Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAK29M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): International Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktárgyak
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: dr. Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nemzetgazdaságok külső egyensúlyának, egyenlegének jellemzőivel, nemzetközi pénz és tőke piacok jellegzetességeivel, a nemzetközileg aktív vállalatok számviteli specialitásaival valamint a kockázati kitettségével és kezelésével.

A tantárgy különösen nagy hangsúlyt helyez a devizapiacokra, a paritás modellek bemutatására, a devizapiaci kockázatelemzés és kockázatkezelés elsajátítása, az árfolyamváltozások makrogazdasági és vállalati hatásainak elemzése, a nemzeti és nemzetközi monetáris politikák és rendszerek megértése.

Évközi tanulmányi követelmények: • Előadásokon való részvétel. Az előadásokon pozitív katalógus lesz, azaz minden előadáson való részvételért 0,5 pont jár.
• Gyakorlatokon való részvétel. A gyakorlatok 75 %-n kötelező a részvétel.
• A félév tananyaga alapján vizsga a vizsgaidőszakban, vagy 2 db negyedéves ZH megírása a 2019. március 11-ei és a 2019. május 6-ai gyakorlaton. A kérdések 50%-ban az előadások, 50%-ban a gyakorlatok anyagára épülnek.
• Gyakorlati munka
o csoportos prezentáció, amely anyagát a Moodle-be kell feltölteni.
o házi feladat: A házi feladatot legkésőbb mindig a szemináriumot megelőző péntek éjfélig a kell a Moodle feltölteni.

Vizsgakövetelmény:  Vizsgakövetelmény: vizsgajegy, írásbeli vizsga a tankönyvek, a szemináriumi cikkek és az előadások alapján.

Az értékelés módszere: • az előadásokon való részvétel, maximum 6 %
• első negyedéves ZH 30% és második negyedéves ZH 30% vagy helyettük összevont félév végi vizsga 60%. Az 60 százalékpontból legalább 25 százalékpontot el kell érni a két negyedéves vagy az egy összevont vizsgában ahhoz, hogy a hallgató legalább megfelelt jegyet szerezzen.
• prezentáció: 15 %
• házi feladatok 10%
• szemináriumi aktivitás 15%,

Külföldi tanulmányok esetén, ha a hallgató félév közben külföldön tartózkodik, egyéni tanulmányi rendre vonatkozó kérelem esetén mentesül az óralátogatás alól. Esetükben csak a házi feladatok egyéni beadását és az összevont vizsga megírása a követelmény és 80%-ra vetítve pontozunk.

Tananyag leírása: 1. A pénz tartalma és fogalma, zárt és nyitott gazdaság
2. Árfolyamelméletek, Árfolyamelemzés és - előrejelzés egyszerű és összetett modellekkel.
3. Fizetési mérleg elméletek, Balassa-Samuelson hatás
4. Pénzpiaci alkalmazott elemző módszerek: gyertyák, mozgóátlagok, ráták
5. Pénzügyi válságok elemzése, pénzügyi ragályosság
6. Tőzsdék pszichológiája, viselkedés pénzügyi elemzés, Mynski pénzügyi ciklus, adaptív várakozások, nem racionális viselkedés
7. Vállalatok nemzetközi kockázati kitettsége és ennek kezelési módszerei
8. Országkockázat elemzési módszerei, gazdasági előrejelzés és módszertan
9. TNC cash-flow-ja és mérlege
10. Nemzetközi számviteli kihívások: főleg devizás tételek példái
11. A TNC-k adózási előnyei
12. TNC-k hosszútávú és rövidtávú finanszírozása, pénzpiaci esettanulmányok, cash management
Gyakorlatok:
A gyakorlatok a nemzetközi pénzügyekhez kapcsolódó nyitott és zárt nemzetgazdasági modellekre (IS-LM, AA-DD, Fleming-Mundell, stb. ) illetve a devizapiacokra koncentrálnak. A hallgatók néhány nemzetgazdáság gyakorlati példáján és esettanulmányokon keresztül megvizsgálják a modellek érvényesülését, a monetáris politikai rendszereket illetve az alkalmazott eszközök hatását. A gyakorlat szerves részét képezi a prezentáció és a házi feladatok. A gyakorlat keretében az érdeklődéstől függően a hallgatók látogatást tehetnek egy kereskedelmi bank Treasuryjében.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: első negyedéves ZH 30% és második negyedéves ZH 30% vagy helyettük összevont félév végi vizsga 60%. Az 60 százalékpontból legalább 25 százalékpontot el kell érni a két negyedéves vagy az egy összevont vizsgában ahhoz, hogy a hallgató legalább megfelelt jegyet szerezzen.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: o csoportos prezentáció, amely anyagát a Moodle-be kell feltölteni.
o házi feladat: A házi feladatot legkésőbb mindig a szemináriumot megelőző péntek éjfélig a kell a Moodle feltölteni.

Szak neve: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • - Az előadások és a szemináriumok anyaga
  • – Szentes Tamás (1999): Világgazdaságtan –V. és VI. fejezet és előadások anyaga!
  • – Jeff Madura (2010 vagy 2012): International Financial Management, Cengage Learning
  • – Czakó Erzsébet-Blahó András-Poór József: Nemzetközi menedzsment 12. fejezet

Ajánlott irodalom:

  • Eun, C., and Resnick, B., (2014), International Finance, Global edition, McGraw-Hill
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Szentes Tamás (1999) Világgazdaságtan, (V., VI. fejezetek) Elméleti és módszertani alapok

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Kutasi Gábor, dr. Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit

Utolsó módosítás: 2019-01-31 15:37:12

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Kutasi Gábor
GGyakorlat2018/19/2dr. Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.