Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Világgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAK58B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Világgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): World Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, tavaszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: mikro és makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Kollai István

A tantárgy szakmai tartalma: A világgazdasági folyamatok szereplőinek, folyamatainak, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerének, mozgásmechanizmusainak beható ismertetése. A nemzetközi tőke-, munkaerő-, technika és technológiai kapcsolatok elemzési módszereinek tárgyalása. Globális, regionális és nemzeti gazdasági folyamatok egymásra hatása, a kölcsönös függőség növekedésének értelmezése. A szemináriumokon a világgazdasági folyamatokat közép-európai perspektívából, illetve utazó és sétáló kurzusokon keresztül tekintjük át.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadások követése, felkészülés a szemináriumokra, kiselőadás tartása, esszé beadása.

Vizsgakövetelmény: félévvégi írásbeli vizsga (100 pont).

Az értékelés módszere: A szemináriumokon való részvétel a vizsgán való részvétel feltétele. Kiugró szemináriumi munkáért 20 pluszpont járhat, ami az írásbeli vizsga eredményét javíthatja.

Tananyag leírása: 1. hét (február 5.): Különböző megközelítések a világgazdaságtan elemzésében: a neoklasszikus (mainstream) közgazdaságtan és a politikai gazdaságtan.

2. hét (február 12.): A piaci verseny alakváltozásai: fordizmus, poszt-fordizmus. A verseny hatása a termékstruktúrákra és a területi különbségekre.

3. hét (február 19.): Nemzetközi kereskedelem a globális konzumerizmus korában.
4. hét (február 26.): Nemzetközi tőkeáramlás a globalizáció világában. Perverz tőkeáramlás
5. hét (március 5.): Technológiai fejlődés és gazdasági fejlődés a globális kapitalizmusban. Startupok és a technopesszimizmus, az Ipar 4.0. jelensége.
6. hét (március 12.): A kapitalizmus földrajza: az „új gazdaságföldrajz”, a global city-k és a poliszosodás kora.
7. hét (március 19.): Módszertani óra: hogyan írjuk házi dolgozatot, és hogyan gyűjtsünk hozzá irodalmat?
8. hét (március 26.): A globális konzumerizmus tendenciái: McDonaldization, Coca-colonization, a karaoke-effektus, hibridizáció.
9. hét (április 9.): Az „imaginative geography” fogalma és gazdasági aspektusa. A termék- és a geo-branding közötti kapcsolódások.
10. hét (április 16.): Heritage industry – a múlt és a kultúra termékesítése.
11. hét (április 23.): A rendszerváltás és a tranzíciós gazdaságok. A rendszerváltás fogalma és folyamata. A rendszerváltó országok helyzete a világgazdaságban. Small is beautiful?
12. hét (május 7.): Lokális és regionális (crossborder) fejlesztési kooperációk, különös tekintettel Közép-Európára.

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: • Világgazdasági szereplők, folyamatok, hatásmechanizmusok összefüggéseinek komplex elméleteinek ismerete.
• A legfontosabb nemzetközi intézmények ismerete.
• A nemzetközi gazdaságtani elméletek gyakorlati kontextusának ismerete.
• A világgazdasági jelenségek kontextusba helyezésének és elemzésének készsége.
• A világgazdasági folyamatokkal kapcsolatos szakpolitikai vitákban való jártasság, érvelési képesség.

Félévközi ellenőrzések: szemináriumi munka

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatók egyéni munkával megoldandó feladatai a szemináriumokhoz kötődnek.
A szemináriumok egy új, innovatív megoldást, az utazó és sétáló szemináriumok fogalmát szeretné megismertetni és bevezetni a Budapesti Corvinus Egyetem diákjainak körébe.
1) Ennek keretében az első szemináriumon (2018 február 7.) részletes útmutatást kapnak az applikáció működéséről.
2) A márciusi szemináriumok során a hallgatóknak csapatmunkában saját elképzelésük szerint kell sétáló vagy utazó szemináriumok tartalmát felépítenie.
3) Az április-májusi szemináriumok összevontan kerülnek sorra egy egynapos utazás keretében április 21-én, szombaton.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Blahó András (szerk): Világgazdaságtan. Gazdasági fejlődés, gazdaságdiplomácia. Budapest, Aula Kiadó, 2002. (Blahó A)
  • Blahó András (szerk.): Világgazdaságtan, Akadémiai Kiadó, 2007. (Blahó B)
  • Csáki György (2011): A nemzetközi gazdaságtan és világgazdaságtan alapjai, Napvilág Budapest (Csáki)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Magas István (2009) Ciklikusság és válságok az amerikai gazdaságban 1929-2008 Pénzügyi Szemle
Ozsvald, É. – Pete, P. (2003): A japán gazdasági válság – likviditási csapda az új évezredben? KözgazdaságiSzemle, L. évf., 2003. július–augusztus (571–589. o.)
Obstfeld, M. (2009):Time of Troubles: The Yen and Japan’s Economy NBER Working Papers No. 14816, NBER, Cambridge
Gergely Attila-Fazekas Gyula (2006): Kína a globális hatalommá válás útján Külügyi Szemle 2006/1-2. Külügyi Intézet
Surányi Sándor (2002):Az élelmezés biztonsága és a fejlődés fenntarthatósága az indiai agrárszektorban.Külgazdaság, 2002. (46. évf.) 12. sz. 66-76. old.
ÁRVAI ZSÓFIA — VINCZE JÁNOS :Valuták sebezhetősége pénzügyi válságok a kilencvenes években Közgazdasági Szemle XLV. évf., 1998. június (509—533. o.),
Deák András (2014): Az interdependencia fogságában – Az EU-orosz kapcsolatok és külkereskedelem, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Kelet-Európa Tanulmányok X. szám
Weiner Csaba (2004):Oroszország gazdasága a XXI. század elején. Függőség Kihívások, 174. sz., 2004. március MTA Világgazdasági Kutatóintézet
World Economic Forum (2014): ScenariosfortheSouth-Caucasus and CentralAsia, September 2014
IMF (2014): RegionalEconomic Outlook, MiddleEast and CentralAsia, May, 2014
Endrődi-Kovács Viktória (2013): A Nyugat-Balkán gazdasági integrációérettsége, PhD értekezés
Elérhető az egyetemi hálózaton
Kötelező irodalmak:
Blahó András (szerk): Világgazdaságtan. Globális fejlődés - gazdaságdiplomácia. Budapest, Aula Kiadó, 2002.
Megtalálható a Könyvtárban
Blahó András (szerk.): Világgazdaságtan, Akadémiai Kiadó, 2007.
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Kollai István, Urbánné Mező Júlia Veronika

Utolsó módosítás: 2018-01-25 18:32:41

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Kollai István, Urbánné Mező Júlia Veronika
EElmélet2018/19/2Kollai István


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.