Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4VG32NAK09B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi vállalati stratégiák
A tantárgy neve (angolul):International Corporate Strategies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gál Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy keretében arra törekszünk, hogy az előadások és az irodalom tartalma, a szemináriumokon megvitatott kérdések és az önálló feladatok kidolgozásának együttes rendszere alapján a hallgatók megértsék a különböző típusú és funkciójú nemzetközi vállalatok nemzetköziesedésének okait, céljait, módjait, a nemzetköziesedésük stratégiai típusait, illetve képesek legyenek a nemzetköziesedett nagyvállalatok stratégiaalkotásának átlátására, megismerjék a vállalati stratégiaalkotás eszköz- és fogalomtárát, ezáltal pedig képesek legyenek a bizonyos nemzetköziesedett vállalati stratégiák elvi összeállítására és azok funkcionális elemzésére. A tárgy keretében a hallgatók megismerik a nemzetköziesedett nagyvállalatok kapcsolódási pontjait a gazdaság más részeihez és szereplőihez.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgató megismeri az innováció fogalmát, vállalati innovációs formákat, innovációs stratégiákat, valamint az innovációs változások és a vállalati nemzetköziesedési stratégiák változásai közötti összefüggésket. Egyúttal a tárgy keretében az innováció – mikrogazdasági stratégiák – és a makrogazdasági folyamatok közötti összefüggéseket is megvilágítjuk. Emellett vállalati esettanulmányokon keresztül megismeri, hogy a vállalat hogyan alakítja ki innovációs stratégiáját, valamint arra is kap példát, ha egy-egy vállalat használ fenntartható fejlődési stratégiát (például TUI).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Megtanulja alkalmazni a tanult stratégia elemzési eszközöket önálló projektmunka keretében.


Képesség:
Projektben, csoportos feladatmegoldásban vesz részt.


Attitűd:
A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.

Tudás:
Megismeri a vállalati stratégia fogalmát, a használható stratégiai eszközöket, vállalati nemzetköziesedés folyamatait magyar és angol nyelven.


Képesség:
A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít.


Attitűd:
Új üzleti ismeretek felé való nyitottság.

Tudás:
Makro – és mikrogazdasági folyamatok közötti összefüggések átlátása.


Képesség:
Egyszerűbb esettanulmányok megoldására való képesség előre kiadott elméletek alapján.


Attitűd:
Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: