Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi makro-gazdaságpolitika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NBK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi makro-gazdaságpolitika
A tantárgy neve (angolul): Issues in International Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy típusa: szakirányon kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simai Mihály

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja az, hogy elősegítse a hallgatók ismereteinek elmélyítését, távlataik szélesítését a halmozott transzformációk világának geopolitikai, geo-ökonómiai, és geo-ökológai folyamatairól. A nemzetközi makro-ökonómiai politikák forrásainak döntési hálózataiknak cél és eszközrendszerének, megvalósulásuk vagy kudarcaik következményeinek áttekintése különösen fontos a nemzetközi gazdaság működésének megértéséhez, A tárgy jövőorientált megközelítése megvilágítja , a vállalatok, az államok és a nemzetközi szervezetek szerepét azokban a döntésekben, amelyek Magyarország helyzetének, lehetőségeinek alakulása szemszögéből is lényegesek.


A tárgy mottója „a globalizálódó világban minden állam elszigetelten is képes arra ,hogy politikája segítségével tönkre-tegye magát. felemelkedni azonban csak a nemzetközi rendszerben lehet”

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok az egyes témakörökhöz kötődő cikkeket dolgoznak fel. A hallgatók feladata ezen cikkek elolvasása és kritikai összefoglaló készítése.

Vizsgakövetelmény: A.SZÓBELI VIZSGA AZ ELŐADÁSOK ÉS A KÖTELEZŐ IRODALOM TÉMÁIBÓL.

B.PREZENTÁCIÓK (SZEMINÁRIUM)

Az értékelés módszere: Cikkösszefoglalók elkészítése: 35%
Szemináriumi aktivitás: 15%
Szóbeli vizsga: 50%

Tananyag leírása: 1.BEVEZETŐ: A.VILÁGGAZDASÁG TRANSZFORMÁCIÓI, NÖVEKEDÉSE, BŐVÜLÉSE ÉS A GLOBÁLIS TŐKEFELHALMOZÁS SAJÁTOSSÁGAI A XXI SZÁZADBAN A termelés a tőkefelhalmozás és vagyon megoszlása a globális gazdaságban.. A világtermelés és a nemzeti vagyon volumenének, szerkezetének és hasznosulásának és szerkezeti globális sajátoságainak jelentősége e a makro-ökonómiai folyamatokban. Globális egyensúlyi zavarok, a a világadósság méretei ás a bolygó erőforrásainak hasznosulásával kapcsolatos problémák ütközése a fenntartható fejlődés célrendszerével. Viták a felhalmozott szellemi tőke jelentőségéről értékeléséről és hasznosulásáról.A nemzetközi összehasonlítások módszerei. A„big data” és a makro-politikák statisztikai háttere: a források és a felhasználás


2. NEMZETKÖZI A MAKRO-POLITIKÁK A XXI SZÁZAD VILÁGÁBAN .ÉS A KÜLÖNBÖZÖ RENDSZEREKBEN.A gazdasági rendszerek tipizálásának kritériumai.A nemzetközi makro-politikák fogalma, forrásai, céljai, megvalósításuk eszközrendszere, szerepük a globális rendszer interdependens geopolitikai, geo-ökonómiai és geo-ökológiai folyamataiban, a kölcsönös függőség közvetítésében. A függőség típusainak fontossága a döntési rendszerekben. Az :egyoldalú, aszimmetrikus és intenzív kölcsönös .fokozatok különböző komplexitása és hatása a piacokra, kapcsolódásokra és politikákra. A külső hatások közvetítői(természetfüggő: járványok, ökológiai hatások(társadalmi-gazdasági folyamatoktól függő: külkereskedelem,pénz és tőkeáramlások,nemzetközi információ áramlás, technikaexport illetve import, nemzetközi szállítások, turizmus,népesség nemzetközi mozgása. .mikro-színtű:transznacionális vállalatok)3. A NEMZETKÖZ MAKRO-POLITIKÁK NEMZETI DIMENZIÓI:A különböző fejlettségi színtű és méretű és gazdasági szerkezetű államok mint „fekete dobozok” makro-politikájának politikai és gazdasági forrásai, sajátosságai ,nemzetközi vonatkozásai és globális következményei A védekezés és az alkalmazkodás eszközei. A politikai irányzatok, érdekcsoportok és a transznacionális társaságok szerepe a mikro és makroszint összekapcsolásában és a politika formálásában..


4 NEMZETKÖZI MAKRO-POLITIKÁK GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS DIMENZIÓI. A globális és regionális multilaterális szervezetekben kialakított politikák cél és eszközendszerének kapcsolódásai, konfliktusai A globális biztonság makro-politikai értelmezése Globális fejlődést előmozdító, a funkcionális együttműködést segítő, kockázat és válságkezelő szervezetek. Kockázati források vállalatok, államok régiók és globális szinten. Az ENSZ rendszer különleges szerepe. Globális és regionális multilaterális szervezetek és informális csoportok szerepe.. A Valutaalap, a BIS és a regionális fejlesztési bankok. A G20 ellentmondásos szerepe. AZ EU a nemzetközi makro-politikákban.A nemzetközi makro-politikák típusai, céljai, főbb területei és a nemzeti intézmények. Nemzetközi harmonizáció. Közös globális szabályok, önkéntes magatartási vállalások. kényszer: szankciók- érdekek és eszközök. A külső makro-hatások és a nemzeti gazdaság- és társadalompolitikák.

5.A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZEREK(REZSIMEK) ÉS POLITIKA-FORMÁLÓ INTÉZMÉNYEIK SZEREPE
Az együttműködési rendszerek eredete, fogalma, sajátoságaik, hálózataik, szervezeteik politika formáló testületeik és hatékonyságuk és a nemzetköz makropolitikák.
a.Az emberi tényezők alakulását az emberi lét feltételeinek javítását fenntarthatóságát célzó együttműködési rendszer
b.A globális gazdasági fejlődést, a mezőgazdasági és ipari együttműködést szolgáló rendszer.
c.A világkereskedelem együttműködés rendszerének sajátos problémái Kereskedelmi háborúk.
d.a nemzetközi pénzügyi rendszer és a pénzügyi váéságok
e.a tudományos és műszaki fejlődést szolgáló együttműködésii rendszer.

6.MAGYARORSZÁG.NEMZETKÖZI MAKRO-POLITIKÁJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉS HATÉKONYSÁGA.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Carlin, Wendy and David Soskice (2005): Macroeconomics: Imperfections, institutions and policies. Oxford University Press, p. 852. (kijelölt fejezetek)
  • Acemoglu et al (2004): Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. NBER Working Paper 10481

Ajánlott irodalom:

  • Simai Mihály: A harmadik évezred nyitánya. (Corvina, 2016)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Carlin, Wendy and David Soskice (2005): Macroeconomics: Imperfections, institutions and policies. Oxford University Press
Acemoglu et al (2004): Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. NBER Working Paper 10481

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-28 09:56:37

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.