekedés és gazdasági fejlődés, a gazdaság fejlettségére használt tradicionális és nem-tradicionális mérőszámok, Kuznets ráta, Lorenz görbe, Gini koefficiens, Kuznets fordított U hipotézise, az intézmények definíciói, demokrácia és autoriter rendszer különbsége, fejlesztési segélyek, piaci és állami kudarcok.
ismeri és érti többek között a következő modelleket, elméleteket: Harrod-Domar modell, Solow modell, endogén növekedési modell, új intézményi közgazdaságtan, Harris-Todaro migrációs modell, .


Képesség:
A kurzus elvégzésével a hallgató birtokában lesz azoknak a készségeknek, amelyeknek a segítségével:
elemezni tudja azokat a sikeres és sikertelen gazdaságpolitikákat, amelyek befolyásolják fejlődő országok növekedését és fejlődését;
alkalmazni tudja a kurzus során elsajátított tudást korunk európai kihívásaira is;
tisztában lesz az elsajátított gazdaságpolitikák sikerességének eseti és helyzet-függő jellegével;
javul a kritikai készsége;
javul az argumentatív készsége;
javul az előadói képessége.


Attitűd:
A kurzus elvégzéséhez a tárgy oktatója az alábbi attitűdöt kéri:
Nyitottságot és egy közgazdasági álláspont elfogadását.
Megértése annak, hogy a közgazdaságtan nem képes minden egyes társadalmi folyamatot pontosan megmagyarázni és előrejelezni és csak leegyszerűsítési a valóságnak.
A hallgatók nyitottságát és elfogadását annak, hogy nem feltétlenül egyezik az ő véleményük más csoporttárséval.
A konstruktív dialógushoz kapcsolódó normák betartását.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: