Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi fejlesztés/ projektelemzés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NBK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi fejlesztés/ projektelemzés
A tantárgy neve (angolul): International Development Policy / Project Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév, évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Fejlődésgazdaságtan
A tantárgy típusa: szakirány kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Tétényi András

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy hallgatókat bevezesse a projekt- és programértékelés gyakorlatába. Magyarországon és szerte a világban számtalan fejlesztési projekt kerül megvalósításra, amelyek hatékonyságának, hatásosságának és eredményeinek megállapítása komoly módszertani és gyakorlati dilemmákat vet fel. Az értékelés azonban kulcsfontosságú, mivel e nélkül az egyes projektek pozitív vagy negatív tanulságai nem tárhatóak fel, és nem csatornázhatóak vissza a későbbi fejlesztésekbe. A kurzus során a hallgatók megismerkednek röviden a nemzetközi fejlesztés hátterével, a projektértékelési rendszer megtervezésének mikéntjével, illetve azokkal a módszerekkel, amelyek a projektértékelés gyakorlati kivitelezéséhez szükségesek. A tantárgy elsősorban a fejlesztési célú projektek értékelésére helyezi a hangsúlyt, ám az alkalmazott módszertan használható tágabb értelemben bizonyos szakpolitikák hatásértékelése vonatkozásában is.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatóknak a kurzus során tanultak alapján 2 fős csoportokban el kell készíteniük egy előre megadott fejlesztési projekt részletes hatásértékelési (impact evaluation) tervét. Ezt írásban kell leadniuk legkésőbb április 13-ig, majd pedig az azt követő órákon be is mutatják terveiket, amelyeket aztán a csoport megvitat. A csoportmunka utólag nem pótolható.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga a félév végén, amely egyrészt a fogalmi/elméleti ismeretekre terjed ki, másrészt azonban rövidebb hatásértékelési feladatokat is tartalmaz.

Az értékelés módszere: A tárgy végső érdemjegye az alábbiakból tevődik össze:
Írásbeli vizsga 70 pont
Hatásértékelési terv elkészítése 10 pont
Hatásértékelési terv bemutatása 10 pont
Órai aktivitás 10 pont

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 1. hét:
február 9. Bevezetés. A kurzus tartalmi és formai követelményei.
Az első héten nincs szeminárium!
2. hét:
február 16. A nemzetközi fejlesztés fontosabb fogalmainak áttekintése. A nemzetközi fejlesztés rendszere.
Szeminárium: Alapprojektek kezdeti elemzése.
3. hét
február 23. A fejlesztési projektek hatásértékelése. A hatásértékelés fontossága, az alkalmazott módszerek rövid áttekintése. A nemzetközi fejlesztési együttműködés fejleményei. (Road to Results 1.-2. fej)
Szeminárium: Érvek és ellenérvek a fejlesztési támogatások mellett
4. hét
március 2. Az eredményorientált monitoring és értékelési rendszer tervezése (Road to Results 3. fejezet)
Szeminárium: Indikátorok készítése
5. hét
március 9. Stakeholder elemzés és a logikai modell (Road to Results 4. fejezet)
Szeminárium: Stakeholder térkép készítése
6. hét
március 16. Kérdések projektértékeléshez (Road to Results 6. fejezet)
Szeminárium: Logikai modell és logikai váz készítése
7. hét
március 23. A kutatási terv (Road to Results 7-8. fejezet)
Szeminárium: Kérdések és kérdőívek készítése
8. hét
március 30. Az adatok összegyűjtése, mintavétel (Road to Results 9. fejezet)
Szeminárium: Mintavételi eljárások
9. hét
április 6. Adatelemzési stratégiák (Road to Results 10. fejezet)
Szeminárium: kvalitatív és kvantitatív adatelemzés
10. hét
április 13. Komplex fejlesztési beavatkozások értékelése (Road to Results 11. fejezet)
Szeminárium: A hatásértékelési tervek bemutatása és megvitatása
11. hét
április 20. Projektelemzés menedzsmentje (Road to Results 12. fejezet)
Szeminárium: A hatásértékelési tervek bemutatása és megvitatása
12. hét
április 27. Eredmények bemutatása, sztenderdek (Road to Results 13-14. fejezet)
Szeminárium: A hatásértékelési tervek bemutatása és megvitatása
13. hét
május 4. A hatásértékelési tervek bemutatása és megvitatása
Szeminárium: A hatásértékelési tervek bemutatása és megvitatása
14. hét
május 11. Összefoglalás, a kurzus lezárása.
Szeminárium: A hatásértékelési tervek bemutatása és megvitatása

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése az alábbi képességek fejlesztését segíti:
• strukturált gondolkodás
• probléma-megoldási készség
• csoportmunkára való készség;
• érveléstechnika és prezentációs készségek.

