Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Globális és európai integráció gazdaságtana

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Globális és európai integráció gazdaságtana
A tantárgy neve (angolul): Economics of Global and European Integration
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgyak
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Palánkai Tibor

A tantárgy szakmai tartalma: A globalizáció, mint globális integráció, ami nagy számú (mintegy 150) regionális integrációs szervezettel strukturálódik. A kurzus az integráció gazdaságtani kérdéseit tárgyalja, öt főbb aspektus alapján: az integráció tartalma; az integrációs folyamat formái, intézményi keretei; az integráció politikái és szabályozása; az integráció érettség elemzése, valamint a költség-haszon elmezés elméleti alapjai és módszertani kérdései. A kurzus kiemelten foglalkozik az EU-val, mint a legfejlettebb regionális integrációs szervezettel, tárgyalja a piaci és a gazdaságpolitikai integráció főbb jellemzőit, a valutáris és költségvetési kérdéseket, valamint az EU külső kapcsolati modelljeit.

Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumon beszámolók írása a kiadott cikkekről

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: 1. negyedéves ZH (30%),
2. negyedéves ZH (30%)
A 2. negyedéves ZH-ra csak a negyedéves ZH-t legalább 51%-ra megírt hallgatók jöhetnek. Minden összevont vizsga az egész éves tananyagot fedi le és 60%-ot ér. Az tárgy érvényes lezárásához a ZH-n / vizsgán legalább 51%-os eredményt kell elérni.)
órai munka (10%),
kiselőadás (20%),
kiadott cikkekről írt beszámolók (10%).

Tananyag leírása: Megismertetni a hallgatókkal a világgazdaságban működő regionális együttműködéseket, szövetségeket. Elsősorban a regionális szerveződések gazdasági oldaláról vizsgáljuk meg a kooperációkat, a jólétet növelték-e, s ha igen, akkor milyen formában. Hozzájárultak-e az együttműködések a kereskedelem szabadabbá tételéhez, a termelési tényezők áramlásához, milyen közös gazdasági intézmények segítik a munkát stb. Kiemelten a következő szempontokra kell figyelni az elkészítendő előadás során:
• Kereskedelmi és gazdasági együttműködés
o Korlátok az egyes ágazatokban vannak-e (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások)
o Export - import volumenváltozások
o Növekedett-e az egyes tagállamok egymással való kereskedelme
 Példákkal alátámasztva, vagyis keresni kell egy-egy olyan terméket, amivel kapcsolatban elmondható, kimutatható statisztikailag, hogy az integráció hatására növekedett meg a gyártása, forgalmazása
o Kereskedelemteremtő vagy kereskedelemterelő hatása volt-e az integrációs együttműködésnek
o Közös vámok hogyan változtak az egyes országokban a korábbi vámszintekhez képest
o Ha van, közös versenyjog, közös szabványok és előírások
o Az integráció előtti és utáni GDP, GNP, GNI adatok ismertetése és magyarázása
o Tőkeáramlás, FDI,
 Egymásba való befektetés volumenének változása
 Vonzóbb lett-e egy harmadik, külső tagállam számára (a befektetési szempontjából) az integráció létrejötte miatt az eddig kevésbé keresett tagállam.
• Munkaerőpiacra gyakorolt hatása van-e az integrációnak
o Munkanélküliség csökkenése az integráció beindítása óta tendenciaszerű volt-e
o Foglalkoztatásra gyakorolt hatása milyen
o Új struktúra alakult-e ki a foglalkoztatásban
• Pénzügyi vagy monetáris integráció megvalósulása
o Van-e közös vagy legalább harmonizált monetáris/pénzügy politika
 Ha nincsen, tervezik-e, hogy megvalósítsák, és erről az előadónak mi a véleménye, van-e ennek relevanciája
o Van-e közös pénzeszköze az integrációnak
• Képzések, közös kutatások, innováció
• Külkapcsolatok:
o Merre nyitott már az integráció, milyen egyéb külső partnerei vannak (Fontos! hogy nem az egyes tagországok, hanem az integrációnak a fontosabb, kiemeltebb partnerei számítanak)
• Válság hatása az együttműködésre, gazdasági és politikai szempontból
o Van-e széthúzó erő, ha igen, akkor melyik tagállam, és mi ennek az oka
o Teljesítmény csökkenés miatti problémák, feszültségek
o Van-e közös válságkezelő program, ha nincsen, akkor vannak-e harmonizált válságkezelő programok (vagyis mindegyik tagállam pl. a keynesiánusi utat követi, vagy inkább monetáris módon kezeli a válságot)
 Milyen területeket érint a válságkezelés

Órarendi beosztás: 1. hét:
Globális és regionális integráció elméleti alapjai (Palánkai Tibor)

2. hét:
Regionális integrációk fejlődésének dinamikája (Nagy Sándor Gyula)

3. hét:
A gazdasági integráció mérése (elmélet és gyakorlat) (Palánkai Tibor)

4. hét:
A gazdasági integráció működési keretei (Palánkai Tibor)

5. hét:
Integráció érettség és integrációs profil (Palánkai Tibor)

6. hét:
Az európai integráció kialakulása és működése (történet, döntéshozatal, intézmények) (Nagy Sándor Gyula)

7. hét:
Negyedéves zárthelyi vizsga

8. hét:
Az EU egységes belső piacának működése (Miklós Gábor)

9. hét:
Az EU költségvetésének működése (Fazakas Szabolcs)

10. hét:
Az EU strukturális politikái (Nagy Sándor Gyula)

11. hét:
EU politikák vs. nemzeti érdekérvényesítés (Hajdu Márton)

12. hét:
Monetáris integráció elmélete, euró válsága és Közép-Európa (Palánkai Tibor)

13. hét:
Válságban az európai integráció? (Palánkai Tibor)

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Beadandó vélemények a kiküldött cikkekről (10 pont), kiselőadás megtartása, negyedéves ZH

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 2 fő 30 perces előadást készít az egyes, világgazdaságban fellelhető gazdasági integrációkról az előre kiadott tematika és szempontrendszer alapján.
Az előadásokhoz diasort kell készíteni.

Szak neve: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Palánkai Tibor és mások: Economocics of Global and Regional Integration, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014
  • Órai prezentációk, kiadott cikkek. (Moodle)

Ajánlott irodalom:

  • Palánkai Tibor, Megmenthető-e az euró-övezet? Közgazdaság, VIII. éf. 1. sz. 2012. február.
  • Palánkai Tibor és Miklós Gábor, A gazdasági integráció mérési kísérletei (Egy új javaslat – integrációs profilok)
Ajánlott irodalmak:
Palánkai Tibor, Megmenthető-e az euró-övezet? Közgazdaság, VIII. éf. 1. sz. 2012. február.
Kötelező irodalmak:
Palánkai Tibor és mások: Economics of Global and Regional Integration. Akadémia Kiadó, Budapest, 2014

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-16 12:35:23

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.