Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

EU támogatások, pályázatírás és menedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NBK79M
A tantárgy megnevezése (magyarul): EU támogatások, pályázatírás és menedzsment
A tantárgy neve (angolul): EU Funds Tender Writing and Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 48+0+0+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az Európai Unió közös kohéziós és regionális politikájának felépítését, működési mechanizmusait, hatékonyságának mérési módszereit, A hallgatók a félév során megismerik az európai uniós támogatások intézményrendszerét, a támogatások pályázati formáit, az uniós elvárások követelményrendszerét, a projekt- előkészítés és –megvalósítás szakaszait, a fenntarthatósággal kapcsolatos kritériumokat, a pályázatírás általános, szakmai és módszertani követelményét. A tantárgy az elméleti ismeretek mellett, gyakorlati pályázati ismereteket kíván adni a hallgatóknak. Nyertes projektekhez kapcsolódó dokumentációkon keresztül bemutatásra kerülnek a pályázati csomag (pályázati űrlap, illetve mellékletek) összeállításához szükséges ismereteket.

Évközi tanulmányi követelmények: • Egy negyedéves zárthelyi dolgozat megírása
• Órán kiadott csoportos házi feladat megoldása és benyújtása
• Félév végén zárthelyi vizsga, utó- és javítóvizsga szintén írásban
• Aktív részvétel az órákon

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: az házi feladat (25%), a órai dolgozatok (25%) és a vizsga (50%) eredményei alapján

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A megszerzendő ismeretek:
Az Európai Unió kohéziós politikájának rendszer szintű ismerete, a magyar fejlesztés és támogatáspolitika stratégiai dokumentumainak és gyakorlati működésének ismerete, illetve a pályázatírási és projektmenedzsment gyakorlat megismerése.
Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása és ezek értékelésének módja:
Elméleti, stratégiai dokumentumok és ismeretek gyakorlatban való alkalmazása az európai uniós támogatások és pályázatok esetében.

Félévközi ellenőrzések: Kettőféle félévközi számonkérés lesz:
1. az órákon elhangzott gyakorlati és elméleti kérdésekből, illetve a kötelező irodalom vonatkozó részeiből negyedéves zh.
2. A házi feladat csoportos pályázati és támogatási rendszerekkel kapcsolatos feladat megoldása.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: • Negyedéves zh megírása
• 2-3 fős csoportban a házi feladat megoldása
• Év végi zh megírása

Szak neve: Összegyetemi választható tárgy.
Kötelező tárgy: Nemzetközi gazdasági és Gazdálkodás MA EU szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • NAGY SÁNDOR GYULA–HEIL PÉTER (2013): KOHÉZIÓS POLITIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA, Akadémia Kiadó. Budapest

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
NAGY SÁNDOR GYULA–HEIL PÉTER (2013): KOHÉZIÓS POLITIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA, Akadémia Kiadó. Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.