Félévközi ellenőrzések: Nincsenek.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd 13. pont.

Szak neve: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • • Az előadások anyaga
 • • Linda G. Morra Imas – Ray C. Rist (2009): The Road to Results. Designing and Conducting Effective Development Evaluations. Washington: World Bank (továbbiakban: Road to Results)
 • • Chris Roche (2000): Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value Change. Oxfam Development Guidelines
 • • John De Coninck et al. (2008): Planning, Monitoring and Evaluation in Development Organisations. Sage Publications

Ajánlott irodalom:

 • o Alesina, Alberto – Dollar, David (2000): „Who gives foreign aid to whom and why?” Journal of Economic Growth, 5: 33-63.
 • o Banerjee, Abhijit and Esther Duflo (2012): Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. PublicAffairs
 • o Bartenev, Vladimir – Glazunova, Elena (2013): International Development Cooperation. Moscow: The World Bank.
 • o Bryman, Alan (2012): Social Research Methods. Oxford University Press.
 • o Collier, Paul (2008): The Bottom Billion. Oxford University Press
 • o De Coninck, John et al. (2008): Planning, Monitoring and Evaluation in Development Organisations. Sage Publications
 • o Easterly, William (2006): The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. New York: Penguin Press
 • o Easterly, William (2007): The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. Penguin Books.
 • o Easterly, William, ed. (2008): Reinventing Foreign Aid. Cambridge: MIT Press
 • o Easterly, William – Willaimson, Claudia (2011): “Rhetoric versus Reality: The Best and Worst of Aid Agency Practices” World Development, 39(11), 1930-1949
 • o Lancaster, Carol (2006): Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics. University of Chicago Press
 • o OECD (2011a): The Evaluation of the Implementation of Paris Declaration, Final Report, Phase 2. Elérhető: http://pd-website.inforce.dk/content/content-en.html
 • o OECD (2011b): Better aid, Aid effectiveness 2011, Progress in Implementing the Paris Declaration, 2011 Survey on Monitoring the Paris Declaration OECD. (elérhető: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/2011surveyonmonitoringtheparisdeclaration.htm)
 • o Paragi Beáta – Szent-Iványi Balázs – Vári Sára (2007): Nemzetközi fejlesztési segélyezés. Tett Consult Kft.
 • o Roche, Chris (2000): Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value Change. Oxfam Development Guidelines
 • o Szent-Iványi, Balázs – Tétényi, András (2013): „The East‐Central European New Donors: Mapping Capacity Building And Remaining Challenges”, Journal of International Development, 25(6): 819-831.
 • o Szent-Iványi, Balázs (2012): „Aid Allocation of the Emerging Central and Eastern European Donors.”, Journal of International Relations and Development, 15(1): 65-89.
 • o Szent-Iványi, Balázs (2012): „Hungarian international development co-operation: context, stakeholders and performance.” Perspectives on European Politics and Society, 13(1): 50-65.
 • o United Nations (2014): The Millenium Development Goals Report 2014, United Nations 2014, New York. Elérhető: http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%20web.pdf
 • o Vogel, Isabel (2012): Review of the use of ‘Theory of Change’ in international development, Review Report, Department for International Development (DFID, UK), April 2012. Letölthető: http://www.alnap.org/resource/7434.aspx
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Linda G. Morra Imas - Ray C. Rist (2009): The Road to Results. Designing and Conducting Effective Development Evaluations. Washington: World Bank (továbbiakban: Road to Results)
Chris Roche (2000): Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value Change. Oxfam Development Guidelines
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
John De Coninck et al. (2008): Planning, Monitoring and Evaluation in Development Organisations. Sage Publications
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.