Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4VG32NBV51M
A tantárgy megnevezése (magyarul):EU támogatások, pályázatírás és menedzsment
A tantárgy neve (angolul):EU Funds Tender Writing and Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24+24+0+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Nagy Sándor Gyula

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az Európai Unió közös kohéziós és regionális politikájának felépítését, működési mechanizmusait, hatékonyságának mérési módszereit, A hallgatók a félév során megismerik az európai uniós támogatások intézményrendszerét, a támogatások pályázati formáit, az uniós elvárások követelményrendszerét, a projekt-előkészítés és -megvalósítás szakaszait, a fenntarthatósággal kapcsolatos kritériumokat, a pályázatírás általános, szakmai és módszertani követelményét.
A megszerzendő ismeretek:
Az Európai Unió kohéziós politikájának rendszer szintű ismerete, a magyar fejlesztés és támogatáspolitika stratégiai dokumentumainak és gyakorlati működésének ismerete, illetve a pályázatírási és projektmenedzsment gyakorlat megismerése.
Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása és ezek értékelésének módja:
Elméleti, stratégiai dokumentumok és ismeretek gyakorlatban való alkalmazása az európai uniós támogatások és pályázatok esetében.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az EU-s programozás és projektmenedzsment egyik horizontális (alap)elve a fenntartható fejlődés, melynek be kell épülnie a rendszerszintű tervezéstől a projektmegvalósítás minden fázisába. A tárgy elmélete és gyakorlata során egyaránt szerves része a tananyagnak.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik az EU kohéziós politikájának céljait, fejlesztési prioritásait, programjainak működését és eszközrendszerét valamint a hazai intézményrendszer felépítését, steakholdereit és a működési folyamatait.


Képesség:
A hallgató elsajátítja és saját mintaprojektjén (csoportos munkában) alkalmazza a projekt-ciklus menedzsment módszertanát, beleértve a projektre szabott SMART indikátorok kialakítását. Továbbá a hallgató képes lesz a pályázati felhívások megértésére, értelmezésére és annak megfelelően az előírások teljesítésére és a projektdokumentáció összeállítására.


Attitűd:
A hallgató képes lesz a EU-s támogatások rendszerszintű és projektszintű hibának felismerésére, képes lesz ezen hibák kikerülésére és az ahhoz való adaptációra. A csoportmunkában való gondolkodás elősegíti a megszerzett tudás és meglévő képességek szinergiáját, amellyel a hallgatók érzékelik a közös munkában rejlő előnyöket, lehetőségeket és nehézségeket.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: