December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAK29M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): International Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktárgyak
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: dr. Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy pénzügyi téren kézzelfogható tudást biztosítson. A tartalom alapvetően a devizapiacok megértését célozza meg. Erre épül a paritás modellek bemutatása, a devizapiaci kockázatelemzés és kockázatkezelés elsajátítása, az árfolyamváltozások makrogazdasági és vállalati hatásainak elemzése, a nemzeti és nemzetközi monetáris politikák és rendszerek megértése. A tematika kitér a nemzetgazdaságok külső egyenlegének kérdésére is az árfolyamváltozások és –változtatások hatásaiból kiindulva.
A tárgy célja, hogy pénzügyi téren kézzelfogható tudást biztosítson. A tartalom alapvetően a devizapiacok megértését célozza meg. Erre épül a paritás modellek bemutatása, a devizapiaci kockázatelemzés és kockázatkezelés elsajátítása, az árfolyamváltozások makrogazdasági és vállalati hatásainak elemzése, a nemzeti és nemzetközi monetáris politikák és rendszerek megértése. A tematika kitér a nemzetgazdaságok külső egyenlegének kérdésére is az árfolyamváltozások és –változtatások hatásaiból kiindulva.

Évközi tanulmányi követelmények: 13. Évközi tanulmányi követelmények: 7-ből min. 6 házi feladat beadása, max 24%
A szemináriumok 75%-án a részvétel kötelező. (11-ből min. 7 alkalom. A két ZH hét nem számít.)
A házi feladatot 2-3 fős csoportokban kérjük megoldani. A házi feladatot legkésőbb mindig a szemináriumot megelőző péntek éjfélig a kell megküldeni. A hétfői csoport a moodle-be töltse fel a szeminárimvezető által megadottak szerint. A szerdai csoport küldje el a mate.loga@gmail.com címre Az elkésett házit nem tudjuk figyelembe venni. Az e-mail tárgyába és a dokumentum címébe és a dokumentumba írják bele a szerzők nevét, a szeminárium csoportját: hétfő/szerda.
A házi feladatként írandó esszé útmutatója: 1 oldal terjedelemben, válaszolja meg a feladathoz írt kérdéseket + ha cikk van feladva, akkor az alábbi kérdéseket is: Mi a cikk/tanulmány kiindulási feltételezése? Mit vizsgál a szerző? Milyen módszerrel bizonyít? Melyek a főbb következtetések? + Írjon 1 kérdést, amit a szemináriumon megvitatna. Ahol 2 cikk van feladva, az 1 házi feladatnak számít.
Negyedéves ZH az oktatás 7. hetében a szemináriumon (lásd pontosan a 8. hét leírásánál). Második negyedéves ZH a 14. héten a szemináriumokon. Vizsgán is írható 2. negyedéves, ha addig nem írt 2. negyedévest vagy összevont vizsgát.

Külföldi tanulmányok esetén, ha a hallgató félév közben külföldön tartózkodik, egyéni tanulmányi rendre vonatkozó kérelem esetén mentesül az óralátogatás alól. Esetükben csak a házi feladatok egyéni beadását és az összevont vizsga megírását kérjük, és 80%-ra vetítve pontozunk. (Fontos, hogy legyen egyéni tanulmányi rendje!)

14. Vizsgakövetelmény: vizsgajegy, írásbeli vizsga a tankönyvek, a szemináriumi cikkek és az előadások alapján.

15. Az értékelés módszere:
- házi feladatok 24% (6db*4pont)
- negyedéves ZH 30% és második negyedéves ZH 30% vagy helyettük összevont félév végi vizsga 60%. Az 60 százalékpontból legalább 25 százalékpontot el kell érni a két negyedéves vagy az egy összevont vizsgában ahhoz, hogy a hallgató legalább megfelelt jegyet szerezzen.
- szemináriumi aktivitás 16%, szemináriumvezető osztja ki.
- Ezen felül szerezhető még bónusz pont a félév során max 15.
Az alábbi ponthatárok érvényesek: 55 ponttól elégséges, 66 ponttól közepes, 77 ponttól jó, 88 ponttól jeles.


16. Irodalomjegyzék:
Szentes Tamás (1999) Világgazdaságtan, (III., V., VI. fejezetek)
Krugman, P. R. – Obstfeld, M. (2003) Nemzetközi gazdaságtan – Elmélet és gyakorlat, Panem kiadó (12.-20. fejezetek)
Darvas Zsolt–Halpern László [1998]: Árfolyamelmélet, Osiris

17. A tantárgy oktatói:
Kutasi Gábor, Endrődi-Kovács Viktória, Lóga Máté, Magasházi Anikó

II. A TANTÁRGY PROGRAMJA

1. hét jan.30/feb.1. Bevezetés az alapokba: pénztörténet, pénz fogalma, pénz kereslete és kínálata,
pénzmultiplikátor, a zárt makromodell pénzpiaca, pénzfunkciók, pénz értelmezése a nemzetközi elméletekben, infláció és árfolyam-dinamika, makropénzügyi alapok (kereslet, kínálat, változások, eredők és hatások, piaci szereplők, pénzpiaci egyensúly, pénzforgalom, kamatdöntések) , árszínvonal változás hatása.

Szeminárium: miből áll össze az infláció? – esettanulmány
A pénzpiacon mely tényezők hogyan hatnak? Ábrázolás, ábraelemzés.
makropénzügyi háttér ismétlése, pénzpiac, IS-LM rendszer, inflációs esettanulmány

2. hét feb. 6/8. Árfolyam kérdések: árfolyam-értelmezés, nemzetközi elméletek árfolyam-megközelítése, devizapiacok, devizapiaci műveletek, árfolyamhatások, árfolyam és versenyképesség közti összefüggések, árfolyam és kereskedelmi pozíciók (cserearányok) közti összefüggések,
Házi feladat: Készítsenek gondolattérképet a következő fogalomról: „devizaárfolyam”. A feladatot javasoljuk megoldani a http://coggle.it/ oldalon, de bármely más formában is készíthető. Beadni elektronikus (lehetőleg pdf) formában kérjük.


3. hét feb. 13/15. Árfolyam és árszínvonal: „egy ár” törvénye, vásárlóerő-paritás (PPP), Balassa – Samuelson hatás, hosszú távú reálárfolyam
Ajánlott irodalom:
Darvas Zsolt–Halpern László [1998]: Árfolyamelmélet, Osiris
ezen belül: Balassa Béla: Purchasing Power Parity Doctrine –A Reappriasal, Journal of Political Economy 1964/6
( a könyvben magyarul van, angolul az internetről is letölthető:
http://www.jstor.org/stable/1829464?seq=1#page_scan_tab_contents)

Házi feladat: Nézzenek meg legalább 2 különböző termékértékesítőt (nemzetközi webáruházak – pl. Mall, vagy boltok, ahol több devizában feltüntetik a termékek árát, v. nemzetközileg terjesztett újságok, stb.). Válasszanak ki legalább 4 devizát és legalább 10 terméket. Számítsák ki, hogy az egyes terméke esetén a 4 deviza között milyen árfolyam indokolt (A/B) és ezt hasonlítsák össze a számítás napján érvényes jegybanki árfolyammal. Számoljanak átlagos eltérést. Próbáljanak magyarázatot adni arra felsorolásszerűen, hogy miért tér el az jegybanki árfolyamtól a számított. 3-4 dián ppt-t is készítsenek.

Szeminárium: PPP feladatok gyakorlása, házi feladat megvitatása, car price differences esettanulmány


4. hét feb. 20/21. Devizapiaci egyensúly: Nemzetközi Fisher-hatás (IFE), kamat-paritás (IRP)
Szeminárium: nincs házi feladat, IFE és IRP feladatok gyakorlása
5. hét feb.27/márc. 1. Fizetési mérleg egyensúlya: Fizetési mérleg mechanizmusok és kiigazítás a nemzetközi elméletekben, fizetés mérleg közgazdasági tartalma, a fizetési mérleg egyensúlyának jelentősége, a deficitprobléma, a fizetési mérleg automatikus egyensúlyi mechanizmusai különböző elméletek szerint, a fizetési mérleg egyenlegének kiigazítása, Fordított Balassa-Samuelson hatás a folyó fizetési mérlegre

Házi feladat erre a hétre: Tetszőleges konvertibilis valutapárnál ellenőrizzék a PPP, az IRP és az IFE teljesülését minimum tíz éves időtávon havi vagy negyedéves adatokkal. Számítsanak korrelációt, szórást az egybe(nem)esésre. Ha lehet, készítsenek regressziós függvényt és számoljanak regressziót a piaci árfolyam és az infláció, továbbá a piaci árfolyam és a piaci kamat között. Ha a regresszió nem megy, akkor excelben trendvonalat illesszenek és értelmezzék. Próbálják megmagyarázni az esetleges eltérések okát. (Kamatlábnak javasoljuk az 1 hónapost havi adatok elemzése esetén, ill. a 3 hónapos lejárati kamatot a negyedéves adatok esetén. A piaci kamatokról és az inflációról tájékozódjanak az adott valuta mögött álló jegybank és nemzeti statisztikai hivatal honlapján vagy az Eurostat honlapon.) Készítsenek grafikont az eltérésről, amit a szemináriumon prezentálnak max 4 percben ismertetve. A ppt-t vagy ábrákat kérjük megküldeni a házi feladat leadásával együtt.

Szeminárium: házifeladat megbeszélése, ZH-ra felkészülés, folyó fizetési mérleg gyakorlatok.


6. hét márc. 6/8. GDP és devizaárfolyam kapcsolata, Nemzetközi vállalati felvásárlások

szemináriumon gyakorlás a ZH-ra


7. hét márc. 13/15., I. negyedéves vizsga

Az I. negyedéves ZH megírására a hétfői előadáson lesz lehetőség. A hétfői szemináriumot megtartjuk, nem kell házival készülni. A szerdai szeminárium ünnepnapra esik, ezért nincs óra.

8. hét márc. 20/22. DD-AA modell, Mundell-Flemming modell, GDP és árfolyam kapcsolata, kamat – árfolyam – GDP összefüggések
Házi feladat nincs
Szeminárium: DD-AA és Mundell-Flemming modellek gyakorlása


9. hét márc. 27/29. Árfolyamrezsimek I.: Rögzített, lebegő és hibrid árfolyamrendszerek., zéró kamat paradoxon
Ajánlott irodalom:
- KUTASI GÁBOR: Az amerikai kamatpolitika a 2007–2009-es válságban Pénzügyi Szemle 2010/1, 84o.-100o. www.asz.hu
- Szapáry György Az árfolyamrendszer kiválasztása az átmenet országaiban az EMU-csatlakozás előtt Közgazdasági Szemle XLVII. évf., 2000. december (951—961. o.) , http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=363

Házi feladat: Végezzenek irodalomkutatást a következő témára: inflációs célkövetés (inflation targating – IT). Keressenek legalább 3 tanulmányt, amely az IT-ről pozitívan szól, azt ajánlja, legalább 3 cikket, amely azt kritizálja vagy alternatívát kínál, legalább 3 cikket, amely az empirikus tapasztalatokról szól. (ajánlott: sciencedirect.com, IMF working papers, jegybankok (ECB, MNB, FED stb.) műhelytanulmányai, Pénzügyi Szemle, Közgazdasági Szemle.

Szeminárium: megvitatandó kérdések: Melyek az infláció veszélyei? Hogyan lassítja az infláció a gazdasági növekedést? Hogyan működik az árstabilitási célkitűzés és az inflációs célkitűzés? Hogyan lehet elérni a kitűzött inflációs célt?

10. hét ápr. 3/5. Árfolyamrezsimek II.: Nemzetközi monetáris rendszerek működése: aranystandard, aranydeviza, optimális valutaövezet, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer szerkezete.
Házi feladat: Használják a japán nemzeti bank, azaz a Japán Bank honlapját (http://www.boj.or.jp/en/index.htm/) és keresgéljenek rajta a következő kérdések megválaszolásához!
1) Foglalják össze a Japán Bank (Bank of Japan) küldetését (fő célját - mission). Hogyan kapcsolódik ez a küldetés a devizapiaci intervenciókhoz?
2) A mostanában történt jegybanki ülések (meetings) között és legalább egy ülésesetében, amely érintette/érinthette a japán jen értékét, foglalják össze az intervenciót! Próbálják meg felvázolni a devizaárfolyam kapcsolatos stratégiát a döntések sorozatából.
3) Miért érintheti a Japán Bank devizaárfolyammal kapcsolatos stratégiája az európai gazdaságpolitikát és az európai székhelyű multinacionális vállaltokat?


11. hét ápr. 10/12. Pénzügyi válságok: adósságválságok és devizapiaci válságok az 1970-es évektől, a 2008-ban kezdődött pénzügyi válság, miből lehet új válság
Ajánlott irodalom:
- LOSONCZ MIKLÓS: A globális pénzügyi válság és az Európai Unió Pénzügyi Szemle 2010/4 ;
- BENCZES ISTVÁN – KUTASI GÁBOR: Válság és konszolidáció Pénzügyi Szemle 2010/4
- LOSONCZ MIKLÓS: A globális pénzügyi válság újabb hulláma és néhány világgazdasági következménye Pénzügyi Szemle 2009/1

Házi feladat: Nézzenek utána és dolgozzák fel, hogy 2016-ban mi történt a török lírával (TRY) (dollár/török líra árfolyam). Keressenek rá magyarázatott az tanult árfolyamot befolyásoló változók keretrendszerében. (inflációs különbség, kamatkülönbség, GDP különbség, várakozások, kormányzati korlátozások) Hogyan hatott ki az EUR/TRY a TRY/HUF árfolyammozgásra. Vizsgálják meg a TRY kamatok alakulását is ugyanerre az időszakra! Mindez milyen hatással volt/lehetett a török gazdaságra? Vizsgálják meg, hogy hogyan változott a TRY árfolyamának ingadozása (szórás), és számoljanak és ábrázoljanak 50 napos mozgóátlagot az adott időszakra! Vizsgálják meg, hogy ezzel egy időben mennyire mozogott együtt a török lírával a forint és az orosz rubel. Töltsenek le hosszú idősort is a török lírára és a török folyó fizetési mérleg egyenlegre vonatkozóan (min 5 év, de jobb lenne legalább 10 év), és próbálják megkeresni benne a J-görbe hatást!
Max. két oldalban összegezzék a vizsgálat eredményét! Nem muszáj napi árfolyamot, elég havi átlagárfolyammal számolni. adatforrás: török jegybank, ECB, MNB

Szeminárium: TRY eset megvitatása, DD-AA és Mundell-Flemming modellek további gyakorlása

(04. 17 – 04. 21. tavaszi szünet)

12. hét ápr. 24/26. devizás árfolyamkockázat, nemzetközi pénzügyi kockázatok: devizapiacok működése, portfoliódiverzifikáció, választás az aktívák között, kockázattípusok, Mi mozgatja az árfolyamokat? Az árfolyamkockázat jelentősége. Az árfolyamkockázat kezelésének technikái – határidős ügyletek, opciók, devizacsere ügylet és kamatcsere ügylet, makrogazdasági kitettség, tőkepiaci árfolyamkockázatok, befektetési alapok, szabályozás, euro-valuták.

Házi feladat: Próbálják meg értelmezni az országkockázatot devizapiaci szempontból. Ebben segítséget nyújt a moodle-ben a 13. héthez elhelyezett előadásjegyzet. Válasszanak ki egy nem euró-zóna tag, de OECD tag országot, és elemezzék ennek aktuális országkockázatát. Emeljék ki a szempontokat. Elemezzék azt is, hogy az adott kockázati helyzet milyen hatással lehet az adott ország devizájára!

Szeminárium: országkockázat és az ehhez kapcsolódó házi feladat megvitatás, II. negyedéves ZH felkészítő,

13. hét május 1/3. (hétfő munkaszüneti nap) szerda ZH felkészülés. (A hétfői csoport is látogathatja az órát ezen a héten.)14. hét máj. 10-11. rögzített árfolyamrezsimek változatai: dollarizáció, valutatanács, csúszó rögzítés
Második negyedéves ZH
előadáson: árfolyamrezsimek, amely csak a vizsgaidőszakban kerül be a vizsga anyagába, az utolsó heti ZH-kon még nem.

Szemináriumon: II. negyedéves vizsga megírására van lehetőség. Kérjük, hogy lehetőség szerint mindenki a saját csoportjában írjon.

Vizsgakövetelmény:  Vizsgakövetelmény: vizsgajegy, írásbeli vizsga a tankönyvek, a szemináriumi cikkek és az előadások alapján. í

Az értékelés módszere: 15. - házi feladatok 24% (6db*4pont)
- negyedéves ZH 30% és második negyedéves ZH 30% vagy helyettük összevont félév végi vizsga 60%. Az 60 százalékpontból legalább 25 százalékpontot el kell érni a két negyedéves vagy az egy összevont vizsgában ahhoz, hogy a hallgató legalább megfelelt jegyet szerezzen.
- szemináriumi aktivitás 16%, szemináriumvezető osztja ki.
- Ezen felül szerezhető még bónusz pont a félév során max 15.
Az alábbi ponthatárok érvényesek: 55 ponttól elégséges, 66 ponttól közepes, 77 ponttól jó, 88 ponttól jeles

Tananyag leírása:  Irodalomjegyzék:
Szentes Tamás (1999) Világgazdaságtan, (III., V., VI. fejezetek)
Krugman, P. R. – Obstfeld, M. (2003) Nemzetközi gazdaságtan – Elmélet és gyakorlat, Panem kiadó (12.-22. fejezetek)
Darvas Zsolt–Halpern László [1998]: Árfolyamelmélet, Osiris

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: - házi feladatok 24% (6db*4pont)
- negyedéves ZH 30% és második negyedéves ZH 30% vagy helyettük összevont félév végi vizsga 60%. Az 60 százalékpontból legalább 25 százalékpontot el kell érni a két negyedéves vagy az egy összevont vizsgában ahhoz, hogy a hallgató legalább megfelelt jegyet szerezzen.
- szemináriumi aktivitás 16%, szemináriumvezető osztja ki.
- Ezen felül szerezhető még bónusz pont a félév során max 15.
Az alábbi ponthatárok érvényesek: 55 ponttól elégséges, 66 ponttól közepes, 77 ponttól jó, 88 ponttól jeles

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Irodalomjegyzék:
  • Szentes Tamás (1999) Világgazdaságtan, (III., V., VI. fejezetek)
  • Darvas Zsolt–Halpern László [1998]: Árfolyamelmélet, Osiris
  • Krugman, P. R. – Obstfeld, M. (2003) Nemzetközi gazdaságtan – Elmélet és gyakorlat, Panem kiadó (12.-22. fejezetek)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Krugman, P. R. - Obstfeld, M. (2003) Nemzetközi gazdaságtan - Elmélet és gyakorlat, Panem kiadó
Szentes Tamás (1999) Világgazdaságtan, (III., V., VI. fejezetek) Elméleti és módszertani alapok
Darvas Zsolt–Halpern László [1998]: Árfolyamelmélet, Osiris

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-01-27 14:12:48

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.